100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Právo a etika

Právo a etika
Právo a etika

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Právo a etika

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

V současnosti stále více nabývá na významu vztah dvou klíčových společenskovědních disciplín: práva a etiky. Tyto obory reprezentují rozsáhlé hodnotové a normativní sféry, jež se ve vývoji lidské společnosti vždy vyvíjely jak ve své relativní samostatnosti, tak současně i v úzké vzájemné vazbě. Jejich vztah nabýval a stále nabývá mnoha podob, od ostrého konfliktu po silné prolnutí.

Cílem předmětu je, představit studentům toto napětí, kultivovat jejich schopnost identifikovat právní a etické problémy a témata v jejich složitých vazbách a tím je učit myslet v souvislostech. Jsem přesvědčen, že rozvinutí a kultivace interdisciplinárního přístupu k právním a etickým otázkám patří k základní profesní vybavenosti každého úspěšného manažera napříč odborným zaměřením.

Předmět je koncipován tak, aby nepředkládal studentům „hotové pravdy“ či uzavřená fakta, nýbrž aby je učil problémy identifikovat, pojmenovávat, chápat a interpretovat z hlediska jejich předpokladů, kontextů i důsledků, a tím studenty motivoval k samostatnému promýšlení otázek, zmocňování se právně a eticky relevantních (profesních i lidských) situací a hledání jejich relevantních řešení.

V průběhu studia předmětu je možné se mnou konzultovat jak obecně-teoretické, tak prakticko-profesní otázky průběžně, v rámci individuálních konzultací. Vaším konkrétním výstupem by měla být seminární práce, kterou lze pojednat buď jako teoretickou stať na Vámi zvolené téma, nebo jako prakticky zaměřenou případovou studii.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Výchozí pojmy: etika, morálka, mravnost, právo.
Oblast 2 - Problém založení postoje: etika svobody (libertarianismus), etika užitku (utilitarismus), etika povinnosti (kantovská deontologie), etika ctnosti, etika komunikace a deliberace, etika přijetí.
Oblast 3 - Pojem lidské důstojnosti.
Oblast 4 - Vztah legality a legitimity jako dvou nároků na lidské rozhodování a jednání.
Oblast 5 - Spor iuspozitivismu a iusnaturalismu v otázce zdůvodnění platného práva.
Oblast 6 - KProblém spravedlnosti.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Etická dilemata v soudcovském rozhodování
2. Právní a etické souvislosti užití donucovacích prostředků policistou
3. Problém „banálního zla“ a „člověka bez skrupulí“
4. Smysl etických kodexů v soukromých společnostech i ve veřejné správě
5. Napětí mezi legalitou a legitimitou v ústavním právu
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

PAYNE, Jan. Mezi zdarem a zmarem: proč? - jak? - co?. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-4732-6. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

FULLER, Lon L. Morálka práva. Přeložil Jiří PŘIBÁŇ. Praha: OIKOYMENH, 1998. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 80-86005-65-8.

HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-366-7.

SANDEL, Michael J. Spravedlnost: co je správné dělat. Přeložil Tomáš CHUDÝ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Politeia (Karolinum). ISBN 978-80-246-3065-6.

Janotová, H. a kol.: Profesní etika. Praha: Eurolex Bohemia 2005

SOBEK, Tomáš. Právní etika. Praha: Leges, 2019. Teoretik. ISBN isbn978-80-7502-333-9.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.