100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Moderní management a leadership

Moderní management a leadership
Moderní management a leadership

Sylabus předmětu -  Moderní management a leadership

Ing. Eva Matoušková
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte informace o moderním managementu a jeho významu pro současné úspěšné fungování organizace. Seznámíme Vás s historickým vývojem v oblasti managementu. Po absolvování tohoto předmětu budete znát nejdůležitější role, funkce a kompetence manažera. Kromě toho uvedeme přehled a budeme charakterizovat jednotlivé manažerské styly. Důležitou součástí tohoto předmětu jsou poznatky o významu osobnosti manažera pro úspěch organizace. Budou Vám představeny nezbytné osobnostní předpoklady manažera, potřebné znalosti, vlastnosti, motivace a potřeby, a také, jaké by měl mít manažerské dovednosti. Neopomeneme uvést také jednotlivé oblasti, které by měl splňovat manažer, který se chová eticky. V předmětu Vám bude vysvětlen rozdíl mezi leaderem a manažerem. V samostatné části objasníme podstatu leadershipu. Věříme, že bude pro vás přínosem i kapitola, ve které prozradíme zásady efektivního řízení porad. Nezapomeneme však ani na týmovou spolupráci a řízení týmů.

tudiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Management – definice a obsah
Oblast 2 - Historický vývoj managementu
Oblast 3 - Hlavní role, funkce a kompetence manažera
Oblast 4 - Manažerské úrovně a styly
Oblast 5 - Osobnost manažera – osobnostní předpoklady, znalosti, dovednosti, vlastnosti, motivace  a potřeby
Oblast 6 - Leadership
Oblast 7 - Efektivní řízení porad a týmů
Se svojí lektorkou můžete po vzájemné dohodě konsultovat i další specifické oblasti, které jsou typické pro Vaší organizaci nebo zajímají Vás osobně v rámci dalšího rozvoje.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Porovnejte současnou úroveň managementu v organizaci v hlavních oblastech činnosti a předložte návrhy na zlepšení.
2.  Charakterizujte současnou firemní hierarchii funkcí v organizaci vč. kompetencí a navrhněte změny na zefektivnění.
3.  Představte organizační strukturu, rozdělení rolí a funkcí v organizaci a předložte návrhy na zefektivnění.
4.  Zhodnoťte v současnosti uplatňovaný manažerský styl v organizace a předložte návrhy na změny.
5.  Kdo je ve vaší organizaci leaderem a kdo manažerem, jaký je jeho vliv na dění ve firmě a na zaměstnance?
6. Porovnejte vlastní poznatky s managementem v různých organizacích.
7. Jak hodnotíte manažery ve vaší organizaci z hlediska osobnosti?  Odpovídají profilu úspěšného a uznávaného manažera?
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4429-2. (Online ZDE)

FIŠER, Roman. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5038-5. (Online ZDE)

 
JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: [praktické postupy pro úspěšný rozvoj]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0. (Online ZDE)
LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3902-1. (Online ZDE)
PILAŘOVÁ, Irena. Leadership & management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5721-6. (Online ZDE)
ŘEPA, Václav. Procesně řízená organizace. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4128-4. (Online ZDE)

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0075-0. (Online ZDE)

URBAN, Jan. 10 nejdražších manažerských chyb. Praha: Grada, 2010. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3176-6. (Online ZDE)
URBAN, Jan. Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-80-247-2465-2. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
MÜHLFEIT, Jan a Melina COSTI. Pozitivní leader: jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Přeložil Viktor JUREK. V Brně: Management Press, 2017. ISBN 978-80-265-0591-4.
SEDLÁK, Mikuláš a Caroline LIŠKOVÁ. Manažment. Wolters Kluwer, 2016, 388 s. ISBN 978-80-8168-296-4.
VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-274-1.
VODÁČEK, Leo a Olga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 3. rozš. vyd. Management Press. 2013. 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.