100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Krizová komunikace

Krizová komunikace
Krizová komunikace

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Krizová komunikace

PhDr. Soňa Svobodová, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Vstupte společně se mnou do světa krizové komunikace, oboru neustálých výzev a zásadního významu pro efektivní řízení procesů institucí i firem prostřednictvím komunikace v nečekaných a náročných situacích. Studium tohoto předmětu vás zavede do hlubin strategií a taktik, které jsou klíčové pro zachování pozitivní image včetně úspěšného navigování v období krizí. Vytvoříte si strukturu, pomocí níž eliminujete fáze paniky a přešlapů v krizových situacích. Jen tak vaši organizaci vyvedete z rizikových situací, kdy nesprávně nastavená krizová komunikace může krize násobit, a to jak směrem vně, tak i dovnitř organizace.  Tento předmět je pro Vás, kteří nechcete jen teoretizovat, ale připravit se na skutečné výzvy. Věřím, že předmět shrnuje základní pravidla a je pro vás ideální volbou!

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
  • Úvod do krizové komunikace
  • Analýza rizik a krizová prevence
  • Strategie krizového řízení a taktiky komunikace
  • Etické otázky v krizové komunikaci
  • Komunikace uvnitř firmy: Prevence a řešení interních krizí
  • Simulace krizové situace a cvičení
  • Komunikace s médii a veřejností v době krize
  • Role sociálních médií v krizové komunikaci
  • Postkrizová analýza a hodnocení
  • Aplikace v praxi a závěrečný projekt
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Analýza krizových situací (praktická kazuistika, rozbor, diskuse)
Oblast 2 - Krizová komunikace (jak a na co se nejlépe připravit)
Oblast 3 - Strategie krizové komunikace v reálném čase (před, při, po)
Oblast 4 - Analýza postkrizové komunikace (poučení z krize, nastavení procesů)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Analýza krizové komunikace veřejné instituce: případová studie a doporučení       
2.  Vliv médií na percepci krize: případová studie a současné trendy
3.  Role interní komunikace v řízení interních krizí ve firmách
4.  Etická dilemata v krizové komunikaci: případová studie a analýza
5.  Komunikace s médii v krizových situacích: srovnání různých přístupů
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Expert (Grada). Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7. (Online ZDE)

TOMANDL, Jan; ČUŘÍK, Jaroslav; MARŠOVSKÁ, Kristýna a FOJTOVÁ, Tereza. Krizová komunikace: principy - zkušenosti - postupy. Promedia. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9636-3. (Online ZDE)

BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Žurnalistika a komunikace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3780-5. (Online ZDE)

 
CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty. Komunikace (Grada). Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4234-2. (Online ZDE)
VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Psyché (Grada). Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2510-9. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3457-3.

RICHTER, Rostislav. Komunikace s obyvatelstvem při krizových situacích. Praha: Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-65-5.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://youtu.be/qjX6ZHY6vok    Jak se připravit na nepředvídatelné? Krizová komunikace a jak ji zvládnout s přehledem.

https://youtu.be/upba1HYMf7I  O krizové komunikaci s Irenou Zatloukalovou. #HolkyzMarketingu

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.