Předměty

Chcete získat manažerské dovednosti a profilovat se ve své odbornosti? Vyberte si libovolný počet předmětů z nabídky našich akreditovaných MBA programů a studujte jen to, co Vás profesně posune dále. Předměty jsou zakončeny testem nebo písemnou prací na aktuální téma z Vaší pracovní praxe a zahájení se koná vždy v březnu a říjnu.

Proč pracovat na manažerském vzdělání spolu s CEMI?

  1. Zvolíte si téma, které potřebujete ve své pracovní praxi vyřešit a naši specialisté vám v rámci konzultací o písemné práci s řešením pomůžou.
  2. Po celou dobu studia neomezeně konzultujete s odborníkem na danou problematiku.
  3. Zvýšíte svou hodnotu na trhu práce - obdržíte certifikát o absolvování kurzu z akreditovaného MBA programu.
  4. Šetříte svůj čas, studujete přes online platformu iTutor, konzultujete přes Skype, mailem, telefonicky či osobně. 
  5. Půlroční studium Vám umožňuje si 100% osvojit danou problematiku a rozvrhnout studium plynule dle Vašich možností.

Prehľad modulov vyučovaných českými odborníkmi a lektormi

Obor: management

Komunikácia s verejnosťou

Komunikácia s verejnosťou

Mgr. Pavla Schwingerová Sylabus predmetu

Predmět si v rámci MBA štúdia kladie za cieľ zoznámiť študentov s možnosťami úspešného vedenia komunikácie s verejnosťou. Čo je Public Relations a jeho typy. Súčasťou predmetu je objasnenie úlohy tlačového hovorcu, priblíženie možnosti komunikácie s rôznymi cieľovými skupinami i využívaní všetkých typov médií. Študenti sa budú zoznamovať s tým, jako postupovať pri poskytovaní informácií (vrátane krízovej komunikácie), ako vytvárať tlačové  materiály i komunikačné kampane. Predmet bude doplnený ukážkami úspěšných komunikačních projektov, realizovaných v poslednej dobe v ČR.

Viac o predmete
436 €
Koučing pre manažérov a podnikateľov

Koučing pre manažérov a podnikateľov

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je získať znalosti o koučovaní a vyskúšať si koučovanie vo vlastnom pracovnom prostredí. Predmet je cielený primárne na tie oblasti koučovania, ktoré možu využívať manažéri a podnikatelia, ako pre svoju vlastnú potrebu, tak i pre vedenie a motiváciu svojich zamestnancov. Študenti budú zoznámení s rozdielmi medzi externým a interným koučovaním. Spoznajú koučovanie ako kľúčovú manažérsku techniku a moderný sposob vedenia ľudí, spoznajú jeho možnosti a aplikácie v konkrétnych situáciach. Čaká ich zoznámenie s dôležitými koučovacími nástrojmi, technikami a postupmi a budú mať možnosti pochopiť aplikáciu koučovania v konkrétnych modelových situáciach (motivácia zamestnancov, zvýšenie pracovného výkonu, spatná vazba, rozvojové plány a pod). Dočkajú sa vysvetlenia rozdielov medzi koučovaním tímov, tandemov, skupín a jednotlivcov, zoznámia sa s využitím koučovania vo vlastním rozvoji. Výukové materiály obsahujú množství praktických nástrojov, testov, kvízov a podobne, ktoré sú študentom poskytované pre jednoduchšiu aplikáciu látky do ich praxe.

Viac o predmete
436 €
Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Štúdium predmetu umožňuje študentom zoznámiť sa so základnými pojmamy – manažérska kultúra, jej prvky, štruktúra, zdroje. Objasníme súvislosť so stratégiou firmy. Významné miesto bude venované typológií firemnej kultúry, vzťahov k organizačnej štruktúre,  či prostrediu. Ďalšími témami bude analýza firemnej kultúry vo vzťahu k problémom manažmentu. V časti venovanej manažérskej etike budú vysvetlené ciele výuky praktickej etiky, ako je uplatňovaný etický prístup v súčasnom manažmente, čo obsahuje etický leadership. Vysvetlíme i pojem etický kódex, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť. Záverečná časť modulu v rámci MBA štúdia je venovaná téme spoločenská zodpovednosť firiem, vysvetlíme pojem, obsah, kľúčové oblasti a objasníme výhody, ktoré CSR prináša pre firmy.

Viac o predmete
436 €
Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete
436 €
Profesní etika

Profesní etika

PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom kurzu v rámci MBA štúdia je prispieť k formovaniu a kultivácií etických  aspektov správania, rozhodovania a jednania policajtov, právnikov v bezpečnostných službách a vo verejnej správe, čo je jedným z rozhodujúcich predpokladov svedomitého a riadneho výkonu ich služby. Vo svojich prvých dvoch kapitolách je kurz orientovaný na vymedzenie základných etických pojmov, rekapitulácií kľúčových slov v dejinách i súčasnosti, v rámci európskeho etického myslenia. V nasledujúcej kapitole sa témy rozdeľujú na vztah jedinca a spoločnosti, morálky a práva, na problematiku spravodlivosti. Kurz predkladá účastníkom kľúčové etické aspekty verejnej správy s hlavným zameraním na porozumenie verejnej správy. Kurz plynule prechádza k otvoreniu základných etických nárokov, ktoré sú vznášané na manažérsku profesiu a na vybrané profesie v oblasti práva (sudca, advokát, štátny zástupca). Pozornosť je venovaná rozličným podobám neetického správania a jednania (korupcia, šikana na pracovisku apod.). Vo svojej záverečnej kapitole sa výuka sústreďuje na základné témy profesnej etiky polície: vychádza z charakteristiky policajnej subkultúry a jej etických konotácií, vymedzuje úlohu policie v demokratickom právnom štáte a jej vzťah k verejnosti. Predmet uvádza študentov do sféry hodnotových a normatívnych požiadavkov, kladených na policajnú prácu, na etické aspekty rozličných druhov policajných činností a na interpretáciu príčin, podôb a riešenia hlavných druhov neetického správania policajtov (korupcie a neprimerané užitie donucovacích prostriedkov).

Viac o predmete
436 €
Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je zoznámiť sa so základmi spoločenskej a obchodnej etikety tak, aby sa študenti stali tzv. skutočnými levmi salónov v Českej republike ale i v zahraničí – vrátane krajín s odlišnými kultúrnymi, náboženskými i obchodnými zvyklosťami. Časť prednášok je venovaná i problematike zladenia osobného a firemného image. V študijných textoch nájde študent i informácie o obchodnej diplomacii a jednotlivých súčastiach diplomatického protokolu.

Viac o predmete
436 €
Strategický management

Strategický management

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom modulu Strategický Manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti jej využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, vízie a strategických cieľov spoločnosti, podporených strategickými analýzami.

Viac o predmete
436 €

Obor: ekonomika a finance

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je preskúmať nové tendencie, vývojové procesy a javy v súčasnej svetovej ekonomike ako vonkajšom prostredí, do ktorého vstupuje Česká republika (a Slovenská republika) a jej ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodársko – politickými, koordinačními aktivitami. Po úspešnom zvládnutí predmetu v rámci štúdia MBA sa študenti budú oientovať v základných fenoménoch charakterizujúcich svetovú ekonomiku na začiatku 21. storočia, ale takisto v jej príčinách, vzájomných súvislostiach a dopadoch. Táto poznatková báza by mala vytvoriť základ pre schopnost absolventa odhadnúť vplyv určitých procesov a javov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike pre národnú ekonomiku (a jej subjekty), tieto skutočnosti analyzovať a hľadať cesty ako využiť jej pozitívne dopady k efektívnejšiemu zapojeniu príslušných aktérov do medzinárodnej deľby práce a ako zabrániť, respektíve oslabiť ich negatívny vplyv.

Viac o predmete
436 €
Bankovníctvo

Bankovníctvo

Ing. Milan Ulrich Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu MBA štúdia je poskytnúť ucelený prehľad o českom bankovom systéme a jednotlivých činnostiach a službách poskytovaných obchodnými bankami z pohľadu peňažného ústavu i klienta. Súčasne poskytnúť základný prehľad o fungovaní investičního bankovníctva vo svete s hlavným dorazom na súčasný stav a prax v Českej republike s detailným zoznámením sa s činnosťami a službami poskytovanými inštitúciami a jednotlivcami v rámci kapitálového trhu.

Viac o predmete
436 €
Dane v podnikaní

Dane v podnikaní

Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je osvojenie si základných znalostí o daniach, schopnost spracovať jednotlivé daňové priznania a osvojiť si povinnosti podnikatelského subjektu vo vzťahu ku správcovi dane. Po úspešnom absolvovaní porozumejú študenti daňovej problematike, predovšetkým v oblasti daní z príjmu fyzických osob. K ich schopnostiam bude patriť vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby, priznanie k diaľničnej dani, dani z nehnuteľnosti a priznanie k DPH. Zoznámia sa s celou radou ďalších formulárov určených ako pre fyzické osoby, tak i pre právnické osoby a budú schopní určiť ich daňové zaťaženie.

Viac o predmete
436 €
Finančný manažment podniku

Finančný manažment podniku

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom študijného modulu je naučiť poslucháčov orientovať sa v podnikových financiách a finančnom riadení podniku, aby po jeho absolvovaní mohli lepšie riadiť krátkodobé i dlhodobé financovanie podniku. V priebehu kurzu sa poslucháči naučia pracovať s časovou hodnotou peňazí, kalkuláciou rizika, ale takisto lepšie porozumejú účtovným výrazom, ktoré sa naučia analyzovať. Študijný modul uvádza poslucháčov do problematiky úloh, ktoré v praxi rieši finančný manažér podniku, kde ide predovšetkým o rozhodovanie a spôsobe financovania obežného majetku podniku, financovania dlhodobých investícií (vrátane výzkumných a vývojových aktivit), rozhodovania a rozdeľovania zisku či spôsoboch úhrady strát.

Viac o predmete
436 €
Manažerska ekonomika

Manažerska ekonomika

Ing. Simona Hašková, Ph.D. Sylabus predmetu

Znalosťami manažéra sa všeobecne rozumejú jeho schopnosti efektívne využívať relevantné informácie a jemu dostupné poznatky k úspešnému riešeniu problémov spadajúcich do jeho kompetencie. Podstatnú časť tejto znalosti, podporenú využívaním elementárnych ekonomických prepočtov, získa poslucháč absolvovaním predmetu Manažérska ekonomika. Výuka bude prebiehať prevažne formou dozorovaného samostatného riešenia cvičných úloh, vychádzajúcich z výukových materiálov k jednotlivým kapitolám, v ktorých sú zhrnuté základné poznatky potrebné k riešeniu. Ku každej kapitole je študentom k dispozícií zložka s výukovými materiálmi a cvičnými úlohami.

Viac o predmete
436 €
Manažérske účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Naučiť poslucháčov riadiť procesy v organizácií s použitím nástroja manažérskeho účtovníctva. Zoznámiť sa a naučiť sa používať kalkulácie, rozpočty, analýzu odchýlok pre riadenie pridanej hodnoty produktu organizácie. Ďalej sa poslucháči naučia zostaviť a vyhodnotiť podnikateľský plán, budú vedieť posúdiť rentabilitu novej podnikateľskej aktivity. Pozornosť bude venovaná strategickému riadeniu, riadeniu inovácií a výskumu a vývoju.

Viac o predmete
436 €
Medzinárodné financie

Medzinárodné financie

Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je zoznámiť sa so základnými poznatkami v oblasti medzinárodných financií, predovšetkým devízovým trhom a jeho fungovaním, možnosťami riešenia kurzového rizika a využitie finančných derivátov. Modul sa ďalej zameriava na analýzu platobnej bilancie a jej dopad na ekonomiku, predovšetkým na devízový dopyt a ponuku, ďalej na problematiku fungovania devízových trhov, devízové operácie a možnosti zaistenia devízovej expozície a devízového rizika.

Viac o predmete
436 €
Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích

Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je predstaviť teoretické fungovanie finančného trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlhodobé nástroje, ktoré sa na ňom obchodujú. Zároveň tiež predstaviť praktický pohľad na trendy súčasného finančného trhu, problémy s inštitúciou a regulačnú ochranu.

Viac o predmete
436 €
Oceňování podniku

Oceňování podniku

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia Oceňovanie podniku je pochopiť pojem oceňovania, jeho účel, poznať základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní podniku. Chápať strategickú analýzu oceňovaného podniku ako rámec pre oceňovanie a vypracovanie finančného plánu, ako základu pre ocenenie podniku výnosovými metódami. Vedieť kvantifikovať a špecifikovať riziko, vyhľadať bezrizikovú výnosovú mieru, tržné riziko. Poznať metódy stanovenia rizikových prémií. Vedieť definovať a skonštruovať typy výnosov odpovedajúcich rôznym výnosovým metódam, ďalej poznať i možnosti využitia majetkových a tržných metód a vedieť ich prípadne zakomponovať do súhrnného ocenenia. Študenti by mali byť schopní zapracovať súhrnné ocenenie vybraného podniku.

Viac o predmete
436 €

Obor: obchod a prodej

Logistika pre manažérov

Logistika pre manažérov

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus predmetu

Štúdium predmetu poskytne základnú predstavu o problematike logistiky ako celku. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť poznatky o moderných logistických systémoch, o začlenení logistiky do stratégie riadenia podniku, ako faktory ovplyvňujúceho úspešný chod organizácie a  pôsobiace na konkurencieschopnosť dodávaného produktu – na jeho dostupnosť, cenu, atď. V súvislosti s riadením podniku sa výuka sústreďuje na logistické procesy v oblasti predvýrobnej, výrobnej, distribučnej a skladovacej. Po absolvovaní tohoto predmetu bude absolvent schopný rozumieť vplyvu logistických systémov na hospodárenie podniku. Zároveň získa odborné základy a znalosti pre organizovanie a optimalizáciu logistického systému podniku.

Viac o predmete
436 €
Management a marketing v  zdravotníctve

Management a marketing v zdravotníctve

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je vysvetliť význam a obsah manažmentu a marketingu. Hlavný zreteľ je kladený na oblasť zdravotníctva. Zoznámite sa s obsahom a úrovňami managementu. Samostatnú kapitolu budeme venovať osobnosti manažéra. V ďalších kapitolách preniknú študenti do tajov marketingu, ktorý je omnoho viac než len propagácia. Objasníme podstatu marketingového riadenia a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému mixu 4P, predovšetkým modelu C, ktorý je vhodný pre oblasti služieb, resp. zdravotníctva. Predstavíme tradičné formy marketingu,a le i moderné nástroje marketingovej komunikácie. V závere poskytneme návod, ako zostaviť efektívnu marketingovú kampaň. 

 

Viac o predmete
436 €
Manažérska kultúra a etika, obchodná etiketa, marketing

Manažérska kultúra a etika, obchodná etiketa, marketing

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť základné informácie k oborom, ktorých vybrané temy možu prispieť k úspech kancelárie či organizácie. Poslucháči získajú informácie o vhodnej typológií organizačnej kultúry. Budú zoznámení s odlišnosťami v obchodných jednaniach i spoločenských zvyklostiach rôznych národností. Tri kapitoly budú venované základom z marketingu – najviac sa zameriame na obsah marketingového mixu, analýzu trhu a konkurencie. Veľmi prínosná bude iste i časť venovaná možnostiam využitia tradičních foriem marketingu v porovnaní s použitím moderných nástrojov marketingovej komunikácie. Rovnako Vás zoznámime s obsahom etického riadenia firmy a s výhodami etického správania. Poskytneme vám i návod ako zostaviť etický kódex.

Viac o predmete
436 €
Marketing a predaj

Marketing a predaj

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť význam a obsah marketingu a zoznámiť s vývojom marketingových koncepcií. Objasníme obsah obchodného riadenia a činnost marketingového a predajného oddelenia. Pozornosť budeme venovať i procesu obchodného plánovania. Ukážeme si rôzne možnosti analýz prostredia. Predstavíme model 4P a 4C marketingového mixu. Uvedieme príklady tradičných i moderných foriem marketingovej komunikácie a prípravy i vyhodnotenie účinnosti marketingových kampaní.

Viac o predmete
436 €
Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod

JUDr. Oldřich Vacek Sylabus predmetu

Cieľom je vysvetliť vznik a vývoj medzinárodného obchodu (MO), významné svetové obchodné a finančné inštitúcie i zapojenie ČR do ich činností. Objasniť súčasnú teritoriálnu i komoditnú štrukúru českého zahraničného obchodu (ZO) a proexportnú podporu štátu. Upozorniť na dôležitosť a prospešnosť zapojenia ČR v Európskej únii, súčasné existujúce problémy únie a eurozóny, dôvody ich vzniku i možnosti riešenia. Zoznámiť sa s pôsobením bánk vo svete a doma, a ich podiel na poslednej svetovej kríze. Cieľom je i naznačiť previazanosť politických a ekonomických záujmov v MO i vplyv medzinárodnej situácie na svetový obchod. 

 

Viac o predmete
436 €
Podpora prodeje

Podpora prodeje

PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s podporou predaja (ďalej len PoP) ako dôležitou súčasťou integrovanej marketingovej komunikácie (resp. komunikačného mixu) a s novými trendami jeho prenikania nad linku (tzv. through – the – line marketing). Pôjde hlavne o štruktúru, druhy a metódy PoP, ich plánovanie, realizáciu a hodnotenie účinnosti. Špeciálna pozornosť bude venovaná sponzoringu ako súčasť PoP a jeho vazbe na tzv. event. marketing, resp. jeho využitie v prospech obchodníka.

Viac o predmete
436 €
Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je zoznámiť študentov s vývojom a významom predaja pre činnost obchodnej firmy. Objasníme predajnú činnosť vo firme, obchodné riadenie a obchodné plánovanie, vrátane forecastov a nutnosti riadenia pohľadávok. Predstavíme efektívny systém predaja. Dôležitým predpokladom efektívneho predaja je i kategorizácia zákazníkov a zostavenioe tourplanu. Uvedieme predpoklady a požadavky na kvalitního a úspešného predajcu. Poskytneme návod, ako viesť úspešne predajný dialóg či zvládnuť telefónny predaj alebo predaj v eshope. Záverečná časť predmetu je venovaná obchodným zvyklostiam v rôznych krajinách.

Viac o predmete
436 €
Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky

PhDr. Karel Eliáš, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s problematikou riadenia vzťahov so zákazníkmi – Customer relationship management (CRM) v kontexte globalizácie a hyper konkurencie. Ukážeme chronológiu a relevanciu jednotlivých aktivít účastníkov procesu CRM z hľadiska komplexného prístupu k jednotlivým účastníkom tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C, čo je predpokladom úšpešnej implementácie/realizácie CRM, ako filozofie riadenia podniku.

Viac o predmete
436 €
Techniky mezinárodního obchodu

Techniky mezinárodního obchodu

JUDr. Oldřich Vacek Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť význam zapojenia ČR do medzinárodného obchodu a činnosti významných obchodných a finančných inštitúcií. Zoznámiť sa s hlavnými inštítúciami medzinárodného obchodu - dodacími a platobnými podmienkami, poisťovacou a colnou agendou, právnymi službami a medzinárodnou prepravou. Objasniť teritoriálnu skladbu českého zahraničného obchodu, nutnosť štrukturálnych zmien. Zoznámiť sa s vývojom a funkciou ČNB a celej bankovej sféry. Upozorniť na význam českého členstva v EU, jeho prínos pre ekonomiku štátu, súčasne objasniť existujúce problémy v rámci EÚ a eurozóny. Poslucháči sa zoznámia s priebehom štandardného obchodného prípadu. 

 

Viac o predmete
436 €

Obor: právo

Corporate Governance

Corporate Governance

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci LLM štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti corporate governance a to štúdiom relevantních historických súvislostí, deskripcií súčasného globálního stavu v oblasti akciových spoločnosti a ďalších ekonomických entít. Pozornosť bude venovaná systémom corporate governance a to ako z pohľadu ekonomického tak i právneho, potom jednotlivým atribútom tejto problematiky ako sú fiduciárne povinnosti, odmeňovanie manažérov alebo fúzie a akvizície.

Viac o predmete
436 €
Európske medzinárodné právo súkromné

Európske medzinárodné právo súkromné

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom tohoto predmetu LLm štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti európskeho medzinárodneho práva súkromného, ktorého kľúčovou oblasťou je Brusel I, upravujúce medzinárodnú príslušnosť súdov a nariadenia Rím I a Rím II, regulujúce rozhodné práva pre zmluvné a mimozmluvné závazky. V strede pozornosti LLM kurzu bude schválená revízia nariadenia Brusel I, označovaná ako Brusel la. Súčasťou výkladu bude taktiež analýza vybraných rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, týkajúcich sa aplikácie nariadení Brusel I, vrátane predbežných otázok, ktorými české súdy obohatili európsku judikatúru v skúmanej oblasti.

Viac o predmete
436 €
Hospodárske a obchodné právo EÚ

Hospodárske a obchodné právo EÚ

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu LLM štúdia je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti obchodného a hospodárského práva EÚ a to mimo relevantných rozsudkov Súdneho dvora EÚ a správ Európskej komisii o zaobchádzaní s vybranými smernicami a nariadeniami. Absolventi LLM kurzu získajú tiež základnú orientáciu pri práci s databázami ako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL. Tento kurz takisto zoznámi študentov s rôznymi druhmi súdneho riadenia pred Súdnym dvorom EÚ, ktoré možu použiť hospodárske subjekty pri presadzovaní svojich práv. Stranou záujmu nezostanú ani mimosúdne mechanizmy riešení sporov zaštíťované či podporované Európskou úniou.

Viac o predmete
436 €
Insolvenčné právo a možnosti riešenia úpadku

Insolvenčné právo a možnosti riešenia úpadku

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Seminár poskytne účastníkom informácie o problematike insolvenčného práva, priebehu insolvenčného riadenia a riešenia úpadku konkurzom, oddlžením a reorganizáciou. Na seminári budú preberané povinnosti dlžníka v úpadku, postup pri uplatňovaní pohľadávok v insolvenčnom riadení či dopady insolvenčného riadenia na tretie osoby.

Viac o predmete
436 €
Korporátne právo

Korporátne právo

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je prehĺbiť znalosti študentov v oblasti korporátneho práva po rekodifikácií súkromného práva, ako aj zákonu č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníku a zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodných korporáciach. V strede záujmu a pozornosti budú taktiež zmeny novej právnej úpravy oproti predchádzajúcej právnej úprave, rovnako i zhodnotenie vybraných súdnych rozhodnutí, hlavne Najvyššieho súdu Českej republiky, z hľadiska, či zostávajú aj naďalej relevantné, alebo či sa dá o nich zákonodarne odchýliť. Stranou nezostane ani európsky rozmer korporátneho práva. Reflektovaná bude rovnako aj úprava kapitálových spoločností.

Viac o predmete
436 €
Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu LLM štúdia „Medzinárodné právo súkromné“ je prehĺbenie orientácie a znalostí v špecializovanom právnom odvetví, kterého význam v dobe globalizácie a migrácie obyvateľstva vzrastá a ktorého aplikácií sa dnes v právnej praxi len sťažka dá vyhnúť. Študenti sa podrobne zoznámia s najvýznamnejšími pojmami, inštitútmi a recentným vývojom medzinárodného práva súkromného, ktorého neoddeliteľnou súčasťou v súčasnej dobe je i medzinárodné civilné procesné právo. Dôraz bude kladený rovnako na zmeny, ktoré prináša vnútroštátna právna úprava medzinárodného práva súkromného, zákon č. 91/2012 Sb., o medzinárodnom práve súkromnom, prijatá v rámci kodifikácie českého súkromného práva.

Viac o predmete
436 €
Obchodní právo

Obchodní právo

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je získať prehlaď a pochopiť princípy a funkcie formálnej ( právnej) stránky obchodných vzťahov. Pochopiť, ako je možné využiť základných ujednaní a právnych princípov v prospech práce obchodníka a ujasniť si problematiku obchodného práva v medzinárodných súvislostiach.

Viac o predmete
436 €
Personální management pro právníky

Personální management pro právníky

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu a právnej podpory tejto oblasti. Zvláštna pozornosť je venovaná úzkému prepojeniu otázky personálneho manažmentu s príslušnou legislatívou. Predovšetkým zákonitostiam vzniku personálneho manažmentu, motivácií ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoju a odmeňovaniu.

Viac o predmete
436 €
Právo EU

Právo EU

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je získať prehľad a pochopiť základné principy Európskeho práva, ako súhrnu právnych noriem zaisťujúcich inštitucionálnu sústavu Európskych spoločenstiev a fungovania společného trhu ležiaceho na pomedzí práva medzinárodného a práva vnútroštátneho. Študent by mal pochopiť princíp práva EU ako takého, jako funguje európsky legislatívny systém.

Viac o predmete
436 €
Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu „Právo medzinárodného obchodu a riešenie sporov“ je jednak prehĺbenie vedomostí vo vybraných oblastiach medzinárodných obchodných vzťahov a zoznámenie sa s relevantními právnymi predpismi, vrátane neštátnych prostriedkov úpravy medzinárodného obchodu, s dôrazom na zmeny v súvislosti s rekodifikáciou českého súkromného práva a jednak priblíženie súčasných foriem riešenia sporov s medzinárodným prvkom ako v riadení před súdmi, tak mimosúdne, predovšetkým moderných spôsobov alternatívneho riešenia sporov (ADR), akými sú mimi tradičné arbitráže, v súčasnej dobe napríklad mediácie alebo collaborative law.

Viac o predmete
436 €
Správní právo

Správní právo

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém správného práva, organizácia a činnosti správnych orgánov Českej republiky a správneho práva hmotného i procesného. Predovšetkým sa jedná o pochopenie pojmov „verejná správa“ a „správne právo“ a o zvládnutie organizácie verejnej správy, prameňov správneho práva, princípov tvorby práva vo verejnej správe, správnych aktov, postupov pri vydávaní správnych aktov a správneho práva trestného.

Viac o predmete
436 €

Obor: veřejná správa

Krizový manažment

Krizový manažment

Ing. Jiří Matoušek Sylabus predmetu

Cieľom tohoto predmetu v rámci MBA štúdia je poskytnúť informácie o dôležitej ale často podceňovanej oblasti komunikácie vo verejnej správe – o komunikácií krízovej. A to nielen v situácií, kedy kríza nastane, ale tiež vo fázi prevencie krízových situácií a následnej analýzy, kedy hlavným cieľom je minimalizovať riziko vzniku krízy v budúcnosti. Predmet sa zaoberá nevyhnutnou teóriou, tj. definíciou pojmov a vymedzením legislatívneho rámca v oblasti krízového riadenia a riešenia kríz vo verejnej správe ČR a SR. Dôležitou súčasťou predmetu je tiež praktická časť, ktorá popisuje možné typy kríz, metódy ich prevencie a konkrétne príklady riešenia krízových situácií. Samostatnú kapitolu predstavuje krízová komunikácia s médiami ako špecifická súčasť PR v rámci verejnej správy.

Viac o predmete
436 €
Projektový manažment

Projektový manažment

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je v rámci MBA štúdia podať poslucháčom teoretické a praktické základy z oblasti projektového manažmentu (tvorby projektov do Európskych fondov) a zoznámiť sa so základnými parametrami a podmienkami výberových riadení vrátane verejných zakázok. Po úspešnom zvládnutí kurzu budú absolventi schopní orientácie v problematike projektového riadenia, získajú konceptuálny rámec potrebný pre tvorbu projektov (neinvestičních a investičních) a budú zoznámení s metódami a technikami ich tvorby.

Viac o predmete
436 €
Regionální management

Regionální management

Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus predmetu

Orientácia manažérov v nových podmienkach v oblasti regionálneho rozvoja, vyplývajúcich z regionálnych priestorových javov, procesov a vzťahov, je nevyhnutnou podmienkou ich úspešného pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je podať poslucháčom základné teoretické východiská rozvoja regionóv, ich aplikáciu do regionálnej politiky, upozorniť na zmeny, ktoré v ekonomickom priestore vznikajú, zoznámiť sa s nástrojmi regionálnej politiky. Súčasťou osnov modulu je tiež konceptuálny rámec regionálnej politiky, respektíve politiky súdržnosti, Európskej únie.

Viac o predmete
436 €

Obor: bezpečnostní management

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus predmetu

Predmet sa zameriava na základné informácie o mechanizmoch a prioritách medzinárodnej spolupráce v bezpečnostnej oblasti. Pozornosť bude venovaná predovšetkým organizačnému usporiadaniu konkrétnych medzinárodných organizácií (Európska únia, Organizácia spojených národov, Severoatlantická aliancia, Rada Európy a ďalšie) a roli bezpečnostných otázok v ich prioritách. Stranou pozornosti nezostanú  budúce bezpečnostné výzvy, ktoré tieto organizácie riešia. Dôraz je kladený i na popis a kanály zapojenia Českej republiky do fungovania vyššie sledovaných organizácií.

Viac o predmete
436 €
Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s úlohou a pôsobnosťou subjektov so štatútom „bezpečnostný zbor“ v integrovanom záchrannom systéme. Bude vysvetlená ich činnost vykonávaná podľa zvláštnych právnych predpisov a rolí, ktorú majú ako jedny zo základných či ostatních zložiek integrovaného záchranného systému. Študenti získajú informácie o význame integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z akých zložiek sa skladá a na akých princípoch funguje spolupráca medzi týmito zložkami. Cieľom predmetu je priblížiť študentom taktiež riadenie zásahu zložiek integrovaného záchranného systému a to na úrovni taktickej (na mieste zásahu), operatívnej (činnosť operačných a informačních stredísk integrovaného záchranného systému) a strategickej (na úrovni Ministerstva vnitra Českej republiky, hejtmana kraja či starosti obce s rozšířenou pôsobnosťou). Zoznámi sa samozrejme i so základnými právními predpismi, na kterých základe je táto spolupráca možná, a rôznymi modelovými postupmi kooperácie zložiek.

Viac o predmete
436 €
Bezpečnostný a krízový manažment

Bezpečnostný a krízový manažment

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s platnou právnou úpravou krízového riadenia v Českej republike, štruktúrou a jednotlivými prvkami bezpečnostného systému Českej republiky, vrátane jej úloh a pôsobnosťou a to i v náväznosti  na nadnárodnú úroveň. Študenti porozumejú princípom a systémom riadenia a riešenia situácie na území (na úrovní štát – kraj – obec – miesto zásahu), pri vyhlásení krízového stavu, fungovania orgánov krízového riadenia a ich pôsobnosti a zoznámia sa s riešením následkov, napríklad živelných pohrom, alebo pri vyhlásení krízového stavu. Získajú prehľad o zásadách krízového plánovania i plánovania na podporu riešení mimoriadnych udalostí, o možnostiach a spôsoboch riešenia mimoriadnych udalostí na jednotlivých úrovniach verejnej správy i z pohľadu integrovaného záchranného systému, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú práve bezpečnostné zbory. Študenti si tiež vytvoria predstavu o veľmi aktuálnej a skloňovanej problematike ochrany kritickej infraštruktúry na národnej i medzinárodnej úrovni, o nadnárodných spoluprácach v oblasti krízového riadenia a plánovania, riešení kríz a ochrany obyvatelstva. Predmet pracuje so základnými strategickými dokumentami z oblasti bezpečnosti a naväzujúcimi právnymi predpismi ústavneho charakteru, krízovou a brannou legislatívou, v ktorej sa študenti tiež učia orientovať.

Viac o predmete
436 €
Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Sylabus predmetu

Modul si v rámci štúdia MBA kladie za cieľ zoznámiť študentov s konceptom  „bezpečnosti nezaisťovanej štátom“ a subjekty, ktoré do tejto oblasti aspoň čiastočne spadajú (miestna polícia, súkromné bezpečnostné služby, verejné stráže, inštitúcie zriaďované krajom, neštátne organizácie aktívne v oblasti bezpečnosti). Zmienená je i téma koordinačných dohôd medzi obcami a Políciou Českej republiky. Pozornosť bude venovaná i bezpečnostným úvahám na úrovni firmy a jednotlivca (pojem Bezpečnostná lokalita, primeraná obrana atď.).

Viac o predmete
436 €
Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť študentov s riadením opatrení k ochrane obyvatelstva a rozhdovaním zodpovedných subjektov na jednotlivých úrovniach verejnej správy o týchto opatreniach. Jedná sa o situácie, kedy je potreba rozhodnúť a učiniť určité opatrenia k ochrane životov a zdravia obyvateľov, ich majetku či životného prostredia pred hroziacou udalosťou (napríklad varovať obyvateľstvo v ohrozenej lokalite pomocou sirén, organizovať evakuáciu z územia ohrozeného či zasiahnutého následkami mimoriadnej udalosti, zaistiť evakuovaním ľuďom náhradné ubytovanie, stravovanie a zásobovanie pitnou vodou, zabezpečiť výdaj prostriedkov individuálnej ochrany atď.). Právne predpisy stanovia povinnosti na úseku ochrany obyvatelstva orgánom štátnej správy, územnej samosprávy, výkonným zložkám, ale i právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám. Orientácia v základných aspektoch tejto problematiky je preto dôležitá hlavne pre stredný a vyšší Manažment všetkých týchto subjektov. Predmet nahliada na problematiku ochrany obyvatelstva jako z pohľadu tých, ktorým zákon  stanoví určité úlohy a povinnosti k ochrane obyvateľstva (vyplývajúcich z výkonu ich funkcie), tak i z pohľadu fyzických osôb samotných, ktoré sú v dosledku týchto opatrení obmedzované na svojich právach a majú povinnost sa týmto opatreniam podriadiť.

Viac o predmete
436 €

Obor: zdravotnictví

Financovanie zdravotnej starostlivosti a teória poistenia

Financovanie zdravotnej starostlivosti a teória poistenia

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D. Sylabus predmetu

V prvej časti modulu budú študenti zoznámení so základmi mikroekonómie a ekonómie zdravotnej starostlivosti a so základnými spôsobmi a princípmi financovania zdravotníckych služieb. V druhej časti sa študenti zoznámia so základnými pojmami z oblasti poistenie a poisťovníctva a s princípmi fungovania zdravotného poistenia. Hlavný dôraz je kladený na znalosť ekonomických pojmov a kľúčových ekonomických zákonitostí s ohľadom na charakter ekonomických služieb. Cieľom predmetu MBA štúdia je zoznámiť študentov so základnými pojmami a princípmi spojenými s financovaním zdravotnej starostlivosti.

Viac o predmete
436 €
Finančný manažment v zdravotníctve

Finančný manažment v zdravotníctve

Ing. Ivana Turková, MBA Sylabus predmetu

Cílem předmětu je v základních rysech seznámit s odlišnostmi managementu zdravotnických organizací a služeb od principů podnikového managementu, s procesy, které v podnicích probíhají a jimiž se naplňuje základní obecný cíl jejich činnosti. Posluchač bude schopen na konci tohoto kurzu zvládnout a vysvětlit problematiku nezbytnou pro přijímání finančních rozhodnutí operativního i strategického charakteru, v návaznosti na ostatní činnosti. V průběhu kurzu bude objasňována problematika financování podniku a plánovacího procesu, řízení kapitálové struktury a pracovního kapitálu ve vazbě na efektivnost a udržení stálé likvidity, závěrem bude objasněna problematika investičních rozhodování a hodnocení investičních projektů, včetně rizik s tím spojených.

Viac o predmete
436 €
História vývoja zdravotníctva a úvod do HTA

História vývoja zdravotníctva a úvod do HTA

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov postupne s najvýznamnejšími etapami vývoja medicínskej vedy s historickým kontextom vzniku komplexních liečebno-preventívnych zdravotnických systémov, spolu so základnými modelmi a formami financovania zdravotníckej starostlivosti vo svete na príklade Českej republiky, Veľkej Británie a USA. Ďalej vysvetliť podstatu ekonomických analytických modelov/postupov v zdravotníctve a ich využitie pre manažérske rozhodovanie v procese poskytovania zdravotníckych služieb.

Viac o predmete
436 €
Manažment informácií v zdravotníctve

Manažment informácií v zdravotníctve

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je zoznámiť poslucháčov so základmi fungovania informačních a komunikačních technológií prenesených do zdravotníckeho systému a to hlavne vo významných aplikačných oblastiach podpory klinického a administratívneho procesu poskytovania zdravotníckej starostlivosti (E-health).

Viac o predmete
436 €
Manažment malých a stredných zdravotníckych zariadení

Manažment malých a stredných zdravotníckych zariadení

as. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cílem předmětu je předložit studentům interaktivní formou teoretické i praktické spektrum problematiky vedení privátních i státních zdravotnických zařízení malé a střední velikosti. V jednotlivých kapitolách předmětu se student dozví, jak pohlížet na vedení ordinace jako malé firmy, bude mu přiblížena problematika pořízení a prodeje ordinace včetně stanovení její ceny. Zorientuje se v oblasti marketingu ZZ (jeho přínosnost, potřebnost, aplikaci na konkrétních případových studiích). Naučí se zanalyzovat si podnikatelské prostředí ordinace a v neposlední řadě se naučí základy práce s týmem, plánovaní a firemních strategií. Nabyté znalosti student prokáže sepsáním vlastní kvalitní seminární práce.

Viac o predmete
436 €
Manažment rizík v zdravotníctve

Manažment rizík v zdravotníctve

PhDr. Jana Marsová, Ph.D. Sylabus predmetu

Po absolvování kurzu bude student schopen zorientovat se v současné problematice managementu rizik ve zdravotnictví včetně související legislativy. Podle požadavků certifikačních/akreditačních autorit bude umět vytvořit koncept managementu rizik pro své zdravotnické zařízení či jinou organizaci. Pochopí význam procesů pro management rizik a porozumí pozitivům i limitům vybraných metod posouzení rizik vhodných k použití ve zdravotnických zařízeních. Vytvoří si představu o souvztažnosti managementu rizik, managementu kvality včetně interního auditu.

Viac o predmete
436 €
Marketing v zdravotníctve

Marketing v zdravotníctve

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je vysvetliť význam a obsah marketingu, hlavný dôraz je kladený na oblast zdravotníctva. Objasníme podstatu marketingového riadenia a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému riadeniu a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému mixu 4P, modelu C, ktorý je vhodný pre oblast služieb, resp. zdravotníctva. Predstavíme tradičné formy marketingu, ale i moderné nástroje marketingovej komunikácie. V závere poskytneme návod, ako zostaviť efektívnu marektingovú kampaň.

Viac o predmete
436 €
Personální management

Personální management

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus predmetu

Cieľom študijného modulu je úspešné zvládnutie vybraných tém personálneho manažmentu. Zvláštna pozornosť bude venovaná otázke personálneho manažmentu a zákonitostiam jeho vzniku. Predovšetkým motivácia ľudí v pracovnom procese, hodnotenie personálu, základným princípom získavania, výberu a hodnotenia pracovníkov, ich rozvoj a odmeňovanie.

Viac o predmete
436 €

Prehľad modulov vyučovaných zahraničnými odborníkmi a lektormi

 International Business Strategy

International Business Strategy

Professor Guillaume Finck Sylabus predmetu

Tento predmet je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné náklady k ovládnutí obchodnej stratégie tým, že rozvíja chápanie ich ekonomického prostredia a základných princípov stratégie a taktiky. Ďalej sa sústredíme na všeobecné zásady rupture stratégií tým, že popíšeme procesy, ktoré niektoré firmy možu použiť k otvoreniu novej stratégie.

Viac o predmete
436 €
Business Enterprise

Business Enterprise

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus predmetu

Cieľom tohoto predmetu je umožniť študentom rozvíjať příslušné schopnosti a znalosti, ktoré účinne prispievajú k vytváraniu malých podnikov s vyhliadkou na dlhodobé prežitie a rast.

Viac o predmete
436 €
Competition Policies for Business

Competition Policies for Business

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus predmetu

Tento MBA predmet zoznámi študentov s reguláciou hospodárskej súťaže v EU (ktorej pravidlá sa vzťahujú i na územie Českej republiky) a taktiež v krajinách pomerne nových v regulácií hospodárskej súťaže v iných bývalých sovietských republikách (Ukrajina). Študenti by mali získať hlboké znalosti o regulácií kartelových dohôd, zneužití dominantného postavenie, koncentrácií a štátnej podpory. Mali by vedieť aplikovať znalosti v reálnych obchodných situáciach. Tento kurz umožní študentom, aby fungovali bezpečne pri práci s veľkými spoločnosťami, či už sú to klienti, dodávatelia alebo partneri.

Viac o predmete
436 €
Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus predmetu

Študenti sa zoznámia s ochranou spotrebiteľa poskytovanou Európskou úniou a ďalšími ekonomickými subjektami ako je Rusko a Čína. Témy zahŕňajú nespravodlivé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, klamlivé a nekalé obchodné praktiky, bezpečnosť výrobkov, spotrebiteľské reklamácie a nároky, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ochranu spotrebiteľa v konkrétnych transakciách ( time – sharing, predaj na ďiaľku, spotrebiteľský úver atď.). Všetci prevádzkari podnikov v ekonomike orientovaných  na spotrebiteľov si musia byť vedomí tejto poliltiky. Nároky a reklamácie spotrebiteľov, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ich ochrana budú analyzované pomocou príslušných zákonov a judikatury. Budú dôkladne prejednané príslušné práva a povinnosti spotrebiteľov a profesionálov.

Viac o predmete
436 €
Geopolitics and Perspectives

Geopolitics and Perspectives

Professor Guillaume Finck Sylabus predmetu

Tento kurz je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné vodítka k pochopeniu súčasnej geopolitickej situácie, konfliktov, výziev súvisiacich so získavaním zdrojov, rovnako jako účinkov ekonomických, finančne sociálnych a politických kríz, ktoré začali v roku 2007. Potom sa zameriame na víziu roku 2020 pre Európu, Severnú Ameriku, Áziu a Afriku.

Viac o predmete
436 €
Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Sylabus predmetu

Primárnym cieľom tohoto modulu je rozvíjať porozumenie strategickému riadeniu podniku v medzinárodnom obchode. To zahŕňa porozumenie tomu, ako je navrhnuté konkurenčné postavenie firmy na základe analýzy štruktúry, zdrojov výhod viazaných na krajinu a ich jedinečnú kompetenciu. Implementácia stratégie do organizácie vyžaduje pochopenie výhod a nevýhod mnohých organizačných foriem a procesov, ktoré možu byť použité pre dosiahnutie požadovaného konkurenčného postavenia. Sekundárne ciele sú 1) Rozvíjať porozumenie medzinárodnému obchodu, ktoré integruje špecifické funkčné činnosti utvárajúce firmu, 2) Poskytnúť príležitosť k ďalšiemu rozvoju analytických schopností a rozhodovaní v situáciach charakterizovaných neistotou a zložitosťou.

Viac o predmete
436 €
Intercultural Communication

Intercultural Communication

Ing. Jiří Matoušek Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je dozvedieť sa o interkultúrnej komunikácií. Všeobecne platí, že komunikácia je aktívny vzťah založený medzi ľuďmi prostredníctvom jazyka a prebieha medzi ľuďmi rôznych kultúr. Kultúra je štrukturovaný prejav ľudského správania v spoločenskom živote v rámci špecifikovaných národných a miestnych súvislostí, napr. politických, jazykových, ekonomických, inštitucionálnych a profesionálních. Cieľom je získať interkultúrne kompetencie, čo znamená aktívne užívanie schopností, ktoré prispievajú k efektívnej interkultúrnej komunikácií a možu byť definované z hľadiska troch základných atribútov: znalostí, schopností a postojov. Tento modul sa bude zaoberať všetkými týmito troma elementami.

Viac o predmete
436 €
International Corporate Finance

International Corporate Finance

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA Sylabus predmetu

Tento kurz sa zameriava na otázky korporátneho finančného riadenia, ktorým čelia manažéri pôsobiaci na globálních finančných trhoch. Zahraničné operácie a medzinárodné možnosti financovania zahrňujú ďalšie príležitosti, riziká a zložitosti, ktorým musia finanční a strategickí manažéri porozumieť. Cieľom tohoto kurzu je analyzovať kritické faktory, riziká a rozhodnutia, ktoré sa týkajú ako krátkodobej, tak dlhodobej finančnej situácie firmy v globálnom prostředí a diskutovať o stratégiach pre riešenie týchto zložitostí.

Viac o predmete
436 €
International Entrepreneurship

International Entrepreneurship

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Sylabus predmetu

Odborná literatúra uvádza tri hlavné prekážky brániace internacionalizácií podnikateľských firiem: nedostatok znalostí zahraničného trhu, obmedzené ľudské i finančné zdroje a inherentné nedostatky v riadení. Rozvoj podnikateľskej schopnosti firiem a manažérskych tímov je významný cieľ verejnej politiky a podpora podnikania medzi študentami je životne dôležitá. Cieľom tohoto modulu MBA je poskytnúť študentom potrebné znalosti a schopnosti pri vytváraní flexibilnějších postojov k riziku a stimulovať podnikateľské správanie. Okrem poskytnutia teoretických základov z vychádzajúceho prúdu literatúry v obore, sa budeme venovať praktickým prístupom zahrňujúcim on-line výskum, komunikáciu, prezentáciu, tímovú prácu a rozhodovacie schopnosti.

Viac o predmete
436 €
Managing Innovation

Managing Innovation

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus predmetu

Modul skúma význam inovácií a zmien. Pojednáva o tom, čo rozumieme pod pojmom „inovácia“, jej prínos ku konkurenčnej výhode a jej význam v stále viac globalizovanom a konkurenčnom svete. Tento modul sa zameriava na tie prvky – vedenie, organizačné štruktúry a procesy, kultúru a politické systémy – ktoré tvarujú, podporujú inovácie.

Viac o predmete
436 €
Organization & Process Management

Organization & Process Management

Bc. Alvaro Aznar, MBA Sylabus predmetu

Tento modul bude zahrňovať hlavné organizačné formy: funkčnú, diviznu a maticovú, vyvinuté v priemyslovej ére a ďalšie nové organizačné formy, ako je cluster, net a platform. Potom, čo budú analyzované rôzne organizačné formy, sa zameriame na to, jako operacionalizovať stratégiu a organizačný návrh v štruktúre procesu při štúdiu praktík obchodného procesu. Podrobná prax a cvičenie budú nasledovať po teoretickej analýze.

Viac o predmete
436 €

Aktuálna cena:

0 € bez DPH
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup