LLM - Korporátní právo

Profesní studijní program Korporátní právo (LLM) je určen pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, nebo zaměstnance či majitele a partnery právních kanceláří, kteří si chtějí dále prohloubit svoji kvalifikaci nejen v oblasti korporátního práva.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

Tento studijní LLM program zahrnuje předměty specializované na danou oblast práva, jako je Korporátní právo či Corporate Governance. V dnešní době již není možné obejít se bez znalosti souvislostí s právem mezinárodním, proto studenti absolvují také předměty jako je Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů, přičemž je vždy kladen důraz na praktické využití daných znalostí.

Ačkoli je tento LLM program zaměřen primárně na oblast obchodního a korporátního práva, obsahuje také předměty, které mohou absolventi využít i v případě, že se rozhodnou založit a provozovat vlastní advokátní kancelář. Kromě získání informací v již zmíněných odborných právnických oblastech se proto studenti v rámci předmětu Personální management pro právníky naučí správnému vedení týmu a dále se budou věnovat především motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Díky předmětu Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing se zase dozví, jak správně komunikovat se zákazníky, včetně klientů z odlišných zemí a kultur, a naučí se také, jak svoji praxi odlišit od konkurence pomocí marketingu a etického přístupu. Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku navíc poskytne informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Jelikož je práce v oblasti práva velmi náročná a zodpovědná, slouží předmět Management osobního rozvoje k tomu, aby se studenti naučili správně pracovat také s potenciálem své vlastní osobnosti.

Studijní program zastřešuje odborný garant - Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., která je specialistkou v oboru s právní i akademickou praxí.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu LL.M. za jménem.

 

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 9 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Garant oboru
 • LLM - Korporátní právo
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Veřejná správa
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Veřejná správa
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management zdravotnictví
 • MBA - Veřejná správa

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Corporate Governance

Corporate Governance JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti corporate governance, a to studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových společností a dalších ekonomických entit. 

Více o předmětu

Hospodářské a obchodní právo EU

Hospodářské a obchodní právo EU JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti obchodního a hospodářského práva EU, a to mimo jiné studiem relevantních rozsudků Soudního dvora EU a zpráv Evropské komise o provádění vybraných směrnic a nařízení. Absolventi LLM kurzu získají také základní orientaci při práci s databázemi jako je EUR-LEX, Pre-Lex a OEIL.

Více o předmětu

Korporátní právo

Korporátní právo JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva, jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě, rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. 

Více o předmětu

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing

Manažerská kultura a etika, obchodní etiketa, marketing Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu je poskytnout základní informace napříč obory, jejichž vybraná témata mohou přispět k úspěchu kanceláře či organizace. Posluchači získají informace o vhodné typologii organizační kultury. Rovněž budou mít možnost se dozvědět, jak získat zákazníka a jak si připravit a vést úspěšné jednání. Budou seznámeni s odlišnostmi v obchodních jednáních i společenských zvyklostech různých národností. 

Více o předmětu

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se dnesv právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy, instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době již i mezinárodní civilní procesní právo. 

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, jehož páteří je nařízení Brusel I upravující mezinárodní příslušnost soudů a nařízení Řím I a Řím II regulující rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazky. Ve středu pozornosti LLM kurzu bude schválená revize nařízení Brusel I označovaná jako Brusel Ia. Součástí výkladu bude také analýza vybraných rozsudků Soudního dvora Evropské unie týkající se aplikace nařízení Brusel I, včetně předběžných otázek, kterými české soudy obohatily evropskou judikaturu ve zkoumané oblasti.

Více o předmětu

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku PhDr. JUDr. Zdeňka Beranová Sylabus předmětu

Seminář poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Na semináři budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Stavína aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku aspolečnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance.

Více o předmětu

Personální management pro právníky

Personální management pro právníky JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu LLM je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu a právní podpory této oblasti. Zvláštní pozornost je věnována úzkému propojení otázky personálního managementu s příslušnou legislativou. Především pak stěžejním zákonitostem vzniku personálního managementu, motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu „Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů“ je jednak prohloubení vědomostí ve vybraných oblastech mezinárodních obchodních vztahů a seznámení s relevantními právními předpisy, včetně nestátních prostředků úpravy mezinárodního obchodu, s důrazem na změny v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva; a jednak přiblížení současných forem řešení sporů s mezinárodním prvkem jak v řízení před soudy, tak mimosoudně, zejména pak moderních způsobůalternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo tradiční arbitráže, v současné době např. mediace nebo collaborativelaw. 

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura CEMI
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 320,3 KB
Kompletní sylaby
PDF, 889,6 KB
Studijní plán
PDF, 180,3 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M., Notář - Notářský úřad

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2014 / 2015
Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M., Jednatel - Consultest s.r.o.

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2014 / 2015
JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M., Právník/manager

Absolvent oboru

LLM - Korporátní právo

2016 / 2017
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
109.900 Kč
99.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
109.900 Kč
89.900 Kč

CEMI Duální MBA

jen pro obory Executive MBA a Global Business Leadership
1
až 10
od 199.900 Kč
Více informací v sekci školné
Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup