100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči
Management kvality ve zdravotní péči

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Management kvality ve zdravotní péči

Mgr. Soňa Čechová, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu si objasníte vše, co se týče rozdílu mezi managementem a kvalitou obecně, a managementem kvality ve zdravotní péči. Budete se orientovat v problematice poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb, dozvíte se, kdo je součástí zdravotní péče a má na její kvalitu vliv, získáte možnost seznámit se s odlišnostmi managementu zdravotnických organizací, s jejich procesy řízení vedoucích ke kontinuálnímu zvyšování kvality. Naučíte se tvořit standardy, vyhodnocovat je a audity přijímat pozitivně, ve smyslu „dělat správné věci správným způsobem“. Seznámíte se v rámci hodnocení kvality ze strany poskytovatele zdravotních či sociálních služeb a z pohledu pacienta/klienta, s používanými metodami, možnostmi akreditace, budete připraveni vyhodnocování indikátorů kvality. Zaměříte se na bezpečnost pacienta/klienta, jeho respektování jako partnera a správné provádění zápisů do zdravotnické dokumentace.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Management a kvalita
Oblast 2 - Modely řízení kvality
Oblast 3 - Procesní řízení
Oblast 4 - Standardy zdravotní péče
Oblast 5 - Hodnocení kvality
Oblast 6 - Bezpečnost pacientů – péče lege artis
Oblast 7 - Zdravotnická dokumentace
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Management kvality konkrétního pracoviště – hodnocení současného stavu a návrhy na změnu
2. Role a osobnost manažera – kvalitní odborník nemusí být kvalitní manažer, jsme připraveni řídit a vést kolegy?
3. Organizační kultura – komunikace mezi vrcholovým a středním managementem
4. Indikátory kvality – jejich výběr, sledování, vyhodnocování, vytvoření standardu
5. Hodnocení kvality zdravotní péče očima zdravotnických pracovníků, pacientů a jejich rodin, plátců zdravotní péče (zdravotních pojišťoven), obchodních partnerů, politiků…
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3. (Online ZDE)

POLICAR, Radek. Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2358-7. (Online ZDE)

 

PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK. Lékař a pacient v moderní medicíně: etické, právní, psychologické a klinické aspekty. Praha: Grada Publishing, 2015. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5788-9. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

VÁLKOVÁ, Monika. Hodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. ISBN 978-80-87023-45-7.

MADAR, Jiří. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení: vážně i nevážně k prosperitě nemocnic a spokojenosti pacientů. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0585-0.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

www.managementmania.comwww.sakcr.cz/cz-main/dokumenty-a-standardy/standardy-sak/

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.