100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Logistika pro manažery

Logistika pro manažery
Logistika pro manažery

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Logistika pro manažery

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními logistickými procesy v řízení podniku. Studium předmětu poskytne základní představu o problematice logistiky jako celku. Cílem předmětu je poskytnout poznatky o moderních logistických systémech, o začlenění logistiky do strategie řízení podniku jako faktoru ovlivňujícího úspěšný chod organizace a působícího na konkurenceschopnost dodávaného produktu, na jeho dostupnost, cenu atd. V souvislosti s řízením podniku budou představeny logistické procesy v oblasti předvýrobní, výrobní, distribuční a skladovací. Po absolvování tohoto předmětu bude absolvent schopen rozumět vlivu logistických systémů na hospodaření podniku. Zároveň získá odborné základy a znalosti pro organizování a optimalizaci logistického systému podniku.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Úvod do logistiky (definice logistiky, vysvětlení pojmů, historický vývoj, logistické funkce, cíle logistiky, logistické systémy, trendy vývoje logistiky)
Oblast 2 - Logistické systémy v přípravě nových výrobků (specifika logistických řetězců ve vývoji, v zásobování a ve výrobě, sekvenční a paralelní inženýring, Japonské metody zlepšení - Kaizen)
Oblast 3 - Logistické systémy v nákupu (strategie Make or Buy v zásobování, strategické aliance s dodavateli, volba dodavatelů, nákupní a zásobovací strategie)
Oblast 4 - Logistické systémy v zásobování (poptávka, řízení zásob při závislé poptávce, vývoj celkových ročních nákladů na zásobování, řízení zásob sortimentu, ABC Analýza)
Oblast 5 - Logistické systémy ve výrobě (logistická typologie výroby, logistické uspořádání pracovišť ve výrobě, flexibilní výrobní závod)
Oblast 6 - Logistické systémy v distribuci a obchodě (specifika řetězců v distribuci a v obchodě, zatěžování obchodu, „Trade Loud“, varianty uspořádání distribučních a obchodních řetězců)
Oblast 7 - Logistické systémy ve skladování (logistické systémy ve skladovém hospodářství, Incoterms 2010, informační toky v logistických systémech)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Řešení logistického problému ve zvoleném podniku.
2. Aplikace inovačního řízení logistiky ve zvoleném podniku.
3. Aplikace a vyhodnocení restrukturalizace logistického systému ve zvoleném podniku.
4. Aplikace inovativních logistických technologií ve zvoleném podniku.
5. Ekonomické hodnocení inovace logistického systému ve zvoleném podniku..
6. Řešení logistického problému v oblasti nákupu (zásobování, distribuce a obchodu) ve zvoleném podniku.
7. Příklad budování konkurenční výhody inovací logistického procesu
8. Řešení logistického problému v oblasti výroby ve zvoleném podniku
9. Analýza potřeby změny logistického systému a návrh inovativního řešení ve zvoleném podniku.
10. Řešení logistického problému v oblasti skladování ve zvoleném podniku.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

JUROVÁ, Marie. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5717-9. (Online ZDE)

SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2708-0. (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

DRAHOTSKÝ, Ivo. Logistika, procesy a jejich řízení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 334 s. ISBN 80-722-6521-0.

EMMETT, Stuart. Řízení zásob: jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 298 s. ISBN 978-80-251-1828-3.

KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, 115 s. ISBN 80-717-9471-6.
OUDOVÁ, Alena. Logistika: základy logistiky. Aktualizované 2. vydání. Prostějov: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-238-8.
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (supply chain management). Vyd. 1. Praha: Radix, 2005, 298 s. ISBN 80-860-3159-4.
SIXTA, Josef. Logistika: teorie a praxe. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
STEHLÍK, Antonín. Logistika pro manažery: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2008, 266 s. ISBN 978-80-86929-37-8.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.