MBA - Veřejná správa

Studijní MBA obor Veřejná správa v sobě kombinuje znalosti z managementu veřejné správy, historie státní správy a jejího vývoje v rámci ČR i EU, fungování Evropské unie a práva.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

MBA program Veřejná správa v sobě kombinuje znalosti z Managementu veřejné správy, Historie veřejné správy i vývoje v rámci ČR i EU, či fungování Evropské unie a práva. Velký důraz je kladen na souvislosti týkající se veřejné správy v rámci Evropské unie, včetně Evropských fondů a možností jejich využití pro účely ČR a jejich regionů a obcí. Tento studijní program je navíc akreditován u Ministerstva vnitra ČR podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Nedílnou součástí tohoto oboru je také Risk management pro veřejnou správu, který přináší pohled na základní principy, analýzy a řízení rizik včetně jejich aplikace v podmínkách veřejné správy. Územní samospráva a finance si navíc klade za cíl seznámit studenty s principy, postavením a fungováním soustavy orgánů veřejné správy jako jednoho nástrojového mechanismu výkonné moci ve státě.
V rámci předmětu Informační systémy veřejné správy získají studenti přehled o problematice informačních systémů ve veřejné správě s důrazem na informační systémy měst a obcí a dozví se o posledních trendech v jejich vývoji. Předmět Krizová komunikace ve veřejné správě ukáže řízení a řešení krizí ve veřejné správě ČR a SR včetně metod jejich prevence a na konkrétních příkladech vysvětlí řešení krizových situací.

Regionální management pak ukazuje způsoby, jak se orientovat v nových podmínkách v oblasti regionálního rozvoje a zároveň objasňuje základní teoretická východiska rozvoje regionů a jejich aplikaci do regionální politiky. V neposlední řadě se studenti seznámí se Správním právem, kde získají povědomí o činnostech správních orgánů České republiky a organizaci veřejné správy. Zároveň si v Právu EU ujasní také problematiku souvztažností vnitrostátního práva a práva EU a nahlédnou do systému fungování evropského legislativního systému.

Odborným garantem oboru Veřejná Správa je Ing. Jana Krbová, Ph.D., jejíž profesní zaměření sahá od oblasti veřejných financí, managementu veřejné správy až po projektový a regionální management. Je členkou významných odborných organizací, externě přednáší v rámci kurzů celoživotního vzdělávání dospělých a spolupracuje se subjekty veřejné správy na regionální a místní úrovni v oblasti strategického řízení a projektového managementu.

Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA za jménem.

 

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 9 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Garant oboru
 • MBA - Veřejná správa
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Veřejná správa
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Veřejná správa
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

 • MBA - Veřejná správa
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
 • MBA - Veřejná správa
Ing. Markéta Novotná

Ing. Markéta Novotná

 • MBA - Veřejná správa
Ing. Stanislav Pimek

Ing. Stanislav Pimek

 • MBA - Veřejná správa
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management zdravotnictví
 • MBA - Veřejná správa

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Informační systémy veřejné správy

Informační systémy veřejné správy Ing. Stanislav Pimek Sylabus předmětu

Student získá přehled o problematice informačních systémů ve veřejné správě s důrazem na informační systémy měst a obcí. Seznámí se s informačními technologiemi využívanými ve veřejné správě. Pozná postupy, které vyžaduje reformovaná veřejná správa a které podporují proces informatizace veřejné správy. Porozumí legislativním, technologickým a organizačním aspektům budování informačních systémů ve veřejné správě a dozví se o posledních trendech ve vývoji informačních systémů veřejné správy.

Více o předmětu

Krizová komunikace ve veřejné správě

Krizová komunikace ve veřejné správě Ing. Jiří Matoušek Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu v rámci MBA studia je poskytnout základní informace o důležité, leč často podceňované oblasti komunikace ve veřejné správě - o komunikaci krizové. A to nejen v situaci, kdy krize nastane, ale také ve fázi prevence krizových situací a následné analýzy, kdy hlavním cílem je minimalizovat riziko vzniku krize v budoucnosti. Předmět se zabývá nezbytnou teorií, tj. definicí pojmů a vymezením legislativního rámce v oblasti krizového řízení a řešení krizí ve veřejné správě ČR a SR. Důležitou součástí předmětu je také praktická část, která popisuje možné typy krizí, metody jejich prevence a konkrétní příklady řešení krizových situací. Samostatnou kapitolu představuje pak krizová komunikace s médii jako specifická součást PR v rámci veřejné správy.

Více o předmětu

Management ve veřejné správě

Management ve veřejné správě Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Předmět je v rámci MBA studia zaměřen na základní teoretická východiska fungování veřejné správy, příčiny a podstatu reforem veřejné správy, na jednotlivé subsystémy managementu ve veřejné správě. Cílem předmětu je přispět ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti fungování subjektů veřejné správy s využíváním moderních konceptů řízení.

Více o předmětu

Správní právo

Správní právo JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu v rámci studia MBA je úspěšné zvládnutí vybraných institutů správního práva, organizace a činnosti správních orgánů České republiky a správního práva hmotného i procesního. Především se jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“ a o zvládnutí organizace veřejné správy, pramenů správního práva, principů tvorby práva ve veřejné správě, správních aktů, postupů při vydávání správních aktů a správního práva trestního.

Více o předmětu

Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Předmět si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s principy, postavením a fungováním soustavy orgánů veřejné správy jako jednoho z nástrojového mechanismu výkonné moci ve státě; vysvětlit základní vztahy mezi státní správou a územní samosprávou a podat stručný výklad o tom, jak ovlivňuje veřejný a soukromý sektor, včetně financování jejich činností; poskytnout základní poznatky o finančních vztazích, o principech hospodaření s majetkem, postupech rozpočtového plánování na územní úrovni, tvorbě a použití rozpočtů při zabezpečování veřejných statků a rozvoji.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Historie veřejné správy

Historie veřejné správy Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Sylabus předmětu

Posláním předmětu v rámci MBA studia je seznámit posluchače s vývojem veřejné správy na našem území od poloviny 19. století, kdy byly položeny základy moderní demokratické veřejné správy, postavené na dvou pilířích, tedy statní správě a samosprávě, do její současné podoby. Posluchačům se současně dostanou informace o tom, jaké byly politické důvody přijetí, resp. změn právní úpravy veřejné správy a současně jim budou objasněny i základní termíny a instituty, které jsou v této oblasti používány do současnosti.

Více o předmětu

Právo EU

Právo EU PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je získat přehled a pochopit základní principy Evropského práva, jako souhrnu právních norem zajišťujících institucionální soustavu Evropských společenství a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Student by měl pochopit princip práva EU jako takového, jak funguje evropský legislativní systém a ujasnit si problematiku souvztažností práva EU s vnitrostátním právem, vztahy nadřazenosti práva.

Více o předmětu

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu je v rámci MBA studia podat posluchačům teoretické a praktické základy z oblasti projektového management (tvorby projektů do Evropských fondů) a seznámit je se základními parametry a podmínkami výběrových řízení vč. veřejných zakázek. Po úspěšném zvládnutí kurzu budou absolventi schopni se orientovat v problematice projektového řízení, získají konceptuální rámec potřebný pro tvorbu projektů (neinvestičních a investičních) a budou seznámeni s metodami a techniky jejich tvorby.

Více o předmětu

Regionální management

Regionální management Ing. Jana Krbová, Ph.D. Sylabus předmětu

Orientace manažerů v nových podmínkách v oblasti regionálního rozvoje, vyplývajících z regionálních prostorových jevů, procesů a vztahů, je nezbytnou podmínkou jejich úspěšného působení v této oblasti. Cílem předmětu v rámci MBA studia je podat posluchačům v koncizní podobě základní teoretická východiska rozvoje regionů, jejich aplikaci do regionální politiky; upozornit na změny, které v ekonomickém prostoru vznikají; seznámit s nástroji regionální politiky. Součástí osnov modulu je též konceptuální rámec regionální politiky, resp. politiky soudržnosti, Evropské unie.

Více o předmětu

Risk management pro veřejnou správu

Risk management pro veřejnou správu Ing. Markéta Novotná Sylabus předmětu

Předmět je v rámci studia MBA zaměřen na seznámení se základními principy analýzy a řízení rizik, doporučenými postupy a metodami analýzy a řízení rizik a jejich aplikace v podmínkách veřejné správy včetně podmínek legislativy, konkrétními příklady z různých oblastí veřejné správy a specifickými podmínkami uplatnění metod. Součástí modulu je osvojení si základních kvantitativních a kvalitativních metod analýzy a řízení rizik. Cílem předmětu je posílení kompetencí v oblasti veřejné správy a zvýšení kvality řízení a efektivity výkonnosti ve veřejné správě.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 602,0 KB
Studijní plán
PDF, 246,7 KB
Kompletní sylaby
PDF, 762,6 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

Bc. Petr Maule, MBA

Bc. Petr Maule, MBA, Poradce pro právní informace - nezisková organizace Bílý kruh bezpečí

Absolvent oboru

MBA - Veřejná správa

2012 / 2013
Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA

Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA, Odborný asistent - Česká zemědělská univerzita v Praze

Absolvent oboru

MBA - Veřejná správa

2015 / 2016
Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M., Podnikový právník - DL Centrum s. r. o.

Absolvent oboru

MBA - Veřejná správa

2015 / 2016
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
109.900 Kč
99.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
109.900 Kč
89.900 Kč

CEMI Duální MBA

jen pro obory Executive MBA a Global Business Leadership
1
až 10
od 199.900 Kč
Více informací v sekci školné
Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup