Nejčastější otázky o studiu MBA a LLM

V této sekci jsme pro Vás sepsali ty nejčastější dotazy, které již položili studenti a zájemci před Vámi. Věříme, že odpověď na svou otázku pohodlně najdete.

Co byste měli vědět před zahájením studia

Proč se věnujete právě této oblasti?

My v CEMI věříme tomu, že se nikdo nerodí moudrý. Věříme v to, že nejlepší investicí není nákup stroje, vybavení či počítačů ale právě investice do lidského kapitálu, který je dlouhodobou konkurenční výhodou. Věříme, že právě investicí do klíčových osob ve firmách, je možné ovlivnit efektivitu a konkurenceschopnost firem jako celku. Proto sázíme na on-line studium a specializujeme se výhradně na řešení problémů/ interních projektů z praxe našeho studenta a to v ročním výhledu tak, aby byly přínosy využitelné ve firemní praxi.

Vaše MBA studium zaštiťuje konkrétní universita?

Vzhledem k rozsahu nabízených oborů od právních, přes ekonomické až po lékařskou problematiku využíváme lektorů a profesionálů z několika českých i zahraničních universit zároveň. Umožňuje nám to tak trvale zvyšovat kvalitu našeho studia a možnost spolupracovat s těmi skutečně nejlepšími profesionály. 

Proč studovat na Central European Management Institute?

CEMI nabízí kvalitní odborné MBA a LLM studium, přizpůsobené požadavkům a časovým možnostem našich studentů, vedené kvalifikovanými lektory s mnohaletou praxí.

MBA či LLM studium na CEMI je poskytováno jako profesní studium, které vhodně doplňuje a dále rozšiřuje vysokoškolské, popř. středoškolské vzdělání.

Jaké jsou podmínky přijetí k MBA a LLM studiu?

  • Přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek.
  • Pro přijetí ke studiu do oboru LLM je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání v oblasti práva.
  • Podmínkou přijetí do programů MBA je absolvování alespoň bakalářského stupně vysokoškolského studia (bez ohledu na obor) nejpozději v den zahájení studia na CEMI, případně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a manažerská praxe. Zájemci o studium, kteří nemají ukončené VŠ vzdělání připojují k přihlášce profesní životopis a  scan maturitního vysvědčení.
  • Pro studium v anglickém jazyce je rovněž nezbytné mít pokročilou znalost angličtiny.
  • Dále viz Studijní podmínky.

Nejste nejlevnější.

Ano. Naše cena odpovídá vysokému standardu našich lektorů. Jsme zaměřeni na studenty, kteří chtějí konzultovat pouze s těmi nejlepšími a takoví odborníci nejsou levní.

Mám již několik let praxe, co mě můžete ještě naučit?

Naše studium je zaměřené právě na profesionály s několikaletou praxí. Naši studenti především oceňují nabytí dalších užitečných profesních kontaktů a zejména možnost držet krok s nejmodernějšími trendy v jejich oboru působení – resp. předchází tzv. profesní slepotě. K tomu jim pomáhá tým zkušených lektorů a konzultantů často se zkušenostmi z mezinárodního prostředí.

V jakém nejbližším termínu je možné zahájit studium?

V současné době přijímáme přihlášky do kurzů zahajovaných v říjnu 2018.

Mohou na CEMI studovat i občané jiné státní příslušnosti než české?

MBA a LLM studium probíhá v českém jazyce, což umožňuje, aby zde bez problémů studovali také občané Slovenské republiky. Diplom a potvrzení o absolvovaných předmětech vystavujeme standardně v češtině i angličtině. Na CEMI je také možné studovat dva MBA programy v angličtině, které jsou vhodné pro zájemce z celého světa.

Jak se stanovuje téma diplomové práce a dílčích seminárních prací, zakončující jednotlivé předměty?

Témata všech vypracovaných prací se u nás nastavují výhradně na míru praktickým potřebám studenta. Často jsou předmětem prací právě témata interních projektů zlepšujících fungování podniku, ve kterém student působí. Nemusí tak vynakládat energii 2x – naopak mu s jeho firemními projekty pomůžeme. Při řešení svých profesních témat využívá v podstatě 365 dnů konzultací našich špičkových odborníků.

Můžu si to rozmyslet? Resp. do října / března je ještě dost času.

Ano. Rozhodně Vám dáme dostatek informací a času k rozmyšlení. Místo ve studijní skupině Vám rezervujeme až na 4 týdny ode dne odeslání přihlášky. Přijetím Vámi podepsané smlouvy se stává rezervace Vašeho místa trvalou. Čím bližší je doba k zahájení studia, tím se zužují kapacity jednotlivých studijních oborů. Včasnou rezervací předejdeme situaci, kdy bychom Vás museli posunout na další studijní rok 2018/2019.

O studiu na CEMI

Co když se nemohu účastnit obhajoby osobně?

Pokud se ze závažných důvodů, jako je vzdálenost bydliště nebo zdravotní omezení, nemůžete účatnit obhajoby osobně, můžete požádat Institut o výjimku. V případě udělení výjimky Vám bude umožněno obhajovat diplomovou práci po Skypu.

Existuje nějaký studijní řád, jímž se studium řídí?

Studium na CEMI se řídí Všeobecnými studijními podmínkami, které jsou k dispozici zde.

Jak často je nutné dojíždět za studiem?

Vzhledem k tomu, že většina studia probíhá distančně, není nutné žádné časté dojíždění. Standardně se jedná pouze o jeden den za semestr (úvodní soustředění - neplatí pro obory vyučované v angličtině) a obhajobu závěrečné práce.

Jaká je náplň úvodního soustředění MBA a LLM studia?

Celodenní soustředění studentů MBA či LLM oborů vyučovaných v češtině probíhá vždy na začátku každého ze dvou semestrů v moderních výukových prostorách v centru Prahy. Koná se v sobotu (první semestry) či v pátek (druhé semestry), aby bylo možné sladit toto soustředění s pracovními povinnostmi studentů. Zde se studenti seznámí s jednotlivými lektory, kteří jim představí vyučované moduly, seznámí je se svými požadavky na úspěšné absolvování a informují je o možnostech dalších konzultací. Toto úvodní soustředění je nepovinné, účast na něm však vřele doporučujeme, jelikož se jedná o výbornou příležitost seznámit se osobně nejen s lektory, ale také se svými studijními kolegy. Úvodní soustředění probíhají pouze pro obory vyučované v českém jazyce. Fotografie z úvodních soustředění naleznete zde.

Jakým způsobem je akreditováno MBA a LLM studium na CEMI?

Podle zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách) nepatří tituly MBA, LLM, BBA a BSBA v ČR mezi akademické tituly, proto jejich studijní programy není možné podle tohoto zákona akreditovat Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Důkazem kvality studia na CEMI je však udělení akreditace mezinárodní organizace International Association for Distance Learning (IADL – Mezinárodní asociace distančního vzdělávání) se sídlem v Londýně. Naše instituce je také členem oborové skupiny Ekonomika a podnikání Národního ústavu pro vzdělávání (dříve Národní ústav odborného vzdělávání). Tato organizace je zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejím cílem je zlepšování kvality českého školství a spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi především v rámci Evropské unie.

Central European Management Institute se stal také členem prestižní Evropské asociace distančního vzdělávání (EADL – European Association for Distance Learning). Jsme členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a členem AMSP (Asociace malých a středních podniků). CEMI je také akreditovanou institucí u Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků.

Více informací získáte zde.

Jakým způsobem jsou zakončeny jednotlivé studijní moduly?

Jednotlivé studijní moduly jsou zakončeny písemným testem anebo zpracováním seminární práce na zvolené téma. Student má na splnění 3 pokusy, přičemž v případě neúspěchu lze požádat o mimořádné opravné pokusy. Lektoři jsou zde po celou dobu proto, aby studenta provedli studiem daných modulů a byli mu nápomocni k úspěšnému zakončení daného modulu.

Jakým způsobem probíhá MBA a LLM studium?

Většina výuky probíhá distančně online formou v e-learningovém systému iTutor, zcela tedy respektuje Vaše časové možnosti! Přístup do tohoto systému mají studenti po celou dobu studia (samozřejmě zdarma). Zde lektoři průběžně umisťují studijní materiály, vytvořené přímo pro studenty MBA a LLM studia a probíhá zde kontrola plnění studijních povinností studentů (absolvování testů, apod.). Po celou dobu studia jsou lektoři studentům k dispozici, probíhají pravidelné konzultace prostřednictvím e-mailu, telefonu, skype, popř. osobně.

Kdy začíná a končí akademický rok?

Akademický rok začíná pro každou studijní skupinu zahájením studia (tedy v říjnu nebo v březnu) a trvá do dne udělení diplomu.

Není roční studium málo? Setkal jsem se z 2-3 letými kurzy MBA.

Vzhledem k tomu, že je naše studium především on-line, nemusíme brát tedy zřetel na časově složitou organizaci prezenčního studia a stejný obsah je možné probrat v kratším termínu. Vycházíme vstříc manažerům, kteří nemusí blokovat svůj čas na 3 roky dopředu.

Pokud by vám však více vyhovovalo si studium rozdělit do delšího časového úseku, můžete se přihlásit v rámci našeho oboru MBA Flexi, kde si nastavíte délku studia (1-3 roky) i skladbu předmětů.

Obory, lektoři a školné

Jaká je výše školného?

Aktuální výši školného naleznete zde.

Jaké obory je možné vystudovat?

Na našem institutu si můžete vybrat z osmi prestižních studijních oborů vyučovaných v češtině, zakončených udělením profesního titulu MBA či LL.M.:

Ekonomika a finanční management – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Veřejná správa – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Management obchodu – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Executive MBA – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Bezpečnostní a krizový management – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Management zdravotnictví – bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

MBA Flexi - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Korporátní právo (LLM) - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

 

MBA programy vyučované v angličtině:

Global Business Leadership - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Marketing Management and International Business - bližší informace o tomto studijním oboru a jeho modulech naleznete zde.

Kdo patří mezi lektory MBA a LLM studia?

Našimi lektory jsou vysokoškolští pedagogové anebo odborníci z praxe, s bohatými profesními i lektorskými zkušenostmi. Jejich vizitky si můžete přečíst zde.

Mohu si zvolit předměty, které budu v rámci MBA studovat?

Pokud si chcete vybrat konkrétních 10 předmětů, které během studia absolvujete, je pro vás ideální obor MBA Flexi, kde si nejen nakombinujete přesně ty předměty, které jsou pro vaši praxi přínosné, ale navíc si můžete přizpůsobit délku studia - 1 až 3 roky.

logo

Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás na:

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup