MBA - Ekonomika a finanční management

Doba studia: 12 měsíců
Titul: MBA
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ne
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: čeština

Absolventi tohoto oboru získají ucelený přehled o ekonomických a finančních aspektech podnikání, s ohledem nejen na český trh, ale také s ohledem na mezinárodní prostředí, v němž dnes většina firem působí.

Sleva za včasné přihlášení je dnes 38 100 Kč. Sestavte si vlastní cenu studia v našem konfigurátoru.

Spočítat vlastní cenu školného

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • jasně identifikujete finanční zdraví vašeho podniku na základě znalosti finančních výkazů
 • naučíte se cíleně zvyšovat hodnotu podniku a pojmenovat příležitosti růstu
 • vytvoříte pevnou strategii, vizi a  poslání vaší společnosti
 • seznámíte se s nástroji předcházení kurzového rizika a možnosti finančního investování
 • uvědomíte si sílu manažerského účetnictví při vašem rozhodování
 • naučíte se lépe zhodnocovat volné prostředky za využití nástrojů finančního trhu

Máte v hlavě námět ke zlepšení, hledáte inspiraci k osobnímu růstu či expanzi vaší společnosti? Zvolte si ho jako téma diplomové práce a naši lektoři a profesionálové z praxe vám v rámci studia s řešením pomůžou. Máte k dispozici neomezené množství konzultací s našimi lektory a specialisty, kteří jsou vám celý rok k dispozici. Střežíme vaše soukromí, a proto jsou všechny vypracované materiály neveřejné. Roční studium je rozumné z důvodu rychlé aplikovatelnosti výsledků studia do praxe. Volného času si vážíme, a proto je studium on-line bez zbytečného času stráveného na cestách.

Co dalšího se naučíte?
Mgr. Marek Pobežal, MBA

Mgr. Marek Pobežal, MBA

Specialista reklamního prostoru - Seznam.cz

"Důležitým předmětem pro mě byl Strategický management, který mi umožnil vidět za horizont a lépe tak odhadnout možné scénáře plynoucí z dílčích rozhodnutí."

Další absolventi oboru

Lektoři oboru

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

Garant oboru
 • MBA - Ekonomika a finanční management
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Management obchodu
Ing. Daniela Čermáková

Ing. Daniela Čermáková

 • MBA - Ekonomika a finanční management
Ing. Vladimíra Filipová

Ing. Vladimíra Filipová

 • MBA - Ekonomika a finanční management
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finanční management
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Management obchodu
Ing. Milan Ulrich

Ing. Milan Ulrich

 • MBA - Ekonomika a finanční management

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Aktuální otázky světové ekonomiky

Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je prozkoumat nové tendence, vývojové procesy a jevy v soudobé světové ekonomice jako vnějším prostředí, do kterého vstupuje Česká republika a její ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodářsko-politickými, koordinačními aj. aktivitami. Po úspěšném zvládnutí předmětu se studenti budou orientovat v základních fenoménech charakterizujících světovou ekonomiku na počátku 21.století, ale také v jejich příčinách, vzájemných souvislostech a dopadech. Tato poznatková báze by měla vytvořit základ pro schopnost absolventa odhadnout vliv určitých procesů a jevů probíhajících ve světové ekonomice na národní ekonomiku (a její subjekty), tyto skutečnosti analyzovat a hledat cesty, jak využít jejich pozitivních dopadů k efektivnějšímu zapojení příslušných aktérů do mezinárodní dělby práce a jak zabránit, resp. oslabit jejich negativní vliv.

Více o předmětu

Bankovnictví

Bankovnictví Ing. Milan Ulrich Sylabus předmětu

Cílem tohoto modulu MBA studia je poskytnout ucelený přehled o českém bankovním systému a jednotlivých činnostech a službách poskytovaných obchodními bankami z pohledu peněžního ústavu i klienta. Současně poskytnout základní přehled o fungování investičního bankovnictví ve světě s hlavním důrazem na současný stav a praxi v České republice s detailním seznámením s činnostmi a službami poskytovanými institucemi a jednotlivci v rámci kapitálového trhu.

Více o předmětu

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit posluchače s nástrojem manažerského účetnictví, porozumět jeho obsahu a naučit se jej používat při řízení firmy a řešení rozhodovacích úloh. Cílem předmětu je, aby si posluchači osvojili nástroje manažerského účetnictví, aby rozuměli a uměli hodnotit přidanou hodnotu produktu.

Více o předmětu

Mezinárodní finance

Mezinárodní finance Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je seznámit se základními poznatky v oblasti mezinárodních financí, především devizového trhu a jeho fungování, možností řešení kurzového rizika a využití finančních derivátů. Modul se dále zaměřuje na analýzu platební bilance a její dopad na ekonomiku, především tedy na devizovou poptávku a nabídku, dále na problematiku fungování devizových trhů, devizové operace a možnosti zajištění devizové expozice a devizového rizika.

Více o předmětu

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus předmětu

Cílem modulu strategický management v rámci studia MBA je seznámit studenty s metodami strategické analýzy a ukázat jim praktické možnosti jejího využití v oblasti středně a dlouhodobého plánování. Modul ukazuje několik pohledů na strategické řízení a umožňuje studentovi aplikovat ten, který mu podle oboru a zaměření nejvíce vyhovuje z hlediska smysluplného využití v dané společnosti. Zaměřuje se především nastanovení poslání, vize a strategických cílů společnosti, podpořené strategickými analýzami.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Daně v podnikání

Daně v podnikání Ing. Vladimíra Filipová Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je osvojení si základních znalostí o daních, schopnost zpracovat jednotlivá daňová přiznání a osvojit si povinnosti podnikatelského subjektu ve vztahu ke správci daně. Po úspěšném absolvování modulu porozumějí studenti daňové problematice zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob. K jejich dovednostem bude patřit vypracování daňového přiznání pro fyzické osoby, přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí a přiznání k DPH. Seznámí se s celou řadou dalších formulářů určených jak pro fyzické tak i právnické osoby a budou schopni určit jejich daňové zatížení.

Více o předmětu

Finanční management podniku

Finanční management podniku Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus předmětu

Hlavním cílem studijního modulu MBA studia je naučit posluchače orientovat se v podnikových financích a finančním řízení podniku, aby po jeho absolvování mohli lépe řídit krátkodobé i dlouhodobé financování podniku. V průběhu kurzu se posluchači naučí pracovat s časovou hodnotou peněz, kalkulací rizika, ale také lépe porozumí účetním výkazům, které se naučí analyzovat.

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i  způsoby, jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak to, jak  cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.

Více o předmětu

Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích Ing. Daniela Čermáková Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu MBA studia je představit teoretické fungování finančního trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlouhodobé nástroje, které se na něm obchodují. Charakterizovat možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků. Zároveň také představit praktický pohled na trendy současného finančního trhu, problémy institucí a regulatorní ochranu.

Více o předmětu

Oceňování podniku

Oceňování podniku Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia Oceňování podniku je pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, poznat základní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Chápat strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňování podniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovými metodami. Umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru, tržní riziko. Znát metody stanovení rizikových prémií. Umět definovat a zkonstruovat typy výnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkových a tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Studenti by měli být schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.

Více o předmětu

Ke stažení

Studijní plán
PDF, 173,4 KB
Kompletní sylaby
PDF, 727,7 KB
Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 636,2 KB
Harmonogram
PDF, 247,5 KB
 E-book zdarma - Jak být lepším manažerem 

E-book zdarma!

10 TIPŮ, JAK BÝT LEPŠÍM MANAŽEREM

Sestavte si vlastní cenu studia v našem konfigurátoru

Spočítat vlastní cenu školného
Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup