100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 12. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

E-commerce

E-commerce
E-commerce

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  E-commerce

 
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s oblastí e-commerce a jeho praktickým využitím pro vaši firmu. Po absolvování předmětu pochopíte možnosti využití e-commerce ve firmě, možnosti expanze do zahraničí prostřednictvím e-commerce, procesní řízení v e-commerce a specifika zákaznického chování. V průběhu studia bude objasňována problematika role e-commerce v současném podnikatelském prostředí s důrazem na praktické využití či jeho rozvoj. Důraz bude kladen na možnost využití e-commerce pro expanzi na zahraniční trhy a zajištění kvalitních procesů pro jeho hladké fungování. Dozvíte se, jaké jsou nejnovější trendy a technologie (včetně využívání umělé inteligence) v oblasti e-commerce a jak je efektivně využít pro budoucí růst.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - E-commerce - současný stav a nové trendy
Oblast 2 - Distribuční kanály v e-commerce (vlastní e-shop, marketplaces, b2b)
Oblast 3 - Role zákaznického servisu v e-commerce
Oblast 4 - Specifika zákaznického chování a očekávání v e-commerce
Oblast 5 -  Řízení produktové portfolia v e-commerce prostředí
Oblast 6 - Procesní řízení v e-commerce
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Návrh zlepšení zákaznické peče v rámci e-commerce podniku
2. Trendy chování v e-commerce ve vybrané zemi
3. Návrh distribučních kanálů pro vybraný podnik
4. Zhodnocení e-commerce procesů ve vybraném podniku s identifikací úzkých míst a možností jejich odstranění (theory of constraints)
5. Zhodnocení možností využití ecommerce pro vybraný podnik (nevyužívá ecommerce)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
KRUG, Steve. Web design - nenuťte uživatele přemýšlet! 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1291-8.
ROŽENSKÝ, Mário. Jak na skvělou zákaznickou péči. Staré Hradiště: SupportBox, 2021. ISBN 978-80-11-00392-0.
CHAFFEY, Dave. Digital business and e-commerce management: strategy, implementation and practice. Sixth edition. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 978-0-273-78654-2.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://www.ilincev.com/blog
https://www.shopify.com/blog
https://blog.shoptet.cz/

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.