100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Studijní podmínky

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

CEMI MBA Studies s.r.o.
Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4
IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311
E-mail: info@cemi.cz
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632

mající povahu obchodních podmínek
ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., v platném znění


1. Předmět VSP

Tyto Všeobecné studijní podmínky (dále jen „VSP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran týkající se studia „Master of Business Administration (MBA)“, „Master of Science (MSc)“, „Master of Laws (LLM) a „Doctor of Business Administration (DBA)“, a to ve všech jeho modifikacích (dále jen „vzdělávací program“), na základě smlouvy o studiu profesního vzdělávacího programu (dále jen „Smlouva o studiu“) uzavřené mezi CEMI MBA Studies s.r.o. (dále jen „Institut“) a studentem.

2. Struktura studia

Vzdělávací program v MBA, MSc a LLM vzdělávacích programech je zpravidla roční a členěn do dvou semestrů. Vzdělávací program v DBA vzdělávacích programech je zpravidla v délce jeden a půl roku a členěn do tří semestrů. Studijní cyklus a jeho studijní předměty jsou pro daný semestr konkretizovány Institutem nejpozději ke dni jeho zahájení a zveřejněny na webu Institutu na https://www.cemi.cz (dále jen „web Institutu“) anebo ve studentské sekci Institutu na https://studenti.cemi.cz/(dále jen „studentský systém).

3. Přijetí ke studiu

Pro přijetí ke studiu v profesních vzdělávacích programech MBA, MSc a LLM je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání (bez ohledu na obor) a životopis anebo uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a životopis s prokazatelnou profesní praxí minimálně 2 roky.

Pro přijetí ke studiu v profesním vzdělávacím programu DBA je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení magisterského vysokoškolského vzdělání nebo MBA/MSc/LLM studia a profesní životopis s prokazatelnou manažerskou praxí v délce minimálně 5 let.

Doklady, podmiňující přijetí ke studiu je uchazeč povinen předložit nejpozději v den zahájení studia na Institutu. Nepředloží-li je, nebo nesplňuje-li výše uvedené požadavky, jedná se o důvod k ukončení studia ze strany Institutu, respektive k nepřijetí ke studiu. V případě vysokoškolského vzdělání získaného na zahraniční vysoké škole je třeba předložit zároveň doklad o jeho nostrifikaci v České republice, kromě vysokoškolského vzdělání získaného ve Slovenské republice. O relevanci manažerské praxe uvedené v životopisu anebo o výjimkách z těchto podmínek pro přijetí rozhoduje ředitel Institutu na základě žádosti, zaslané uchazečem o studium. Žádost je možné podat emailem prostřednictvím studijního oddělení (studijni@cemi.cz). Ředitel Institutu pak nejpozději do 15 dnů ode dne doručení vyrozumí uchazeče prostřednictvím studijního oddělení o jejím schválení či neschválení.

4. Organizační a personální zajištění studia

Vzdělávání je uskutečňováno odborníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním (dále jen „lektor“). Lektoři jednotlivých předmětů, resp. bloků studia jsou pro každý semestr určeni Institutem nejpozději ke dni zahájení daného semestru a zveřejněni na webu Institutu. Tím není dotčena možnost změny v osobách lektorů i v průběhu vzdělávacího cyklu.

Studentům jsou v elektronické podobě zpřístupněny příslušné studijní materiály, zejména studijní opory, rozšiřující studijní texty, seznam literatury a další informace týkající se studia vzdělávacího programu. Za tímto účelem je na webu Institutu zřízena rubrika „studentská sekce“, která je zpřístupněna studentovi přidělením uživatelského jména a hesla.

Vzdělávací programy MBA, MSc a LLM jsou uskutečňovány převážně distančně, tj. prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, především pak elektronickou korespondencí a Skype komunikací (dále jen „e-learning“).

Vzdělávací program DBA je uskutečňován jak distanční formou, tj. prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, především pak elektronickou korespondencí a Skype komunikací (dále jen „e-learning“), tak formou účasti na přednáškách a prezenčních setkáních.

Student se k plnění studijních povinností připravuje podle ujednání ve Smlouvě o studiu, v těchto VSP a podle pokynů ředitele Institutu, studijního oddělení a jednotlivých lektorů, zejména pak samostudiem s možností e-learningových konzultací s příslušným lektorem.

5. Kontrola studia

Kontrola studia je prováděna průběžně (během semestru a ve zkouškovém období) a závěrečně (na konci vzdělávacího cyklu) prostřednictvím studijního oddělení.

Průběžnou formou kontroly MBA, MSc a LLM studia je zkouška z každého absolvovaného předmětu. Zkouška je provedena formou písemné seminární práce, kterou student vypracuje v rámci každého absolvovaného předmětu. Lektor může v rámci kontroly studia zařadit také průběžné plnění dílčích úkolů. Požadavky na písemnou práci stanoví lektor a uveřejní je na počátku studia, resp. na začátku daného semestru studia v sylabu daného předmětu, resp. studijní opoře, uveřejněné ve studentské sekci Institutu.

Závěrečnou formou kontroly MBA, MSc a LLM studia je diplomová práce a její obhajoba.

Průběžnou formou kontroly DBA studia je získání zápočtu z jednotlivých bloků studia, resp. zkoušky z každého absolvovaného předmětu. Zkouška je provedena formou písemné seminární práce, kterou student vypracuje v rámci každého absolvovaného předmětu.Lektor může v rámci kontroly studia zařadit také průběžné plnění dílčích úkolů. Požadavky na písemnou práci stanoví lektor a uveřejní je na počátku studia, resp. na začátku daného semestru studia v sylabu daného předmětu, resp. studijní opoře. Požadavky na získání zápočtu daného bloku DBA studia budou studentům k dispozici na počátku studia, resp. začátku semestru ve studentské sekci Institutu. V případě publikování odborných článků, resp. příspěvků na konferenci student souhlasí s jejich zveřejněním v tištěných periodikách, online médiích, resp. blogu Institutu.

Závěrečnou formou kontroly DBA studia je disertační práce a její obhajoba.

Student má možnost požádat prostřednictvím studijního oddělení (studijni@cemi.cz) o posouzení a uznání předmětů absolvovaných v rámci předchozího vysokoškolského studia s tím, že od absolvování daného předmětu nesmí uplynout více než 3 roky. Žádost o uznání předmětu student podá po přijetí ke studiu, nejpozději do 14 dnů od zahájení daného semestru studia, ve kterém je předmět vyučován. V žádosti o uznání předmětů student uvede název předmětu, který žádá uznat, předloží doklad o absolvování daného předmětu na VŠ a jeho sylabus. V rámci studia MBA, MSc a LLM studia lze uznat nejvýše 2 předměty za celou dobu studia. V rámci DBA studia je možné uznat nejvýše jeden předmět. O uznání předmětu rozhoduje ředitel Institutu nejpozději do 14 dnů ode dne podání žádosti.

Institut si vyhrazuje právo na porovnání textu písemné práce, diplomové práce a doktorské disertační práce pomocí online nástrojů pro odhalování plagiátorství (např. Odevzdej.cz, Theses.cz atd.). Jakékoli plagiátorství, contract cheating, či akademický ghostwriting jsou zcela nepřípustné a v případě jejich zjištění můžou vést k jednostrannému ukončení studia ze strany Institutu bez nároku na vrácení školného či jeho části.

6. Hodnocení průběžné kontroly studia a organizace zkouškového období

Hodnocení průběžné kontroly MBA, MSc a LLM studia provádí lektor daného předmětu. Hodnocení průběžné kontroly DBA studia provádí lektor daného bloku studia, resp. lektor daného předmětu.

Hodnotící škála kontroly studia je 0 % - 100 %.

Pro splnění daného předmětu – zkoušky je student povinen získat hodnocení minimálně 50 %. Hodnocení 0 – 49 % je považováno za „Nesplněno“. Student, jehož písemná práce je hodnocena jako "Nesplněno“ je povinen opakovat zkoušku, tzn. písemnou práci přepracovat. 

Pro splnění daného bloku DBA studia je student povinen získat zápočet splněním požadavků uvedených ve studentské sekci Institutu.

Organizace zkouškového období je upřesněna harmonogramem daného semestru, který student nalezne ve studentské sekci Institutu. Nesplní-li student studijní povinnosti daného semestru do jeho ukončení, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o možnost splnit příslušné studijní povinnosti po ukončení zkouškového období (prodloužení zkouškového období). Zkouškové období je možné prodloužit maximálně o jeden měsíc. Prodloužení zkouškového období je zpoplatněno částkou dle Sazebníku. Student má na splnění studijních povinností každého studijního předmětu 3 standardní pokusy v rámci zkouškového období, nesplní-li své studijní povinnosti během těchto tří pokusů, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o mimořádný opravný pokus. Jakmile dojde ke splnění předmětu, tj. student z něho získá hodnocení 50 % a více, předmět je tím úspěšně ukončen a není již možné zkoušku opakovat a hodnocení si dále vylepšovat.

Student má také v závislosti na zvolené variantě studia možnost splnit své studijní povinnosti v předtermínu, tedy již před zahájením zkouškového období.

Nesplní-li student své studijní povinnosti z jednoho či více studijních předmětů, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o opakování daného předmětu/předmětů. Opakování daného studijního předmětu je zpoplatněno částkou dle Sazebníku. Nesplní-li student studijní povinnosti daného bloku DBA studia, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o jeho opakování, resp. splnění v dalším semestru DBA studia.

7. Hodnocení závěrečné kontroly studia

Závěrečná kontrola studia je v případě MBA, MSc a LLM studia uskutečňována hodnocením diplomové práce, v případě DBA studia hodnocením disertační práce v této klasifikační stupnici: „doporučuji k obhajobě“ - „nedoporučuji k obhajobě“. V případě hodnocení „doporučuji k obhajobě“ se připojuje též hodnocení podle bodu 6. Hodnocení obhajoby diplomové práce a disertační práce je uskutečňováno v této klasifikační stupnici: „obhájil/a“ - „neobhájil/a“. V případě hodnocení „obhájil/a“ se uvede též hodnocení podle hodnotící škály uvedené v bodu 6.

8. Diplomová práce

Veškerá administrativa spojená s diplomovou prací (dále jen DP) probíhá prostřednictvím studentské sekce Institutu (e-learningový studijní systém) dle harmonogramu studia. Zde jsou studentům k dispozici veškeré potřebné formuláře.

Pro formální a obsahovou úpravu DP, jakož i další náležitosti DP jsou závazné požadavky uvedené v dokumentu „Metodické pokyny pro zpracování DP“ příp. dalších dokumentech, které jsou k dispozici ve studentské sekci Institutu.

V rozsahu předmětů, které jsou obsahem vzdělávacího programu, si student volí individuální téma diplomové práce. Na základě zvoleného tématu diplomové práce přidělí Institut studentovi vedoucího diplomové práce. 

Student má možnost požádat o schválení vlastního vedoucího DP, který není lektorem CEMI.  Vedoucí diplomové práce musí mít alespoň magisterské vysokoškolské vzdělání a měl by mít zkušenost s vedením diplomových či obdobných prací, jak po formální, tak obsahové stránce. Vedoucí diplomové práce by neměl být v příbuzenském vztahu s autorem práce. V případě, že bude studentovi přidělen vedoucí diplomové práce z řad lektorů CEMI, je tato služba v závislosti na zvolené variantě studia zpoplatněna částkou dle Sazebníku.

Po přidělení resp. schválení vedoucího diplomové práce vyplní a odevzdá student formulář „Zadání diplomové práce“, který zpracuje v součinnosti s přiděleným resp. schváleným vedoucím diplomové práce a odevzdá v termínu dle harmonogramu studia vložením do studijní sekce Institutu. Schvalování Zadání DP probíhá prostřednictvím studijní sekce Institutu dle harmonogramu studia. Pokud Zadání DP nebylo schváleno, odevzdá student nejpozději do jednoho měsíce nové či upravené Zadání diplomové práce. Není-li ani toto nové téma schváleno, zašle Institut studentovi prostřednictvím studijního oddělení návrh Zadání DP s uvedením vedoucího DP z řad lektorů Institutu.

Student je povinen odevzdat diplomovou práci elektronicky (ve formátu MS Word a .pdf) vložením do studentské sekce Institutu a zároveň ji doručit na adresu Institutu, a to jednou v tištěné podobě v pevné knihařské vazbě. Tento výtisk se studentovi nevrací a je archivován Institutem.

Závěrečné hodnocení diplomové práce provádí:

a) Vedoucí diplomové práce vyplněním formuláře „Posudek vedoucího diplomové práce“. Posudek vedoucího vkládá student dle harmonogramu studia do studentské sekce Institutu. Vedoucí diplomové práce zasílá originál posudku v tištěné podobě na adresu Institutu.

b) Oponent diplomové práce vyplněním formuláře „Posudek oponenta diplomové práce“. Oponenta si může zajistit sám student v případě, že vedoucím diplomové práce je lektor z CEMI. Oponent musí mít alespoň magisterské vysokoškolské vzdělání a měl by aktivně profesně působit v oblasti, jíž se týká téma diplomové práce. V případě, že si student nezajistí oponenta sám, jmenuje ho Institut v souladu s harmonogramem studia uvedeným ve studentské sekci Institutu. Posudek oponenta, kterého si zajistil sám student, vkládá student do studentské sekce Institutu a zároveň jej zasílá v tištěné podobě na adresu Institutu v termínu dle harmonogramu studia. V případě, že oponenta jmenuje Institut, zajistí také, v termínu dle harmonogramu studia, vložení posudku oponenta do studentské sekce Institutu.

Student, jehož diplomová práce nebyla oponentem anebo vedoucím doporučena k obhajobě anebo ji student neobhájil, je povinen předložit opravenou či doplněnou diplomovou práci vložením do studentské sekce Institutu a zároveň ji doručit na adresu Institutu v tištěné podobě k nové klasifikaci v nejbližším řádném či individuálně určeném termínu. Student, jehož opravená či doplněná diplomová práce byla opět nedoporučena k obhajobě, nebo ji student neobhájil, je povinen předložit novou diplomovou práci, tj. diplomovou práci zpracovanou na jiné téma. Tuto práci předloží nejpozději v nejbližším dalším termínu stanoveném pro odevzdávání diplomových prací ve studentské sekci Institutu.

Hodnocení DP posudky vedoucího a oponenta:

 • DP byla vedoucím i oponentem doporučena k obhajobě – student přistoupí k obhajobě DP dle harmonogramu studia
 • DP nebyla vedoucím anebo oponentem doporučena k obhajobě (tzn. student obdržel pouze jeden doporučující posudek – od vedoucího nebo od oponenta) – student má následující možnosti:
  • Student může přistoupit k obhajobě DP dle harmonogramu studia.
  • Student má právo DP opravit či doplnit dle připomínek v nedoporučujícím posudku a DP odevzdat v individuálně určeném termínu a přistoupit k obhajobě DP v plánovém termínu dle harmonogramu studia. K opravené či doplněné DP bude zpracován aktualizovaný, dříve nevyhovující posudek.
  • Student má právo od obhajoby DP odstoupit, DP opravit či doplnit a odevzdat v nebližším možném řádném termínu odevzdání DP s tím, že pro hodnocení DP bude zpracován zcela nový posudek vedoucího a nově jmenován oponent DP.
 • DP nebyla vedoucím ani oponentem doporučena k obhajobě – student nemá právo přistoupit k obhajobě DP. Student DP opraví či doplní dle připomínek v nedoporučujících posudcích a DP odevzdá v nejbližším možném řádném termínu s tím, že pro hodnocení DP bude zpracován zcela nový posudek vedoucího a nově jmenován oponent DP.

Obhajoba diplomové práce probíhá:

 • osobně v sídle Institutu v rozsahu cca 20 minut před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem Institutu, která o výsledku obhajoby rozhodne hlasováním v nepřítomnosti studenta. K obhajobě DP je student povinen zpracovat PowerPointovou prezentaci dle požadavků uveřejněných ve studentské sekci Institutu.
 • ve zvlášť odůvodněných případech (zdravotní důvody) je možné uskutečnít obhajobu DP on-line prostřednictvím videokonference (dle ceníku, VSP) v rozsahu cca 20 minut před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem Institutu, která o výsledku obhajoby rozhodne hlasováním v nepřítomnosti studenta. K obhajobě DP je student povinen zpracovat PowerPointovou prezentaci dle požadavků uveřejněných ve studentské sekci Institutu. Institut může obhajobu DP v případě nepříznivých technických podmínek předčasně ukončit s tím, že student DP neobhájil a přistoupit k obhajobě DP v sídle Institutu v nejbližším možném termínu.

V případě, že student svoji diplomovou práci neobhájil je student povinen předložit opravenou či doplněnou diplomovou práci vložením do studentské sekce Institutu a zároveň ji doručit na adresu Institutu v tištěné podobě k nové klasifikaci v nejbližším možném řádném termínu. Student, jehož opravená či doplněná diplomová práce opět nebyla obhájena, je povinen předložit novou diplomovou práci, tj. diplomovou práci zpracovanou na jiné téma. Tuto práci student předloží v nejbližším dalším řádném termínu stanoveném pro odevzdávání diplomových prací ve studentské sekci Institutu.

Nesplní-li student stanovené studijní povinnosti (odevzdání DP s doporučením k obhajobě, resp. úspěšná obhajoba DP) v řádném termínu, určeném pro dokončení studia, bude studentovi studium o jeden semestr prodlouženo. Prodloužení studia je v závislosti na zvolené variantě studia zpoplatněno částkou dle Sazebníku

9. Disertační práce

Veškerá administrativa spojená s disertační prací (dále jen DSP) probíhá prostřednictvím studentské sekce Institutu (e-learningový studijní systém). Zde jsou studentům k dispozici veškeré potřebné formuláře. Pro formální a obsahovou úpravu DSP, jakož i další náležitosti DSP, jsou závazné požadavky uvedené v dokumentech, které jsou k dispozici ve studentské sekci Institutu.

Nejpozději do jednoho měsíce od zahájení studia přidělí Institut studentovi školitele DSP. Téma DSP si volí student individuálně v součinnosti se svým školitelem. Pro schválení tématu DSP vyplní a odevzdá student formulář „Záměr DSP“. Schvalování Záměru DSP probíhá v termínu dle harmonogramu studia v e-learningovém studijním systému. Pokud Záměr DSP nebyl studentovi schválen, má student možnost odevzdat do jednoho měsíce od vyrozumění od neschválení Záměru DSP nový či doplněný Záměr DSP, který bude vyhodnocen nejpozději do 14 dnů od jeho odevzdání.

Odevzdání DSP probíhá dvoukolově, v termínech dle harmonogramu studia. V prvním termínu je student povinen odevzdat DSP pouze elektronicky (ve formátu MS Word a .pdf) vložením do studentské sekce Institutu. K DSP bude zpracován posudek školitele a oponenta. Student, jehož DSP nebyla oponentem anebo školitelem doporučena k obhajobě anebo byla hodnocena s připomínkami, má možnost DSP upravit. Ve druhém termínu odevzdání DSP je student povinen odevzdat DPS elektronicky (ve formátu MS Word a .pdf) vložením do studentské sekce Institutu a zároveň ji doručit na adresu Institutu, a to jednou v tištěné podobě v pevné knihařské vazbě. Tento výtisk se studentovi nevrací a je archivován Institutem. K DSP bude opět zpracován posudek školitele a oponenta.

Závěrečné hodnocení DSP školitelem a oponentem DSP:

a) Školitel provádí hodnocení DSP vyplněním formuláře „Posudek školitele DSP“. Posudek školitele vkládá student do studentské sekce Institutu a zároveň jej zasílá v tištěné podobě na adresu Institutu v termínu, který je zveřejňován v harmonogramu studia a ve studentské sekci Institutu.

b) Oponent provádí hodnocení DSP vyplněním formuláře „Posudek oponenta DSP“. Oponent DSP je jmenován Institutem a jeho jméno je sděleno studentovi v souladu s časovým harmonogramem studia uvedeným ve studentské sekci Institutu. Posudek oponenta je studentovi předán v termínu dle harmonogramu studia prostřednictvím studentské sekce Institutu.

Hodnocení DSP posudky školitele a oponenta:

 • DSP byla školitelem i oponentem doporučena k obhajobě – student přistoupí k obhajobě DSP dle harmonogramu studia
 • DSP nebyla školitelem nebo oponentem doporučena k obhajobě (tzn. student obdržel jeden doporučující posudek – od školitele anebo od oponenta) – student může přistoupit k obhajobě DSP dle harmonogramu studia. Student má také právo od obhajoby DSP odstoupit, DSP opravit či doplnit dle připomínek v nedoporučujícím posudku a DSP odevzdat v nejbližším možném či individuálně určeném termínu.
 • DSP nebyla školitelem ani oponentem doporučena k obhajobě – student nemá právo přistoupit k obhajobě DSP. Student DSP opraví či doplní dle připomínek v nedoporučujících posudcích a DSP odevzdá v nejbližším možném termínu.

Obhajoba DSP probíhá v sídle Institutu v rozsahu cca 40 minut před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem Institutu, která o výsledku obhajoby rozhodne hlasováním v nepřítomnosti studenta. Součástí obhajoby DSP je představení studenta vč. plnění jeho studijních povinností školitelem. K obhajobě DSP je student povinen zpracovat PowerPointovou prezentaci dle požadavků uveřejněných ve studentské sekci Institutu.

V případě, že student svoji DSP neobhájil, má možnost DSP opravit či doplnit dle připomínek zkušební komise a DSP odevzdat v nejbližším možném či individuálně určeném termínu. Tato možnost je zpoplatněna částkou dle Sazebníku.

Nesplní-li student stanovené studijní povinnosti (odevzdání a úspěšná obhajoba DSP) v řádném termínu, určeném pro dokončení studia, bude studentovi studium o jeden semestr prodlouženo. Prodloužení studia je zpoplatněno částkou dle Sazebníku.

10. Diplom a titul

Studentovi, který úspěšně splnil veškeré studijní povinnosti, obhájil diplomovou práci, resp. disertační práci a splnil všechny další závazky vůči Institutu (především zaplacení školného dle Smlouvy o studiu, příp. další poplatky spojené se studiem), je udělen profesní titul dle studovaného vzdělávacího programu - „Master of Business Administration“ (ve zkratce „MBA“), resp. „Master of Science“ (ve zkratce "MSc"), resp. „Master of Laws“ (ve zkratce LL.M.), resp. „Doctor of Business Administration“ (ve zkratce „DBA“), psaný za jménem a vydán diplom, jakož i potvrzení o absolvovaných předmětech.

11. Prodloužení studia/ Překročení stanovené délky studia

Nesplní-li student stanovené studijní povinnosti (absolvování studijních předmětů/obhajoba diplomové či disertační práce) v řádném termínu, určeném pro dokončení studia, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o prodloužení studia. O prodloužení stanovené délky studia rozhoduje ředitel Institutu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na studijní oddělení. Prodloužení studia je zpoplatněno částkou dle Sazebníku. Prodloužit studium je však možné maximálně na tři roky celkem (tj. studium je nutné absolvovat do tří let od jeho zahájení).

12. Přerušení studia

Student může ze závažných důvodů požádat Institut prostřednictvím studijního oddělení (studijni@cemi.cz) o přerušení studia. O přerušení studia rozhoduje ředitel Institutu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na studijní oddělení. Podmínkou pro vyhovění žádosti o přerušení studia je vyrovnání finančních závazků studenta za přerušovaný akademický rok, nebo dohoda obou stran na jiném řešení. Přerušení studia je možné pouze do jednoho měsíce od zahájení daného semestru studia za podmínky, že má student zároveň splněny všechny studijní povinnosti z předešlého semestru (vyjma přerušení studia v prvním semestru studia). Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, pokračuje automaticky student ve studiu v nejbližším možném termínu příslušného studijního kurzu. Po přerušení studia v průběhu prvního semestru nevzniká studentovi opětovný nárok na účast na úvodním soustředění. Celková doba přerušení studia nesmí přesáhnout dva roky. Za přerušení studia je účtován jednorázový administrativní poplatek dle Sazebníku.

13. Skončení studia

Studium řádně končí splněním všech studijních povinností dle specifikace studia. Předčasné ukončení studia je možné písemnou dohodou mezi studentem a Institutem nebo jednostranným ukončením studia Institutem pro neplnění studijních povinností. V případě předčasného ukončení studia je student povinen zaplatit školné za celý studijní kurz, v plné výši dle smlouvy o studiu, a to nejpozději do dne ukončení studia. Písemnou dohodou Institutu a studenta lze stanovit splatnost školného jinak. Student má možnost studium jednostranně písemně ukončit kdykoli během studia, bez udání důvodu, to ho však nezbavuje povinnosti zaplatit školné za celý studijní kurz v plné výši, a to nejpozději do dne ukončení studia.


14. Sazebník poplatků

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

MBA - Global Business Leadership
MBA - Marketing Management and International Business

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

15. Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí těchto VSP je poučení o ochraně osobních údajů obsažené v čl. I a IV. Podmínek ochrany osobních údajů, které se nacházejí zde. Zájemce o studium prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil před podpisem smlouvy o studiu.

Institut si vyhrazuje právo jednostranně tyto VSP měnit.

Tyto VSP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu Institutu. Dnem nabytí účinnosti těchto VSP se ruší VSP ze dne 30. 09. 2023. Tyto VSP byly na webu Institutu zveřejněny dne 13. 06. 2023.

 

V Praze dne 13. 06. 2023

Mgr. Štěpán Mika
ředitel Institutu

Přihláška

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.