MBA - Management zdravotnictví

Studijní obor Management zdravotnictví je zaměřen především na vedoucí pracovníky státních i soukromých zdravotnických zařízení, manažery zdravotních pojišťoven nebo farmaceutických firem, či soukromé lékaře.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

Tento MBA obor je koncipován a realizován ve spolupráci s pracovníky Institutu managementu zdravotnických služeb FM (IMZS) v Jindřichově Hradci, kteří mají s tvorbou těchto programů výuky zdravotnického managementu dlouholeté zkušenosti. První výukové programy byly vytvořeny ve spolupráci s AIHA USA, pod patronací USAID. Studenti tak získají odborné znalosti pod záštitou významného výukového pracoviště IMZS, působícího v rámci zemí střední a východní Evropy a spolupracujícího také s MZ ČR.

V rámci tohoto programu studenti absolvují dvousemestrální předmět Management zdravotnických služeb, který si klade za cíl seznámit studující s nejdůležitějšími manažerskými funkcemi a jejich využitím v praxi. Díky předmětu Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA získají povědomí o nejvýznamnějších etapách vývoje medicínské vědy, společně se základními modely financování zdravotní péče budou moci porovnat situaci České republiky se světem.

Další důležitou oblastí je Financování zdravotní péče a teorie pojištění, která objasní základní pojmy spojené s mikroekonomií a ekonomií zdravotní péče a se způsoby financování zdravotnických služeb, přičemž opomenuto nezůstane ani zdravotní pojištění a pojišťovnictví. Studentům je představeno i téma Managementu kvality ve zdravotní péči, poskytující nejen teoretické základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve zdravotnictví, ale studenti se zde především naučí aplikovat tyto metody do praxe.

V předmětu Marketing ve zdravotnictví jsou vysvětlena specifika marketingu se zaměřením na zdravotnictví, kde si na konkrétních příkladech marketingových kampaních studenti vyzkouší i vyhodnocení jejich efektivnosti. Management informací ve zdravotnictví vhodně doplňuje potřebné aktuální znalosti o fungování informačních a komunikačních technologií, přenesených do zdravotnického systému. Jelikož jsou studenti tohoto oboru obvykle řídícími pracovníky, získají také v rámci předmětu Personální management potřebné kompetence z oblasti lidských zdrojů.

Odborným garantem tohoto studijního oboru je MUDr. Rudolf Střítecký, který působí jako vedoucí Institutu zdravotního managementu FM VŠE v Jindřichově Hradci, dále provozuje ordinaci pro dětskou kardiosonografii a provádí konzultace v pediatrii.
Studium probíhá online formou, trvá jeden rok, je zakončeno obhajobou diplomové práce a udělením profesního titulu MBA za jménem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 9 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

MUDr. Rudolf Střítecký

MUDr. Rudolf Střítecký

Garant oboru
 • MBA - Management zdravotnictví
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Ekonomika a finanční management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Miroslav Jankůj

Ing. Miroslav Jankůj

 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Daniela Kandilaki

Ing. Daniela Kandilaki

 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

 • MBA - Management zdravotnictví
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Management zdravotnictví
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • LLM - Korporátní právo
 • MBA - Bezpečnostní a krizový management
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Management zdravotnictví
 • MBA - Veřejná správa
MUDr. Ing. Eduard Železo

MUDr. Ing. Eduard Železo

 • MBA - Management zdravotnictví

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače postupně s nejvýznamnějšími etapami vývoje medicínské vědy a historickým kontextem vzniku komplexních léčebně-preventivních zdravotnických systému, spolu se základními modely a formami financování zdravotní péče ve světě na příkladu České republiky, Velké Británie a USA.

Více o předmětu

Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve zdravotnictví a bude je umět aplikovat do praxe. Seznámí se s teorií kvality ve zdravotnictví, jejím složením a limitacemi, matematickým zdůvodněním role produkčních nákladů při uplatňování kvality v praxi, rolí marginálních nákladů ve vztahu k benefitu či užitečnosti. Naučí se metodiku tvorby standardů ve zdravotnictví a posouzení jejich role v systému posuzování kvality zdravotních služeb a zvládne kritéria, pomocí kterých je kvalita ve zdravotnických službách oceňována.

Více o předmětu

Management zdravotnických služeb I

Management zdravotnických služeb I Ing. Daniela Kandilaki Sylabus předmětu

Cílem kurzu v rámci MBA studia je seznámení studentů se základními manažerskými funkcemi. Seznámení se s teorií managementu. Přiblížení základních přístupů k řízení a vedení. Přiblížení pojmu kvality zdravotní péče. Definování kultury zdravotnického zařízení. Popis komunikace a vzniku a fungování týmů a skupin. Vysvětlení podstaty plánování a jejich aplikace v různých stupních vedení. Aplikace vybraných manažerských analýz.

Více o předmětu

Marketing ve zdravotnictví

Marketing ve zdravotnictví Ing. Eva Matoušková Sylabus předmětu

Cílem předmětu MBA studia je vysvětlit pojem a obsah marketingu. Hlavní důraz je kladen na oblast zdravotnictví, objasníme nejen specifika marketingových činností, ale i velký význam etického jednání v tomto oboru. Student je informován o vývoji marketingových koncepcí. Součástí výuky jsou analýzy mikro a makro prostředí. Seznámíte se s typologií a segmenty zákazníků. Významná část bude věnována marketingovému mixu a souvisejícím marketingovým strategiím vhodným pro různá období vývoje firmy. Důležitou součást výuky tvoří návod na tvorbu marketingového plánu v rámci rozpočtu. Studentům ukážeme i příklady možností marketingové komunikace i marketingové kampaně a způsoby vyhodnocení její efektivnosti.

Více o předmětu

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery MUDr. Ing. Eduard Železo Sylabus předmětu

Student by v případě úspěšného dokončení kurzu měl být schopen porozumět obsahu pojmu veřejného zdraví, respektive zdravotnictví zaměřeného na veřejné zdraví. Budou mu objasněny dopady veřejného zdravotnictví na zdravotní stav populace a principy jeho fungování v ČR i ve světě.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Financování zdravotní péče a teorie pojištění

Financování zdravotní péče a teorie pojištění Ing. Miroslav Jankůj Sylabus předmětu

V první části modulu budou studenti seznámeni se základy mikroekonomie a ekonomie zdravotní péče a se základními způsoby a principy financování zdravotnických služeb. Ve druhé části se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví a s principy fungování zdravotního pojištění. Hlavní důraz je kladen na znalost ekonomických pojmů a klíčových ekonomických zákonitostí s ohledem na charakter zdravotnických služeb.

Více o předmětu

Management informací ve zdravotnictví

Management informací ve zdravotnictví Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. Sylabus předmětu

Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače se základy fungování informačních a komunikačních technologií přenesenýchdo zdravotnického systému, a to zejménave významných aplikačních oblastech podporyklinického a administrativního procesu poskytování zdravotní péče (E-health).

Více o předmětu

Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus předmětu

Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Stavína aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku aspolečnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance.

Více o předmětu

Management zdravotnických služeb II

Management zdravotnických služeb II MUDr. Rudolf Střítecký Sylabus předmětu

Studenti se v nadstavbě seznámí v s organizační teorií a managementem zdravotnických služeb a organizací. Naučí se chápat zdravotnictví jako komplexně-adaptivní nelineární dynamický systém s existencí zpětných vazeb. Bude vědět jak efektivně naplňovat existující dva inkonzistentní cíle medicínský a ekonomický v daných finančních podmínkách. Absolvent by měl pochopit zásadní roli vlastníka zdravotnického zařízení a rolimanažera zdravotnického zařízení, jejich zodpovědnost a kontrolu manažerského vedení zdravotnického zařízení. V závěru by měl umět vytvořit strategii zdravotnické organizace, pochopit její nezbytnost v návaznosti na vizi, misi a strategické cíle s její vazbou na personál, který tyto cíle pomáhá naplnit.

Více o předmětu

Personální management

Personální management JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA Sylabus předmětu

Cílem studijního modulu je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání, výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Lektoři
PDF, 591,8 KB
Kompletní sylaby
PDF, 845,1 KB
Studijní plán
PDF, 173,9 KB
Harmonogram
PDF, 251,4 KB

Absolventi CEMI

Ing. Renata Tesaříková, MBA

Ing. Renata Tesaříková, MBA, Ekonomický náměstek ZZS Jihočeského kraje

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2016 / 2017
MUDr. Roman Michálek, MBA

MUDr. Roman Michálek, MBA, Náměstek pro léčebně-preventivní péči - Pardubická krajská nemocnice

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2015 / 2016
MUDr. Peter Letavay, MBA

MUDr. Peter Letavay, MBA, Lékař - Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou

Absolvent oboru

MBA - Management zdravotnictví

2015 / 2016
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
109.900 Kč
99.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
109.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
109.900 Kč
89.900 Kč

CEMI Duální MBA

jen pro obory Executive MBA a Global Business Leadership
1
až 10
od 199.900 Kč
Více informací v sekci školné
Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup