MBA - Executive MBA

Tento studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu soukromých či státních společností či pro aspiranty na tyto pozice a je tedy průřezem manažerskými znalostmi důležitými pro členy vrcholového vedení firem. Díky spolupráci s americkou Patten University můžete tento obor studovat v rámci duální režimu a získat tak druhý MBA titul.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

Obor Executive MBA zahrnuje nejen manažersko-ekonomické disciplíny jako je Strategický management, který seznámí studenty s metodami strategické analýzy a ukáže jim praktické možnosti jejich využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování, ale nabídneme i předmět Manažerská ekonomika a další disciplíny, týkající se rozvoje manažerských dovedností v rámci obchodních jednání, Manažerské kultury, etiky, a společenské odpovědnosti firem.

Část výuky bude v rámci předmětu Společenský styk, obchodní etika a diplomatický protokol věnována i problematice společenské a obchodní etiky, zásadám uplatňovaných v rámci diplomatického protokolu či problematice sladění osobního a firemního image. Studenti získají také znalost Marketingu a prodeje - kromě vysvětlení pojmu a obsahu marketingu v celé jeho šíři ukážeme na praktických příkladech možnosti marketingové komunikace, tvorby vhodné kampaně i způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Tento MBA program zahrnuje i nezbytné vědomosti z Korporátního práva ČR a SR, ale i znalosti potřebné pro management lidských zdrojů firmy, které studenti získají v rámci předmětů Personální management a Koučování pro manažery a podnikatele, přičemž koučování si osvojí jako klíčovou manažerskou techniku pro moderní způsob vedení lidí včetně aplikace v konkrétních situacích.
Předmět Mezinárodní obchod se zaměří na objasnění postavení a významu zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Jelikož je tento obor průřezem manažerskými znalostmi, nechybí ani Management osobního rozvoje, který se soustředí na osobnost samotného manažera a jeho vlastní rozvoj.

Odborným garantem oboru Executive MBA je Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., která v současné době působí jako docent, dále je jednatelem soukromé společnosti a provádí vzdělávací, výzkumné, expertizní a poradenské aktivity.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA za jménem.

Duální studium

Díky spolupráci s americkou Patten University můžete tento obor studovat v rámci duální režimu a získat tak druhý MBA titul. Více informací naleznete zde.

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 9 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Executive MBA
JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

 • MBA - Executive MBA
Ing. Simona Hašková, Ph.D.

Ing. Simona Hašková, Ph.D.

 • MBA - Executive MBA
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

 • MBA - Executive MBA
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management zdravotnictví
 • MBA - Veřejná správa
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Korporátní právo ČR a SR

Korporátní právo ČR a SR JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M. Sylabus předmětu

Cílem studijního předmětu je zvládnutí praktických aspektů korporátního práva a práva obchodních společností ve smyslu aktuální české a slovenské právní úpravy. Zvýšená pozornost je věnována vzniku, změnám a zániku obchodních korporací a obchodních společností, jakož i účasti společníků a statutárních zástupců v nich, včetně přenesení těchto změn do zápisu v obchodním rejstříku. Pozornost je věnována orgánům jednotlivých společností, jejich kompetencím a povinnostem statutárních zástupců při výkonu funkce. Každá kapitola obsahuje analýzu vybraných obchodně-právních institutů z hlediska jednotlivých národních právních úprav.

Více o předmětu

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika Ing. Simona Hašková, Ph.D. Sylabus předmětu

Znalostí manažera se obecně rozumí jeho schopnost efektivně využívat relevantní informace a jemu dostupné poznatky k úspěšnému řešení problémů spadajících do jeho kompetence. Podstatnou část této znalosti, podpořené prováděním a využíváním elementárních ekonomických propočtů, posluchač získá absolvováním předmětu Manažerská ekonomika v rámci MBA studia. Výuka bude probíhat převážně formou dozorovaného samostatného řešení cvičných úloh vycházejících z výukových materiálů k jednotlivým kapitolám, v nichž jsou shrnuty základní poznatky potřebné k řešení. Ke každé kapitole je studentům k dispozici složka s výukovými materiály a cvičnými úlohami.

Více o předmětu

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Studium předmětu umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu.

Více o předmětu

Marketing a prodej

Marketing a prodej Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit pojem a obsah marketingu v celé jeho šíři a seznámit s vývojem marketingových koncepcí, Budeme se zabývat i analýzami mikro a makro prostředí. Budete seznámeni i s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především nastanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Koučování pro manažery a podnikatele

Koučování pro manažery a podnikatele Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Sylabus předmětu

Cílem předmětu je získat základní znalosti o koučování a vyzkoušet si koučovací dovednosti ve vlastním pracovním prostředí. Předmět je cílen primárně na ty oblasti koučování, které mohou využívat manažeři a podnikatelé jak pro vlastní potřebu tak i pro vedení a motivaci svých zaměstnanců. Studenti budou seznámeni s rozdíly mezi externím a interním koučováním, poznají koučování jako klíčovou manažerskou techniku a moderní způsob vedení lidí, poznají jeho možnosti a aplikace v konkrétních situacích. Čeká je seznámení s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy a budou mít možnost pochopit aplikaci koučování v konkrétních modelových situacích (motivace zaměstnanců, zvýšení pracovního výkonu, zpětná vazba, rozvojové plány apod.); Dočkají se vysvětlení rozdílů mezi koučováním týmů, tandemů, skupin a jednotlivců, seznámí se s využitím koučování ve vlastním rozvoji a výhodami budování tzv. koučovací kultury. Výukové materiály obsahují množství praktických nástrojů, testů, kvízů apod., které jsou studentům poskytnuty pro snadnější aplikaci látky aplikaci do jejich praxe.

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Stavína aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku aspolečnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance.

Více o předmětu

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod JUDr. Oldřich Vacek Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit posluchačům postavení a význam zahraničního obchodu pro ekonomiku České republiky a míru zapojení ČR do mezinárodního obchodu. Současně vysvětlit a zdůvodnit stávající teritoriální a komoditní strukturu českého vývozu a dovozu a vazbu obchodu na existující společenské a politické podmínky v ČR a v zemích českého vývozu a dovozu. Studenti získají přehled o vývoji a současné situaci v českém bankovním sektoru, ovládnou základní platební instrumenty používané v mezinárodním obchodě, stejně tak se seznámí s podmínkami mezinárodní přepravy, pojišťovnictví, celní agendy a aplikací práva při obchodování se zahraničím. Pro profesní působení studentů budou důležité informace o využívání státní podpory, která je subjektům v ČR poskytována i praktické zkušenosti z dosavadního členství ČR v EU. Stěžejním úkolem modulu je vytvořit u studentů schopnost zvládnout po komerční stránce obchodní jednáníse zahraničními a tuzemskými partnery a samostatně, se všemi náležitostmi, realizovat obchodní případ vývozu (dovozu), resp. prodeje a nákupu.

Více o předmětu

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je seznámit posluchače se základy společenské a obchodní etiky, tak, aby se stal skutečným „lvem/lvicí salonů“ nejen v České republice, ale i v zahraničí – včetně zemí s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi. Součástí výuky bude i nahlédnutí do zásad uplatňovaných v rámci diplomatického protokolu tj. při společenských událostech na nejvyšší úrovni. Část výuky bude věnována i problematice sladění osobního a firemního image.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 320,3 KB
Kompletní sylaby
PDF, 884,6 KB
Studijní plán
PDF, 180,3 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

Hana Fuxová, MBA

Hana Fuxová, MBA, Vedoucí úseku personálního a bezpečnosti - MERO ČR, a.s.

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2012 / 2013
PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA

PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA, Generální manažer pro ČR a SR, předseda dozorčí rady - EHW GROUP SE

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2011 / 2012
Tomáš Zahálka, MBA

Tomáš Zahálka, MBA, Ředitel privátního bankovnictví

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2013 / 2014
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
109.900 Kč
99.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
109.900 Kč
89.900 Kč

CEMI Duální MBA

jen pro obory Executive MBA a Global Business Leadership
1
až 10
199.900 Kč
Více informací v sekci školné
Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup