LLM - Korporátní právo

Doba studia: 9-12 měsíců
Titul: LLM
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ano
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

V rámci studia tohoto oboru získáte v prvním semestru komplexní znalosti z oblasti corporate governance a korporátního práva, včetně hospodářského a obchodního práva EU a mezinárodního soukromého práva. Ve druhém semestru pak získáte ucelené znalosti z oblasti řešení sporů, včetně moderních způsobů alternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo tradiční arbitráže v současné době např. mediace nebo collaborative law, a dále prohloubíte svoje vědomosti v oblasti soukromého práva z evropské perspektivy. Pochopíte také problematiku insolvenčního práva, včetně průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Svoji kvalifikaci ještě rozšíříte absolvováním dvou volitelných předmětů, které si vyberete dle svých potřeb a v nichž můžete získat například nové manažerské, marketingové či obchodní dovednosti.

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • stanete se odborníky na korporátní právo a corporate governance
 • seznámíte se s mezinárodní příslušností soudů a regulací mezinárodního práva smluvního
 • osvojíte si soudní rozhodnutí po rekodifikaci soukromého práva v ČR
 • prohloubíte si znalosti v oblasti mezinárodních obchodních vztahů
 • seznámíte se s problematikou průběhu insolvenčního řízení a úpadku
 • zorientujete se v mezinárodním právu soukromém a návaznostech v naší praxi
 • zjistíte, jak alternativně řešit právní spory

Máte v hlavě náměty ke zlepšení chodu oddělení, hledáte inspiraci k osobnímu růstu či expanzi vaší společnosti?  Zpracujte tato témata ve své diplomové práci či seminárních pracích a naši lektoři, profesionálové z praxe, vám s nimi v rámci MBA studia rádi pomohou.

Studiem jednotlivých předmětů totiž získáváte možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s našimi lektory – experty na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jejich odborným vedením zpracovat u každého předmětu jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat, bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty. Výstupem z absolvování každého předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Jednotlivé seminární práce můžete dále rozpracovat do své diplomové práce, která představuje ucelený strategický dokument, jenž může mít zásadní vliv na váš další byznys. Celkem takto během svého studia pod odborným vedením zpracujete a získáte devět prakticky zaměřených seminárních prací, a navíc ještě diplomovou práci.

Co dalšího se naučíte?
Hodnocení absolventů
Hodnocení 4.7/5
Hodnotilo 31 uživatelů
Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Jednatel - Consultest s.r.o.

„Institut jsem si vybral z důvodu, že jsem zde absolvoval již jiný program. Musím ocenit přirozenost a ochotu všech lidí v týmu, protože člověk se vrací nejenom za poznáním, ale i prostředím, které tady je."

Další absolventi oboru
Jitka Šmilo, LL.M.

Jitka Šmilo, LL.M.

Vedoucí právního oddělení - Centrum preventivní medicíny s. r. o.

„Lektoři jsou velice fundovaní, vzdělaní a empatičtí lidé, kteří rozumí své práci. Online systém výuky je velice dobře propracovaný i uživatelé, kteří nejsou příliš zběhlí, si ho snadno osvojí."

Další absolventi oboru
JUDr. Maroš Vince, LL.M.

JUDr. Maroš Vince, LL.M.

Hlavní státní rada na Ministerstvu financí SR

„Štúdium na CEMI som si zvolil kvôli tomu, aby som si mohol rozšíriť svoj obzor, ale nielen z teoretického povedomia, ale hlavne z praktického.“

Další absolventi oboru
JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

Notář - Notářský úřad

„Novela obchodního zákoníku nahrála tomu, že bych stejně studovanou problematiku musel připravovat a musel jsem se ji pro své povolání učit, takže se mi podařilo spojit příjemné s užitečným.“

Další absolventi oboru
JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

Právník/manager

„Určite som ziskal oveľa väčší rozhľad a širší obzor na celú problematiku Corporate Law."

Další absolventi oboru
Matúš Tanko, LL.M., MBA

Matúš Tanko, LL.M., MBA

Majitel strojírenské firmy

„V diplomovej práci som sa venoval problematike svojej firmy a vďaka konzultáciám s lektormi a úspešnom naplnení cieľa diplomovej práce som mohol nadobudnuté poznatky preniesť do praxe a vynaložené prostriedky do štúdia sa mi už niekoľkokrát vrátili."

Další absolventi oboru
Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Podnikový právník - DL Centrum s. r. o.

„Pozitivně bych ohodnotila moderní formu výuky a možnost pracovat s e-learningovým systémem. Skladba předmětů v oboru byla dle mého názoru kompaktní a zaměřená na využití v praxi."

Další absolventi oboru
MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

Primár - Národný onkologický ústav

„Prínosom do mojej praxe je predovšetkým diplomová práca. Mimoriadne pozitívne hodnotím skutočnosť, že tému diplomovej práce sme si mohli zvoliť sami. Po mojej ročnej skúsenosti so štúdiom LL.M. na CEMI, jednoznačne môžem toto štúdium odporučiť.“

Další absolventi oboru
Petr Bahník, MBA, LL.M.

Petr Bahník, MBA, LL.M.

Manažer - NOVY, s. r. o.

„Byl jsem velice spokojen s přístupem pedagogů, s obsahem učiva a velice příjemně mě překvapil i přístup ze strany studijního oddělení.“

Další absolventi oboru

Komu je obor LLM - Korporátní právo určen?

Obor je vhodný zejména pro majitele a partnery právních kanceláří, jelikož zisk titulu LL.M je velmi prestižní záležitostí, která má pozitivní vliv na image celé kanceláře. Vhodný je také pro podnikové a samostatně působící právníky, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti korporátního práva a dále posunout svoji kariéru.

 • pro právníky, majitele a partnery právních kanceláří
 • pro zaměstnance v oblasti korporátního práva                          
 • pro všechny, kteří chtějí zvýšit svou právní odbornost
 • pro ty, kteří se chtějí díky LL.M zařadit mezi právnickou elitu
 • pro klienty, kteří chtějí nastartovat svůj profesní růst
 • pro studenty, kteří ocení vedení skutečnými odborníky na korporátní právo

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Corporate Governance

Corporate Governance JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Více informací

Cílem předmětu v rámci LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti corporate governance, a to studiem relevantních historických souvislostí, deskripcí současného globálního stavu v oblasti akciových společností a dalších ekonomických entit. 

Více o předmětu

Hospodářské a obchodní právo EU

Hospodářské a obchodní právo EU Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte základní přehled o legislativním procesu EU, o aplikaci práva EU národními soudy, o řízeních před Soudním dvorem EU a mimosoudních způsobech řešení sporů, při kterých se aplikuje hospodářské a obchodní právo EU. Po absolvování kurzu budete ovládat problematiku nezbytnou pro volbu soudní či mimosoudní cesty řešení sporů, při kterých je aplikováno právo EU. Rovněž se dokážete snadno orientovat v legislativním procesu EU a sledovat, jaké právní předpisy týkající se Vaší profesní činnosti EU právě projednává. Dokážete dohledat relevantní judikaturu Soudního dvora EU včetně komentářů právní nauky a posoudit dopad judikátů Soudního dvora EU na Vaši profesní činnost.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Korporátní právo

Korporátní právo JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Více informací

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva, jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě, rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. 

Více o předmětu

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Více informací

Cílem předmětu LLM studia „Mezinárodní právo soukromé“ je prohloubení orientace a znalostí ve specializovaném právním odvětví, jehož význam v době globalizace a migrace obyvatel vzrůstá a jehož aplikaci se dnesv právní praxi již prakticky lze jen stěží vyhnout. Studenti se podrobně seznámí s nejvýznamnějšími pojmy, instituty a recentním vývojem mezinárodního práva soukromého, jehož nedílnou součástí je v současné době již i mezinárodní civilní procesní právo. 

Více o předmětu

Diplomový seminář

Diplomový seminář Mgr. Eva Mečířová Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se zásadami tvorby diplomové práce, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahové a formální stránky. Závěrem zpracujete Záměr diplomové práce, ve kterém si zvolíte vlastní téma diplomové práce, související s Vámi zvolenými předměty MBA studia, a vedoucího DP – odborníka na Vámi zvolené téma.

Po absolvování tohoto semináře budete ovládat práci s informačními zdroji z pohledu autorské legislativy a etiky, budete připraveni zpracovat diplomovou práci a její prezentaci k obhajobě DP. Získáte především možnost průběžně konzultovat Vámi vybraný reálný problém, případ či situaci z vaší praxe a navrhnout optimální řešení. Konzultace k vedení DP probíhají individuálně po celou dobu Vašeho studia – až do obhajoby Vaší diplomové práce.

Výstupem po absolvování Diplomového semináře a celého MBA studia je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s vedoucím Vaší DP a cennými komentáři oponenta Vaší práce a členů zkušební komise. 

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte základní přehled o mezinárodní příslušnosti soudů v případě přeshraničních sporů v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. Dokážete identifikovat důvody pro případné neuznání rozsudku vydaného v jiném členském státě EU v České republice anebo na Slovensku. Absolvováním kurzu získáte jasnou představu o významu volby práva v případě přeshraničních obchodních vztahů při Vašem podnikání. Rovněž dokážete dohledat relevantní judikaturu Soudního dvora EU včetně komentářů právní nauky a posoudit dopad příslušných judikátů Soudního dvora EU na Vaši profesní činnost..

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku JUDr. Ph.Dr. Zdeňka Beranová, Ph.D. Více informací

Seminář poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Na semináři budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.

Více o předmětu

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů

Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Více informací

Cílem předmětu „Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů“ je jednak prohloubení vědomostí ve vybraných oblastech mezinárodních obchodních vztahů a seznámení s relevantními právními předpisy, včetně nestátních prostředků úpravy mezinárodního obchodu, s důrazem na změny v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva; a jednak přiblížení současných forem řešení sporů s mezinárodním prvkem jak v řízení před soudy, tak mimosoudně, zejména pak moderních způsobůalternativního řešení sporů (ADR), jakými jsou mimo tradiční arbitráže, v současné době např. mediace nebo collaborativelaw. 

Více o předmětu

Volitelný předmět 1

Volitelný předmět 1 Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

Více o předmětu

Volitelný předmět 2

Volitelný předmět 2 Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

 

 

Více o předmětu

Lektoři oboru

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Garant oboru
 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo
PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Realitní management
Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Flexi
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - HR management
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management veřejné správy
 • MBA - Management zdravotnictví
 • MBA - Realitní management
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

 • LLM - Korporátní právo

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Brožura
PDF, 3 307,7 KB
Harmonogram LLM
PDF, 502,9 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup