100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Geopolitics and Perspectives

Geopolitics and Perspectives
Geopolitics and Perspectives

Sylabus předmětu -   Geopolitics and Perspectives 

Prof. Guillaume Finck
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem tohoto předmětu je pomoci studentům působit na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti obchodu nebo státní správy. Kurz pomáhá vysvětlit, proč některé regiony, země nebo makroregiony, zejména v rozvojových zemích, trpí konflikty, včetně ozbrojených, zatímco jiné jsou stabilnější a demokratičtější. Studenti se naučí vyhodnocovat rizika při mezinárodních aktivitách, jako jsou investice nebo obchodní expanze, zachovávat kritický pohled na informace a vytvářet možné scénáře do budoucna.

Globalizace obchodu a informací dramaticky mění vyhlídky na bezpečnost a hospodářský růst.

Lekce jsou bohatě doprovázeny diapozitivy, krátkými videi a obrázky. Mezi probíraná témata patří stručná historie různých impérií, která utvářela světový řád, definice a pojmy geopolitiky, vliv globalizace na korupci, náboženský a nacionalistický extremismus, ozbrojené konflikty, překreslování hranic a schopnost dnešních málo rozvinutých a konflikty postižených společností napojit se na globální obchodní sítě, které vytvářejí bohatství a postupem času stále demokratičtější vlády.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Globalizace obchodu a informací dramaticky mění vyhlídky na bezpečnost a ekonomický růst
Oblast 2 - Lekce jsou bohatě ilustrovány snímky, krátkými videi a obrázky. Zabývají se stručnou historií různých impérií, které formovaly světový řád, definicí a koncepcemi geopolitiky, dopady globalizace na korupci, náboženské a nacionalistické extremismy, ozbrojené konflikty, překreslování hranic a schopnost dnešních nerozvinutých a konfliktem zasažených oblastí. společnosti k připojení k globálním obchodním sítím, které vytvářejí bohatství, a postupem času stále demokratičtější vlády.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. MJaké jsou očekávané hlavní geopolitické důsledky pandemie koronaviru?
2. Sunnité vs. šíité, Írán vs. Saúdská Arábie, republiky vs. monarchie… Komentář k současnému napětí na Blízkém východě 
3. Jaká je geopolitická daň současných globálních teroristických hrozeb?
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Huntington, the Clash of civilizations

The Economist books, Globalization, making sense of an integrating world

Čínský ekonomický systém https://www.bookport.cz/kniha/cinsky-ekonomicky-system-8461/

Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita https://www.bookport.cz/kniha/regiony-budoucnosti-spoluprace-bezpeci-efektivita-6136/

Byznys má duši https://www.bookport.cz/kniha/byznys-ma-dusi-6744/

Wall Street, banky a americká zahraniční politika https://www.bookport.cz/kniha/wall-street-banky-a-americka-zahranicni-politika-6672/

Scénáře pro strategické rozhodování a řízení https://www.bookport.cz/kniha/scenare-pro-strategicke-rozhodovani-a-rizeni-6030/

Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace https://www.bookport.cz/kniha/teorie-regionalniho-rozvoje-nastin-kritika-implikace-7882/

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Will Durant, the Story of Civilization

NPR https://www.npr.org/sections/news/?t=1548403308783

BBC News https://www.bbc.com/news

The Prince, Machiavelli  

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.