100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 € DO 15. APRÍLA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Předměty

Pred zahájením druhého semestra vašeho MBA štúdia si vyberiete dva (resp. 5 pre obor FLEXI) povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestru.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíjajú vašu študijnú špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

  • Prehľad všetkých povinne voliteľných predmetov, z ktorých môžete vyberať, nájdete nižšie na tejto stránke. Jedná sa o informatívny prehľad predmetov, ich voľba následne prebieha priamo v študijnom systéme pred zahájením druhého semestra.
  • Štúdiom vybraných voliteľných predmetov získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom – expertom na danú problematiku a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovaných prípadových štúdií (seminárne práce).
  • Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať aj citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv, že tieto údaje budú zdieľať iní študenti.
  • Výstupom po absolvovaní predmetov je cenný dokument, ktorý je ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to one konzultáciam s odborníkom.

Zaměření: management

Age manažment

Age manažment

Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom predmetu sa zoznámite s prínosmi a rizikami aplikácie age manažmentu v organizáciách a podmienkach riešenia v rámci strategického manažmentu ľudských zdrojov. Dozviete sa, v čom je kľúčová schopnosť nastaviť a implementovať age manažment do organizácie a ako napomôže v dosahovaní konkurenčnej výhody a budovania značky zamestnávateľa. Naučíte sa identifikovať a hodnotiť prístupy organizácií k ich aplikácii a vzťahu na manažment ľudských zdrojov. Budete vedieť využívať faktory, ktoré majú vplyv na aplikáciu age managementu a naučíte sa nastavovať personálne procesy pre podporu medzigeneračnej spolupráce. V priebehu štúdia sa zamyslíte nad tým, prečo je oblasť práce s ľuďmi a ich kontinuálny rozvoj bez ohľadu na vek dôležitý, vrátane využitia vhodných nástrojov, ako sú napríklad rozvojové metódy a ICT. Každá generácia má svoje špecifiká a tie je nutné reflektovať pre efektívne využitie jej potenciálu.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Koučing pre manažérov a podnikateľov

Koučing pre manažérov a podnikateľov

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

Koučovanie pre manažérov a podnikateľov voľne nadväzuje a prelína sa s vybranými trendami v riadení ľudských zdrojov. K jednému z najrozšírenejších ale aj najkontroverznejších trendov patrí koučovanie. Štúdium predmetu vám pomôže k rýchlej orientácii v tom, podľa čoho môžete spoznať, čo koučovanie a koučovací prístup sú a čo je len marketingový názov. Predmet je cielený primárne na tie oblasti vedenia ľudí, kde môžu manažéri a podnikatelia koučovacie prístupy uplatniť v praxi ako pre svoj vlastný rozvoj, tak pre vedenie a motiváciu podriadených v konkrétnych modelových situáciách, akými sú práca s inováciami, stratégiami, časom, náborom a motiváciou zamestnancov, zvyšovaním pracovného výkonu, pri poskytovaní spätnej väzby alebo tvorbe rozvojových plánov. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu je implementácia koučovacieho prístupu do práce s tímami a firemnej kultúry vrátane prípadových štúdií firiem, ktoré koučovacie prístupy už využívajú. Pretože sa každý z nás učí iným spôsobom, obsahujú výukové materiály nielen teóriu pre tých, ktorí ju majú radi, ale predovšetkým množstvo praktických nástrojov, testov, kvízov a pod., ktoré vám umožnia vyskúšať si koučovanie sami na sebe i vo svojich tímoch.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Krízová komunikácia pre manažérov

Krízová komunikácia pre manažérov

Ing. Jiří Matoušek Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s odlišnosťami krízového manažmentu (KM) a jednotlivých činností tohto osobitného druhu manažérskych činností a rozhodnutí vo firme, organizácii alebo inštitúcii. A to nielen v situácii, kedy kríza nastane, ale aj vo fáze prevencie krízových situácií a následnej analýzy, kedy hlavným cieľom je minimalizovať riziko vzniku krízy v budúcnosti. Predmet sa zaoberá nevyhnutnou teóriou, definíciou základných pojmov a ďalších všeobecných súvislostí. Dôležitou súčasťou predmetu je tiež praktická časť, ktorá popisuje možné typy kríz, metódy ich prevencie a konkrétne príklady riešenia krízových situácií. Samostatnú kapitolu predstavuje potom krízová komunikácia s médiami ako špecifická súčasť PR v rámci firmy či inštitúcie. V tejto časti sú tiež uvedené príklady z praxe.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete
Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Ing. Eva Matoušková Viac informácií

Štúdium predmetu umožní študentom zoznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi s manažérskou kultúrou. Budú im predstavené najdôležitejšie prvky a ich zdroje. Objasníme vzájomnú súvislosť manažérskej kultúry so stratégiou firmy a vplyv organizačnej kultúry na výkonnosť organizácie. Odporučíme, ako by ste mali postupovať pri vytváraní či zmene firemnej kultúry. Významné miesto bude venované typológii firemnej kultúry vo vzťahu k organizačnej štruktúre, k prostrediu, k fáze vývoja a k rôznym kultúram.

V časti venovanej manažérskej etike bude vysvetlený vzťah morálky a etiky, vysvetlíme obsah etiky v podnikaní a podstatu etického konania. Uvedieme príklad aplikácie manažérskej etiky do praxe. Zoznámime s vývojom, významom a procesom tvorby etického kódexu. Ukážeme, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť.

V záverečnej časti sa budeme venovať téme spoločenská zodpovednosť firiem (SOF resp. CSR). Spomenieme historický vývoj a zmeny v chápaní obsahu SOF. Budeme charakterizovať kľúčové oblasti - základné piliere. Budeme Vás informovať aj o rôznych prístupoch k problematike SOF (CSR). Objasníme výhody, ktoré CSR prináša, ale ozrejmíme aj kritický pohľad na tento v súčasnosti často skloňovaný módne pojem a diskutovanú problematiku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov

Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

Personálny manažment, riadenie ľudských zdrojov (RLZ) v zmysle tohto predmetu je o činnostiach, ktoré sa týkajú každého človeka vo firme (majiteľa firmy, manažéra, personalistov ale i radového zamestnanca). Štúdiom tohto predmetu by ste sa mali naučiť rýchle analýze svojej firmy a zmysluplnému výberu nástrojov, ktorými RLZ vytvára pridanú hodnotu v oblasti Vášho podnikania v dobe turbulentných zmien. 

Počas štúdia máte možnosť priebežne konzultovať zvolené témy, ktoré sú pre Vašu prax relevantné alebo Vás zaujímajú. Konzultácie prebiehajú individuálne a sú považované za dôverné z hľadiska firemných informácií tak, aby ste mohli otvorene diskutovať témy, ktoré Vás zaujímajú. Záverečnou prácou by mala byť prípadová štúdia prepájajúci teoretické poznatky s ich praktickou realizáciou v systéme riadenia ľudských zdrojov Vašej spoločnosti v nadväznosti na predpokladaný vývoj odbore Vášho podnikania.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Profesní etika

Profesní etika

PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Viac informácií

Cieľom predmetu je prispieť k formovaniu takých morálnych a mravných kvalít osobnosti uchádzača, ktoré by slúžili ako neoddeliteľná súčasť profesionálneho aj osobnostného profilu absolventa študijného odboru Management v bezpečnostnej sfére. V prvej časti tematického zamerania je kladený dôraz na základné morálne témy (problémy svedomia, slobody a autonómie osobnosti) a ich interpretáciu v dejinách i v súčasnosti európskeho myslenia. Vo svojej druhej časti uvádza kurz uchádzača do sociálnych súvislostí morálnej voľby, tj. do problematiky mravných noriem, zodpovednosti a povinnosti, do vzájomných vzťahov morálky a práva, do dilem týkajúcich sa podstaty spravodlivosti a morálnych aspektov vzťahu občana a štátu. Tematika kulminuje vstupom na pole etických aspektov verejnej správy, právnických profesií a špeciálne potom policajnej etiky. Osobitná pozornosť je venovaná niektorým prejavom neetického správania a konania na pracovisku (bossing, mobbing).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Regionálný manažment

Regionálný manažment

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými stavebnými kameňmi teoretické aj praktické stránky regionálneho rozvoja. Jednotlivé témy umožňujú pochopiť vývoj, súčasný stav a hlavné trendy v rozmiestnenie hospodárstve a ďalších sociálno ekonomických aktivít človeka (a ich dopadov) na rôzne regionálnej úrovni. Znalosť základných teoretických východísk regionálneho rozvoja je nevyhnutné pre každého, kto pôsobí v praktickej sfére regionálneho rozvoja, či už v súkromnom alebo verejnom sektore. Procesy, prebiehajúce v území, majú významný vplyv na rozvoj lokality ako také, tak i na život jej obyvateľov. Vzťahy (vnútorné i vonkajšie povahy), ktoré sa v území vytvárajú, majú tiež zásadný efekt na tvorbu budúceho smerovania regiónu. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika teórie regiónu, regionálnych teórií, praktické regionálnej politiky na úrovni SR i EÚ, jej nástrojov atp. Dôraz je kladený tiež na procesy prebiehajúce v území, súvisiace so sídelné štruktúrou a jej premenou (urbanizácie, suburbanizácie a ďalšie fázy vývoja miest). Významnou súčasťou je tiež problematika strategického regionálneho plánovania a jeho vzťahu k územnému plánovaniu.

Štúdiom tohto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom - expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientované prípadové štúdie (seminárne práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale iba priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať aj citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych údajov atď., Bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentmi.

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete
Spoločenský styk, obchodné etika, diplomatický protokol

Spoločenský styk, obchodné etika, diplomatický protokol

Ing. Eva Matoušková Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate informácie o témach, ktoré sa bežne nepřednášají. Ide o kombináciu poznatkov zo spoločenského styku a obchodnej etikety, ale aj základné znalosti o diplomatickom protokole a rádových dňoch v ČR a SR. Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s hlavnými zásadami spoločenského styku, aby sa stali skutočnými "levmi/levicami" salónov nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí. Jedna kapitola je venovaná problematike zladenia osobného a firemného image. Ďalej budú študentom poskytnuté informácie o obchodnej etikete vo vybraných štátoch na rôznych kontinentoch. Za veľmi prínosné považujeme najmä tie, ktoré hovoria o krajinách s odlišnými kultúrnymi, náboženskými aj obchodnými zvyklosťami. V samostatnej kapitole sú prezentované zásady rokovania s VIP osobami, či už z pohľadu našej účasti na podujatí, kde sa stretneme s VIP osobou či naopak, kedy VIP osobu privítame v našej organizácii. V študijnom materiále sú uvedené aj užitočné informácie z oblasti obchodnej diplomacie. Neoddeliteľnou súčasťou sú poznatky, týkajúce sa diplomatického protokolu. Na úplný záver sa dozviete všetko potrebné o významných dňoch v ČR a SR.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zaměření: ekonomika a finance

 Daňová sústava pre manažérov

Daňová sústava pre manažérov

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnou štruktúrou daňového systému v Českej republike vr. jej nevyhnutného presahu do daňového práva Európskej únie a ďalších právnych predpisov. Zameriame sa na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, na daň z pridanej hodnoty, na cestnú daň a daň z nehnuteľných vecí. Po absolvovaní budete rozumieť správne daňové terminológiu a princípom fungovania jednotlivých daní. Svoje znalosti potom budete vedieť využiť pri každodenných činnostiach podnikateľa a manažéra. V rámci predmetu je kladený dôraz na praktické využitie teoretických vedomostí. Ukážeme si príklady daňovej optimalizácie a daňového plánovania. Budeme sa venovať aj vplyvu daní na ochotu pracovať a možnostiam odmeňovania pomocou daňovo uznateľných výhod a benefitov.

Počas štúdia máte možnosť priebežne konzultovať zvolené témy, ktoré sú pre Vašu prax relevantné alebo Vás zaujímajú. Konzultácie prebiehajú individuálne a sú považované za dôverné z hľadiska firemných informácií tak, aby ste mohli otvorene diskutovať témy, ktoré Vás zaujímajú. Záverečnou prácou by mala byť prípadová štúdia prepájajúci teoretické poznatky s ich praktickou realizáciou v systéme riadenia ľudských zdrojov Vašej spoločnosti v nadväznosti na predpokladaný vývoj odbore Vášho podnikania.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Finančný manažment

Finančný manažment

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s finančnými aspektmi podnikového manažmentu a s procesmi, ktoré v podnikoch v tejto oblasti prebiehajú. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre prijatie finančných rozhodnutí operatívneho a strategického charakteru, v nadväznosti na iné činnosti. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika financovania podniku, finančného riadenia a zároveň plánovacieho procesu, riadenie majetkovej a kapitálovej štruktúry, vrátane pracovného kapitálu vo väzbe na efektívnosť a udržanie stálej likvidity, ďalej bude objasnená problematika riadenie a plánovanie nákladov, investičných rozhodovania a hodnotenie investičných projektov, vrátane rizík s tým spojených.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Medzinárodné financie

Medzinárodné financie

Ing. Daniela Čermáková Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s kurzovým rizikom a možnosťami jeho riadenia vo firmách, ako internými, tak externými v podobe finančných derivátov. Po absolvovaní budete schopní analyzovať devízovú expozíciu a rozhodnúť, či je potreba zaistenia kurzového rizika, prípadne akými nástrojmi. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika fungovanie devízového trhu, menového kurzu, možnosti jeho predikcie a zabezpečenie kurzového rizika.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Obchodovanie na finančných trhoch

Obchodovanie na finančných trhoch

Ing. Daniela Čermáková Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s možnosťami obchodovania na finančných trhoch. Po absolvovaní budete ovládať základné možnosti individuálneho a kolektívneho investovania. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika finančných trhov, krátkodobých i dlhodobých inštrumentov, ktoré sú na ňom obchodované, a praktický pohľad na súčasné trendy, problémy inštitúcií a regulačnú ochranu.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Oceňovanie podniku

Oceňovanie podniku

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými princípmi a prvkami oceňovania podniku smerujúcimi k súhrnnému oceneniu daného objektu. Získate základné znalosti v oblasti oceňovania podniku, pochopíte pojem oceňovanie podniku, jeho účel, spoznáte základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní podniku. Pochopíte strategickú analýzu oceňovaného podniku ako východiskový rámec pre oceňovanie podniku a vypracovanie finančného plánu ako základu pre ocenenie podniku výnosovými metódami. Po absolvovaní budete vedieť kvantifikovať a špecifikovať riziko, vyhľadať bezrizikovú výnosovú mieru, trhové riziko. Budete poznať metódy stanovenia rizikových prémií. Budete vedieť definovať a skonštruovať typy výnosov zodpovedajúce rôznym výnosovým metódam, ďalej poznať aj možnosti využitia majetkových a trhových metód a vedieť ich prípadne zakomponovať do všeobecného ocenenia. Po absolvovaní budete schopní spracovať súhrnné ocenenie vybraného podniku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Podnikový manažment

Podnikový manažment

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými procesmi riadenia podniku, ktoré v podnikoch prebiehajú a ktorými sa napĺňa základný všeobecný cieľ ich činnosti. Pozornosť bude venovaná roli manažérov, ich kompetenciám a zodpovednosti pri riadení kľúčových podnikových aktivít a predpokladov pre manažérsku prácu príslušného úseku firmy. V priebehu štúdia sa zoznámite s úlohou vlastníkov a manažérov podnikov, tvorbou strednodobých stratégií a podstatou operatívnych riadiacich procesov v oblasti marketingu, obchodu, financií, kvality, inovácií, ICT, personálu a rizík. Po absolvovaní budete schopní vysvetliť základné podnikové procesy riadenia jednotlivých útvarov podniku, založených na strategickom a operatívnom riadení a to vo väzbe na tvorbu finančných rozpočtov. Pochopíte modely riadenia kvality, inovačné riadenia a riadenia v dobe krízy. Pochopíte význami sústavného zlepšovania prostredníctvom využívania nových technológií pre dlhodobú stabilitu podniku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základmi ekonómie verejného sektora, postavením a fungovaním verejnoprávnych organizácií a spôsoby zabezpečovania verejných statkov. Schopnosť základná orientácia v súčasných otázkach verejných financií je zásadné pre každého, kto sa v praxi pravidelne stretáva, pracuje či komunikuje s orgánmi štátnej správy či územnej samosprávy.

V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika vzťahu medzi štátnou správou a samosprávou, financovanie ich činností, problematika hospodárenia obcí a postupov rozpočtového plánovania. V predmete bude riešené aj veľmi aktuálna téma spolupráce súkromného a verejného sektora (tzv. Public Private Partnership - PPP).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zaměření: obchod a prodej

 Oceňovanie nehnuteľností a stavebné právo

Oceňovanie nehnuteľností a stavebné právo

PhDr. Ing. Josef Macas Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate znalosti v oceňovaní nehnuteľností, a to pre tých, ktorí majú už s problematikou stanovovania ceny skúsenosti, tak pre úplných začiatočníkov. Budete ovládať základné potrebné znalosti a zručnosti pre činnosť realitného makléra. V odboroch oceňovanie budete schopní stanoviť trhovú - obvyklú cenu, ktorá je rozhodujúca pre tvorbu cien na trhu s nehnuteľnosťami. Rovnako tak metódy oceňovania, v ktorých osobitne významnou je metóda porovnávacia. Ďalšou oblasťou, v ktorej sa zdokonalíte, je stavebné minimum, či už po stránke technickej, tak po stránke právnej, kde bude preberaná problematika stavebného zákona a nadväzujúcich právnych predpisov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Logistika pre manažérov

Logistika pre manažérov

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými logistickými procesmi v riadení podniku. Štúdium predmetu poskytne základnú predstavu o problematike logistiky ako celku. Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky o moderných logistických systémoch, o začlenení logistiky do stratégie riadenia podniku ako faktora ovplyvňujúceho úspešný chod organizácie a pôsobiaceho na konkurencieschopnosť dodávaného produktu, na jeho dostupnosť, cenu atď. V súvislosti s riadením podniku budú predstavené logistické procesy v oblasti predvýrobnej, výrobnej, distribučnej a skladovacej. Po absolvovaní tohto predmetu bude absolvent schopný rozumieť vplyvu logistických systémov na hospodárenie podniku. Zároveň získa odborné základy a znalosti pre organizovanie a optimalizáciu logistického systému podniku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Maklér a realitný trh

Maklér a realitný trh

PhDr. Ing. Josef Macas Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate vedomosti pre povolanie realitného makléra, čo väčšine súčasných maklérom chýba, a to vrátane vedomostí súvisiacich predpisov. Bez týchto znalostí nemožno odhaliť riziká obchodu, nastaviť správne ceny obchodovaných nehnuteľností a uspokojiť očakávania klientov. Zoznámite sa s nadväznosťou realitného trhu na efektívny marketing, naučíte sa predajné a komunikačné zručnosti, bez ktorých sa dobré obchody s nehnuteľnosťami robiť nedajú.
Naučíte sa, aký bude maklér budúcnosti, ako by mal priťahovať klientov, budiť dôveru v dobrú spoluprácu s klientom a čo dnes nie je úplne bežné.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Management obchodu - riešenie krízových situácií

Management obchodu - riešenie krízových situácií

JUDr. Oldřich Vacek Viac informácií

Cieľom tohoto predmetu je pripomenúť problémy, s ktorými sa vo svojej manažérskej činnosti stretávate a spoločne nájsť ich vysvetlenie a riešenie, umožňujúce vyvarovať sa chýb a následných strát. Lektor má vďaka dlhoročnému pôsobeniu pri riadení obchodných firiem doma aj v zahraničí rozsiahle skúsenosti v riadení krízového manažmentu a práca s ľuďmi v európskych i mimoeurópskych reláciách. Konzultovaná výsledná seminárne práce Vám môže poslúžiť ako prostriedok na riešenie určitého problému, ktorý pred Vami ako manažérom (manažérkou) stojí.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment medzinárodného obchodu

Manažment medzinárodného obchodu

JUDr. Oldřich Vacek Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate prehľad o problematike medzinárodného obchodu (MO) aj postavenie, ktoré Slovenská republika, ako krajina výrazne na MO závislá, v ňom zaberá. Zoznámite sa s množstvom zaujímavých a dôležitých informácií, ktoré Vám lektor môže vďaka svojej dlhoročnej manažérskej pôsobnosti v oblasti MO, resp. zahraničného obchodu ponúknuť. Uvedomíte si súvislosť medzi politickými a obchodnými záujmami jednotlivých krajín a hospodárskych zoskupení. A vďaka tomu iste nájdete odpoveď na otázku, prečo sú tieto záujmy občas rozdielne a prečo je zložité ich v rámci hospodárskych blokov koordinovať. Zoznámite sa s poslaním i problémami bankových domov a nástrojmi, ktorými sa finančné transakcie uskutočňujú. K obchodným aktivitám patrí aj široká škála právnych, špeditérských, poisťovacích aj colných služieb a informácie o nich obohatia vaše znalosti a podporia vaše manažérske rozhodovanie. Manažement MO vás svojím zameraním prevedie teritoriálnou a komoditnou štruktúrou českého (i slovenského) zahraničného obchodu, upozorní na nové formy spracovania trhu, spôsobu vytvárania predajných a zastupiteľských sietí, zakladaniu firiem so zahraničnou účasťou v ČR a naopak i firiem v zahraničí s českou účasťou. Získate prehľad o pomoci štátu a záujmových zväzov výrobným a obchodným firmám, osobitne tým začínajúcim. (Start-upy)

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete
Manažment predaja

Manažment predaja

Ing. Eva Matoušková Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate informácie o predaji a jeho jedinečnej úlohe pre úspešné fungovanie organizácie v súčasnosti, pretože ako jediná z činností prináša firme obrat resp. zisk. Okrem obsahu a foriem predaja vás oboznámime s historickým vývojom v tejto oblasti ľudskej činnosti. Získate prehľad o najdôležitejších aktivitách v rámci predaja, akými sú napr. obchodné riadenie, obchodné plánovanie, forecast a riadenie obchodných pohľadávok. Budete tiež informovaní o tom, aké sú predpoklady úspechu predajného oddelenia, kam okrem iného patrí aj nastavenie štandardov, zostavenie kvalitného tourplanu. Ukážeme si cesty, ako predajné činnosti maximálne zefektívniť. Nezabudneme ani na kľúčovú osobu predaja, ktorou je úspešný predajca. Povieme si, aké by mal mať osobnostné predpoklady, znalosť a vedomosti, schopnosti a zručnosti. Budeme charakterizovať aj key account management. Pozornosť zameriame aj na motiváciu predajného tímu a systém odmeňovania, ktorý by u predaja mal vždy byť previazaný s výkonom a stanoveným plánom. Po absolvovaní tohoto predmetu budete mať informácie o nákupných zvyklostiach a typológii zákazníkov. Budete oboznámení s jednotlivými fázami predajného dialógu pri klasickom predaji, ale aj predaji po telefóne alebo cez e-shop. V samostatnej kapitole Vás pripravíme na rokovania so zahraničnými partnermi, kde poukážeme na obchodné zvyklosti v rôznych krajinách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Marketingový manažment

Marketingový manažment

Ing. Eva Matoušková Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate informácie o marketingu v jeho celej šírke (nielen ako o reklame, ako je často marketing chápaný) a jeho kľúčové úlohy pre úspešné fungovanie organizácie v súčasnosti. Okrem základných definícií a druhoch marketingu Vás oboznámime s históriou a vývojom marketingových koncepcií. Získate dôležitý prehľad o súčastiach marketingového riadenia, ktorými sú marketingová politika, marketingový výskum a marketingové plánovanie. Budete tiež informovaní o tom, aké marketingové činnosti by mala organizácia vykonávať. Po absolvovaní tohoto predmetu budete poznať obsah základných analýz prostredia, v ktorom organizácia pôsobí. Budete vedieť zostaviť či zhodnotiť základný marketingový mix so všetkými jeho najdôležitejšími súčasťami. Okrem charakteristiky produktu sa dozviete mimo iné všetko potrebné o životnom cykle každého výrobku, Bostonskú maticu atď. V súvislosti s cenou Vám budú predstavené najčastejšie cenové stratégie. U distribúcii spomenieme možné cesty, ako dostať tovar k nášmu zákazníkovi. V neposlednom rade sa budeme venovať aj ďalšej zložke, ktorou je propagácia. Náväzne predstavíme tradičné a moderné formy marketingovej komunikácie. V samostatnej kapitole vám ukážeme, ako má vyzerať marketingová kampaň od svojho zrodu až po záverečné vyhodnotenie. V poslednej kapitole zameriame pozornosť aj na internú komunikáciu vo firme. Budeme charakterizovať najčastejšie formy a nástroje a tiež si povieme, čo vlastne zamestnanci očakávajú od internej komunikácie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Nehnuteľné veci a ich správa

Nehnuteľné veci a ich správa

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s problematikou obchodovania s nehnuteľnými vecami. Sumarizuje základné potrebné znalosti a zručnosti na výkon činnosti realitného makléra. V odbornom štúdiu je preberaná problematika právna, problematika katastra nehnuteľností, prevody družstevných bytov, špecifiká štátnych bytov, špecifiká obchodovania s pozemkami, špecifiká obchodovania s veľkými objektami, technické zabezpečenie prevodov nehnuteľností, provízie, daňová problematika a prax obchodovania. Po absolvovaní budete ovládať princípy obchodu s nehnuteľnými vecami. V priebehu štúdia bude objasnené, ako funguje obchod vo vzájomných súvislostiach, s dôrazom na štandardný predaj, ale i predaj v rámci dobrovoľných a nedobrovoľných dražieb.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Podpora predaja

Podpora predaja

PhDr. Karel Eliáš, CSc. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu sa zoznámite s problematikou zvyšovania výkonnosti predajných tímov s využitím nástrojov podpory predaja (ďalej len PoP) ako dôležitej súčasti integrovanej marketingovej komunikácie (resp. komunikačného mixu) a rovnako s novými trendami jeho prenikania nad linku (tzv. through-the-line marketing). Pôjde hlavne o štruktúru, druhy a metódy PoP, ich plánovanie, realizáciu a hodnotenie účinnosti. Špeciálna pozornosť sa bude venovať sponzoringu ako súčasti PoP a jeho väzbe na tzv. Event marketing resp. jeho využitie v prospech obchodníka. Následne sa zvýši aj Vaša hodnota a konkurencieschopnosť ako profesionála v danej oblasti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

PhDr. Karel Eliáš, CSc. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu sa zoznámite s problematikou zvyšovania výkonnosti predajných tímov s využitím nástrojov riadenia vzťahov so zákazníkmi - Customer Relationship Management (ďalej len RVZ čiže CRM) v kontexte globalizácie a hyper konkurencie. Ukážeme si chronológiu a relevantnosť jednotlivých aktivít účastníkov procesu RVZ z hľadiska komplexného prístupu k jednotlivým účastníkom tohto procesu v najobvyklejších variantoch: B2B, B2C, G2C, ... čo je tiež predpokladom úspešnej implementácie / realizácie CRM ako filozofia riadenia podniku vrátane ochrany citlivých dát (GDPR, etc.). Následne sa zvýši aj hodnota a konkurencieschopnosť vás ako profesionála v danej oblasti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zaměření: právo

Corporate Governance

Corporate Governance

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Viac informácií

Predmet "Corporate Governance" je zameraný najmä na administratívne akciové spoločnosti (corporate governance), teda na základné otázky o smerovaní a chode akciové spoločnosti, respektíve na vzťahy medzi základnými účastníkmi správy akciovej spoločnosti, čo sú akcionári, ako "vlastníci" spoločnosti, na strane jednej, a manažéri, ako "agenti" akcionárov, na strane druhej. Vyvažovanie vzťahov potom zaisťujú správne orgány (správna rada alebo predstavenstvo a dozorná rada), ktorým sa corporate governance taktiež bezprostredne dotýka.

Aktuálne otázky corporate governance budú zahrnuté, vrátane také problematiky ako je napríklad spolurozhodovanie zamestnancov (kodeterminace), odmeňovanie manažérov (executive pay, remuneration, compensation) alebo správa akciových spoločností (a ďalších entít) vlastnených štáty (SOE).

Vedľa korporátneho práva sa tak študenti nevyhnutne zoznámia aj s inými právnymi odvetviami, a to vrátane právnych odvetví ako je napríklad právo hospodárskej súťaže, insolvenčné právo alebo právo trestné.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Európske medzinárodné právo súkromné

Európske medzinárodné právo súkromné

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate základný prehľad o medzinárodnej právomoci súdov v prípade cezhraničných sporov v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Dokážete identifikovať dôvody pre prípadné neuznanie rozsudku vydaného v inom členskom štáte EÚ v Českej republike alebo na slovenskom územi. Absolvovaním kurzu získate jasnú predstavu o význame voľby práva v prípade cezhraničných obchodných vzťahov pri vašom podnikaní. Rovnako dokážete dohľadať relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ vrátane komentárov právnej vedy a posúdiť vplyv príslušnej strany judikatúry Súdneho dvora EÚ na Vašu odbornú činnosť.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Hospodárske a obchodné právo EÚ

Hospodárske a obchodné právo EÚ

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate základný prehľad o legislatívnom procese EÚ, o aplikácii práva EÚ národnými súdmi, o konaniach pred Súdnym dvorom EÚ a mimosúdnych spôsoboch riešenia sporov, pri ktorých sa aplikuje hospodárske a obchodné právo EÚ. Po absolvovaní kurzu budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre voľbu súdneho či mimosúdneho riešenia sporov, pri ktorých je aplikované právo EÚ. Rovnako sa dokážete ľahko orientovať v legislatívnom procese EÚ a sledovať, aké právne predpisy týkajúce sa vašej profesionálnej činnosti EÚ práve prejednáva. Dokážete dohľadať relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ vrátane komentárov právnej vedy a posúdiť vplyv strany judikatúry Súdneho dvora EÚ na Vašu odbornú činnosť.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Korporátne právo

Korporátne právo

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Viac informácií

Predmet "Korporátne právo" je zameraný na akciové spoločnosti a ďalšie ekonomické entity - absolvovanie predmetu umožňuje získanie vedomostí o podstate akciových spoločností a ďalších ekonomických entít, vrátane aj základný prehľad o ich historickom vývoji. Komparácia chápanie akciových spoločností a ďalších ekonomických entít v rôznych jurisdikciách, najmä v slovenskej, americkej (Delawarské) a britskej (anglické), v menšej miere potom vo francúzskej a nemeckej, je súčasťou obsahovej matérie predmetu. Taktiež vývoj ohľadom európskeho práva (práva Európskej únie) v tejto oblasti nebude opomenutý. Detailnejšie je potom predmet zameraný na českú právnu úpravu ekonomických entít a ich členenie na jednotlivé typy - teda najmä na úpravu obsiahnutú v zákone o obchodných korporácií (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. a družstvo), na parametre jednotlivých obchodných spoločností. Stručne budú spomenutá aj ďalšie právne odvetvia majúce vplyv na korporátnej právo, ako je najmä kapitálové právo a právo daňové (finančné).

Študenti absolvovaním predmetu tak získajú znalosti týkajúce sa založenia a vzniku právnických osôb (obchodných korporácií), ich zrušenie a zániku (stručne aj likvidácia a premeny), znalosti o ich fungovaní (vr. Ich právneho rokovaní a ich vnútornej štruktúry), účtovníctvo a zdrojov financovania (corporate finance).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Právo nekalej súťaže

Právo nekalej súťaže

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými právnymi normami, ktoré bránia deformovaniu pravidiel hospodárskej súťaže a označujú právo nekalej súťaže. Predmet sa snaží o objasnenie problematiky v širších súvislostiach (trestno-právnej zodpovednosti, náhradu ujmy, možnosti obrany, ochranu spotrebiteľa). Cieľom predmetu je pochopiť spojitosť problematiky práva proti nekalej súťaži s priemyslovoprávnými otázkami je vidieť v rozbore jednotlivých skutkových podstát (napr. obchodné meno, údaj o provenienci, označenie pôvodu, atď.) v prospech práce manažéra či obchodníka.

Po absolvovaní budete ovládať princípy nekalo-súťažného rokovania v rámci obchodu, ich vplyv na konkurentov medzi sebou a zároveň i spotrebiteľov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zaměření: bezpečnostní management

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

Bezpečnostné aspekty medzinárodnej spolupráce

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom predmetu získate základné, avšak rozhodne nielen teoretické informácie o mechanizmoch a prioritách medzinárodnej spolupráce v bezpečnostnej oblasti. S lektorom môžete konzultovať ako súčasnú "architektúru" konkrétnych medzinárodných organizácií (Európska únia, Organizácia Spojených národov, Severoatlantická aliancia, Rada Európy a ďalšie), tak perspektívu jej ďalšieho smerovania, rovnako ako úlohu bezpečnostných otázok v prioritách týchto organizácií (inštitúcií, konkrétnych agentúr či iných platforiem). Študentom neuniknú aktuálne či perspektívne budúce bezpečnostné výzvy, ktoré tieto organizácie riešia. Zmapovať budete môcť aj kanály a spôsoby zapojenia Slovenskej republiky do fungovanie vyššie sledovaných organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Viac informácií

V rámci štúdia tohoto predmetu sa zoznámite s úlohou a pôsobnosťou subjektov so štatútom "bezpečnostný zbor" v integrovanom záchrannom systéme. Bude vysvetlená ich činnosť vykonávaná podľa osobitných právnych predpisov a úloha, ktorú zaujímajú ako jedna zo "základných" či "ostatných" zložiek integrovaného záchranného systému. Získate informácie o význame integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z akých zložiek sa skladá a na akých princípoch funguje spolupráca medzi týmito zložkami. Cieľom predmetu je priblížiť vám tiež riadenie zásahu zložiek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktickej (na mieste zásahu), operatívnej (činnosť operačných a informačných stredísk integrovaného záchranného systému) a strategickej (na úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, hejtmana kraja či starostu obce s rozšírenou pôsobnosťou). Naučíte sa tiež orientovať v základných právnych predpisoch, na základe ktorých je táto spolupráca možná a v dokumentácii, ktorú pri svojej práci tieto zložky používajú.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Bezpečnostný a krízový manažment

Bezpečnostný a krízový manažment

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Viac informácií

Pri štúdiu tohoto predmetu sa stretnete a zoznámite s procesom riadenia bezpečnosti a rizík v území. Naučíte sa orientovať v právnej úprave vymedzujúcej bezpečnostný systém Slovenskej republiky, úlohy a pôsobnosť jej jednotlivých prvkov. Porozumiete princípom a systému riadenia a riešenia situácie v území (na úrovni štátu - kraj - obec - miesto zásahu) pri riešení mimoriadnej udalosti aj pri vyhlásení krízového stavu, fungovania orgánov krízového riadenia a ich pôsobnosti. Vytvoríte si predstavu o aktuálnej problematike ochrany kritickej infraštruktúry na národnej i medzinárodnej úrovni, o nadnárodnej spolupráci v oblasti krízového riadenia a plánovania, krízového riadenia a ochrany obyvateľstva. Predmet pracuje so základnými strategickými dokumentami z oblasti bezpečnosti a nadväzujúcimi právnymi predpismi ústavného charakteru, krízovou a brannou legislatívou, v ktorej sa tiež naučíte orientovať.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky

Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Viac informácií

Študenti sa zoznámia s konceptom "bezpečnosti nezabezpečovanej štátom" a subjektami, ktoré do tejto oblasti aspoň čiastočne spadajú (všeobecnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby, verejnej stráže, inštitúciami zriaďovanými krajmi, neštátnymi organizáciami aktívnymi v oblasti bezpečnosti). Študentom je demonštrovaný potenciál konkrétnych nástrojov a postupov. Pozornosť je venovaná aj bezpečnostným úvahám na úrovni firmy a jednotlivcov (pojem Bezpečná lokalita, primeraná obrana atď.).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Viac informácií

Pri štúdiu tohoto predmetu sa zoznámite s riadením opatrenia na ochranu obyvateľstva a rozhodovaním zodpovedných subjektov na jednotlivých úrovniach verejnej správy o týchto opatreniach. Ide o situácie, kedy je potrebné rozhodnúť a urobiť konkrétne opatrenia na ochranu životov a zdravia obyvateľov, ich majetku a životného prostredia pred vzniknutou či hroziacou mimoriadnou udalosťou (napr. Varovať obyvateľstvo v ohrozenej lokalite, organizovať evakuáciu z územia ohrozeného či zasiahnutého následky mimoriadnej udalosti, zabezpečiť evakuovaným ľuďom náhradné ubytovanie, stravovanie a zásobovanie pitnou vodou a pod.). Nahliadnete do histórie, ale riešiť budeme predovšetkým súčasnosť, trendy, vývoj a ďalšie smerovanie ochrany obyvateľstva, a nezabúdajúc ani aspekty nadnárodnej spolupráce v oblasti "Civil Protection".

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Zaměření: zdravotnictví

Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti

Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti

Mgr. Soňa Čechová, MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu si objasníte všetko, čo sa týka rozdielu medzi manažmentom a kvalitou všeobecne, a manažmentom kvality v zdravotnej starostlivosti. Budete sa orientovať v problematike poskytovania kvalitných a bezpečných zdravotných služieb, dozviete sa, kto je súčasťou zdravotnej starostlivosti a má na jej kvalitu vplyv, získate možnosť zoznámiť sa s odlišnosťami manažmentu zdravotníckych organizácií, s ich procesmi riadenia vedúcich až ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality. Naučíte sa vyhodnocovať audity a prijímať pozitívne, v zmysle "robiť správne veci správnym spôsobom". Zoznámite sa v rámci hodnotenia kvality zo strany poskytovateľa zdravotných či sociálnych služieb a z pohľadu pacienta / klienta, s používanými metódami, možnosťami akreditácie, budete pripravení vyhodnocovaniu indikátorov kvality. Zameriate sa na bezpečnosť pacienta / klienta, jeho rešpektovanie ako partnera a správne vykonávanie zápisov do zdravotnej dokumentácie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment malých a stredných zdravotníckych zariadení

Manažment malých a stredných zdravotníckych zariadení

as. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA Viac informácií

Predmet predkladá študentom interaktívnou formou teoretické i praktické spektrum problematiky vedenia privátnych aj štátnych zdravotníckych zariadení (ZZ) malej a strednej veľkosti. Štúdiom predmetu sa študent dozvie, ako pozerať na vedenie ordinácie ako malej firmy, bude mu priblížená problematika obstarania a predaja ordinácie vrátane stanovenia jej ceny. Zorientuje sa v oblasti marketingu ZZ (jeho užitočnosť, potrebnosť, aplikáciu na konkrétnych prípadových štúdiách). Naučíte sa analyzovať si podnikateľské prostredie ordinácie a v neposlednom rade sa naučíte základy práce s tímom, plánovaním a firemnú stratégiu. Nadobudnuté znalosti študent preukáže napísaním vlastnej kvalitnej seminárnej práce.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Manažment zdravotného poistenia - financovanie a úhradový mechanizmy

Manažment zdravotného poistenia - financovanie a úhradový mechanizmy

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so systémom financovania zdravotníckych služieb prostredníctvom verejného zdravotného poistenia. Zoznámite sa so systémom slovenského systému verejného zdravotného poistenia, so základnými princípmi fungovania a so základnými úhradovými mechanizmami. Okrem toho si priblížime inštitút zmierovacieho konania, nové trendy v zdravotnom poistení, princípy komerčného poistenia a tiež vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami, poskytovateľovi zdravotníckych služieb a poistencami. Na záver budeme diskutovať optimálnu úlohu zdravotné poisťovne a jej fungovania. Po absolvovaní predmetu budete rozumieť problematike zdravotného poistenia v širšom pohľade a úlohu zdravotných poisťovní v zdravotnom systéme.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete
Zdravotná politika - manažment zdravotného systému

Zdravotná politika - manažment zdravotného systému

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s konceptom zdravotnej politiky. Zoznámite sa so základným súborom nástrojov, medzi ktoré radíme financovania, organizáciu, úhradový mechanizmy, regulácie a podporu zdravia. Okrem toho sa zameriame aj na ciele, ktoré by mala správne koncipovaná zdravotnícka politika sledovať, a to, ako ciele prechodné, ako je dostupnosť, kvalita, efektivita a účinnosť, tak ciele finálna, ako je zdravotný stav populácie, ochrana pred finančným rizikom spojeným s výdavkami na zdravie a spokojnosť. Po absolvovaní predmetu budete rozumieť problematike zdravotnej politiky v širšom pohľade, nielen z pohľadu financovania zdravotných služieb, ako sa často prezentuje v našej spoločnosti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Aktuálna cena:

0 € bez DPH
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.