100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY JEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

MSc - Moderní marketing

Doba studia: 9-12 měsíců
Titul: MSc.
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ano
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

Staňte se opravdovými odborníky ve světě marketingu! Studium MSc v oboru Moderní marketing vám poskytne nezbytné dovednosti a znalosti pro úspěšnou kariéru v tomto dynamickém odvětví. Získáte znalosti z širokého spektra odborných předmětů, včetně marketingového managementu, brandingu a komunikace, marketingového výzkumu, řízení vztahů se zákazníky, digitálního marketingu, mezinárodního marketingu či e-commerce. Svoji kvalifikaci ještě rozšíříte absolvováním dvou volitelných předmětů (v češtině či angličtině), které si vyberete přesně dle svých potřeb. Po absolvování získáte profesní titul MSc. (Master of Sicence), který je vstupenkou mezi elitu marketingových profesionálů. Přihlaste se ještě dnes a vydejte se na cestu k úspěchu ve světě inovativního a efektivního marketingu.

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • Naučíte se plánovat, implementovat a vyhodnocovat marketingové strategie

 • Porozumíte procesům, které stojí za tvorbou silných značek

 • Naučíte se tvořit efektivní komunikační strategie

 • Zjistíte, jak analyzovat trh a spotřebitelského chování, abyste mohli identifikovat cílové skupiny a vytvářet cílené marketingové kampaně

 • Naučíte se budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky, aby se z nich stali loajální ambasadoři vaší značky

 • Pochopíte, jak co nejefektivněji využít digitální marketing a e-commerce

 • Zjistíte, jak uspět i v oblasti mezinárodního marketingu

 • Seznámíte se s nejnovějšími trendy v současném marketingu

Co dalšího se naučíte?

Hodnocení absolventů

Hodnocení 4.7/5
Hodnotilo 72 uživatelů
Michaela Vránová, BSBA, MBA

Michaela Vránová, BSBA, MBA

Obchodní manažerka

"Získaná teorie se ihned využije v praxi. Studium i CEMI doporučuji."

Bc. Petr Tichý, MBA

Bc. Petr Tichý, MBA

Radiologická asistence

Lektoři institutu CEMI mi předali mnoho nejen do pracovního, ale i osobního života.

Ing. Juraj Galba, MBA

Ing. Juraj Galba, MBA

LANTESTEL majitel

"On-line studium je fantastická forma pro člověka, který se potřebuje při pracovním a osobním vytížení věnovat studiu a je to ideální forma pro celoživotní vzdělávání."

David Chod, MBA

David Chod, MBA

Certifikovaný metrolog pro osvětlení, předseda profesní Komory metrologů pro osvětlení, PARNASA v.o.s.

Odborníci s velkou praxí, kteří jsou lektory na CEMI je velký přínos a předání reálných zkušeností z praxe. Není to pouze o předávání naučených pouček, ale skutečně o praktickém náhledu.

Jana Poničanová Žilavá, Dipl. Mgmt., MBA

Jana Poničanová Žilavá, Dipl. Mgmt., MBA

Manažerka

Přínosem bylo ověřeni zkušeností z praxe při studiu teorie a velký přínos pro moji budoucí pozici.

Další absolventi oboru

Komu je obor MSc - Moderní marketing určen?

Obor MSc "Moderní marketing" je vhodný pro studenty, kteří působí v oblasti marketingu nebo mají o kariéru v této oblasti zájem. Na rozdíl od MBA oboru Marketingový management je určen pro ty, kdo mají zájem vzdělávat se spíše v odborných než manažerských předmětech. Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit ve funkcích jako marketingoví manažeři, produktoví manažeři, specialisté na branding a komunikaci, marketingoví analytici, manažeři vztahů se zákazníky, specialisté digitálního marketingu, manažeři e-commerce atd.

 • pro ty, kteří chtějí získat komplexní přehled o moderním marketingu

 • pro všechny, kteří se chtějí seznámit s nejnovějšími trendy a uplatnit je v praxi

 • pro ty, kdo chtějí růst v kariéře v oblasti marketingu

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Branding a komunikační strategie

Branding a komunikační strategie
Mgr. Lenka Frýda Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s tématikou budování silných značek a tvorby komunikačních a obsahových strategií. Nezbytnou podmínkou budování značky je dobře pochopit její podstatu, hodnoty a fungování. Během studia tyto principy ovládnete a naučíte se je aplikovat v praxi. Po absolvování budete schopni například vytvořit efektivní komunikační strategii s využitím vhodných komunikačních kanálů pro danou cílovou skupinu, napsat a zpracovat kvalitní zadání pro agenturu či výběrové řízení, nebo využít poznatků archetypů pro budování značky.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Marketingový management

Marketingový management
Ing. Vít Rabiňák Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s Marketing Managementem. Po absolvování předmětu budete mít přehled o roli marketingu v podniku, budete schopni sestavit marketingovou strategii na základě definování cílové skupiny a tuto marketingovou strategii exekvovat. V průběhu studia bude objasňována problematika řízení marketingu jako klíčové činnosti v podniku, přinášející dlouhodobý růst.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum
Ing. Sandra Arbesová Více informací

Předmět se zaměřuje na marketingového výzkumu a vysvětluje jeho postupy, metody a techniky, které lze následně prakticky aplikovat na různé oblasti. Dále seznamuje studenty s jednotlivými etapami procesu marketingového výzkumu. Absolvent předmětu je schopen vytvářet, zpracovávat a prezentovat výsledky marketingového výzkumu, které lze pak dále využít v praxi.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem

Více o předmětu

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky
PhDr. Karel Eliáš, CSc. Více informací

Studiem tohoto předmětu se seznámíte s problematikou zvyšování výkonnosti prodejních týmů s využitím nástrojů    řízení vztahů se zákazníky - Customer Relationship Management (dále jen ŘVZ neboli CRM) v kontextu globalizace a hyper konkurence. Ukážeme si chronologii a relevanci jednotlivých aktivit účastníků procesu ŘVZ z hlediska komplexního přístupu k jednotlivým účastníkům tohoto procesu v nejobvyklejších variantách: B2B, B2C, G2C, … což je též předpokladem úspěšné implementace/realizace CRM jako filozofie řízení podniku včetně ochrany citlivých dat (GDPR, etc.). Následně se zvýší i  hodnota a konkurenceschopnost Vás jako profesionála v dané oblasti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Diplomový seminář

Diplomový seminář
Mgr. Eva Mečířová Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se zásadami tvorby diplomové práce, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahové a formální stránky. Závěrem zpracujete Záměr diplomové práce, ve kterém si zvolíte vlastní téma diplomové práce, související s Vámi zvolenými předměty MBA studia, a vedoucího DP – odborníka na Vámi zvolené téma.

Po absolvování tohoto semináře budete ovládat práci s informačními zdroji z pohledu autorské legislativy a etiky, budete připraveni zpracovat diplomovou práci a její prezentaci k obhajobě DP. Získáte především možnost průběžně konzultovat Vámi vybraný reálný problém, případ či situaci z vaší praxe a navrhnout optimální řešení. Konzultace k vedení DP probíhají individuálně po celou dobu Vašeho studia – až do obhajoby Vaší diplomové práce.

Výstupem po absolvování Diplomového semináře a celého MBA studia je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s vedoucím Vaší DP a cennými komentáři oponenta Vaší práce a členů zkušební komise. 

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Digitální marketing

Digitální marketing
Ing. Vít Rabiňák Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s moderním pojetím digitálního marketingu (online marketingu) a jeho praktickým využitím pro rozvoj firmy. Po absolvování předmětu budete mít přehled o nejdůležitějších kanálech a nástrojích digitálního marketingu a zjistíte, jak efektivnost digitálního marketing vyhodnocovat. Uvědomíte si význam digitálního marketingu pro současné podnikatelské prostředí, poznáte nejnovější trendy v digitálním marketingu a pochopíte zasazení digitálního marketingu do kontextu marketingové strategie úspěšné firmy. Dozvíte se, jaké jsou nejnovější trendy a technologie (včetně umělé inteligence) v oblasti digitálního marketingu a jak je efektivně využít pro budoucí růst.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

E-commerce

E-commerce
Ing. Vít Rabiňák Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s oblastí e-commerce a jeho praktickým využitím pro vaši firmu. Po absolvování předmětu pochopíte možnosti využití e-commerce ve firmě, možnosti expanze do zahraničí prostřednictvím e-commerce, procesní řízení v e-commerce a specifika zákaznického chování. V průběhu studia bude objasňována problematika role e-commerce v současném podnikatelském prostředí s důrazem na praktické využití či jeho rozvoj. Důraz bude kladen na možnost využití e-commerce pro expanzi na zahraniční trhy a zajištění kvalitních procesů pro jeho hladké fungování. Dozvíte se, jaké jsou nejnovější trendy a technologie (včetně využívání umělé inteligence) v oblasti e-commerce a jak je efektivně využít pro budoucí růst.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

 

Více o předmětu

Mezinárodní marketing

Mezinárodní marketing
Mgr. Lenka Frýda Více informací

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s tématikou týkající se strategického procesu mezinárodního marketingu, který zahrnuje výzkum trhů, marketingový plán, formu vstupu, segmentaci, targeting, positiong, až po vytvoření vhodného marketingového mixu. Po absolvování budete schopni například vytvořit vhodný mezinárodní marketingový komunikační mix, nastavit proces marketingového výzkumu – od hypotézy až po interpretaci dat a analýzy, nebo si osvojit znalost pojmů SMART, SWOT, STP, 4P, 3 etapy realizace internacionálního marketingu, to vše s ohledem na mezinárodní či globální prostředí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Více o předmětu

Volitelný předmět 1

Volitelný předmět 1
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

Více o předmětu

Volitelný předmět 2

Volitelný předmět 2
Více informací

Před zahájením druhého semestru vašeho MBA studia si vyberete dva povinně volitelné předměty, které absolvujete v průběhu druhého semestru.

Může se jednat jak o odborně zaměřené předměty, které dále rozvíjí vaši studijní specializaci, tak o mezioborové předměty s manažerským přesahem.

Z jakých předmětů mohu vybírat?

 

 

 

Více o předmětu

Lektoři oboru

Ing. Sandra Arbesová

Ing. Sandra Arbesová

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Mgr. Lenka Frýda

Mgr. Lenka Frýda

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vít Rabiňák

Ing. Vít Rabiňák

Mgr. Michal Ševčík

Mgr. Michal Ševčík

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.