100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Personální management a řízení lidských zdrojů

Personální management a řízení lidských zdrojů
Personální management a řízení lidských zdrojů

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -   Personální management a řízení lidských zdrojů 

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Personální management, řízení lidských zdrojů (ŘLZ) ve smyslu tohoto předmětu je o činnostech, které se týkají každého člověka ve firmě (majitele firmy, manažera, personalisty ale i řadového zaměstnance). Studiem tohoto předmětu byste se měli naučit rychlé analýze své firmy a smysluplnému výběru nástrojů, kterými ŘLZ vytváří přidanou hodnotu v oblasti Vašeho podnikání v době turbulentních změn.
Seznámí se s tématy:

  • Orientaci v prostředí firmy a koncipování odpovídajícího systému ŘLZ
  • Firemní kultura a strategie jejího rozvoje
  • Obsazování pozic (plánování, nábor, propouštění a adaptace)
  • Vliv neurověd, emoční a sociální inteligence na motivaci, hodnocení, odměňování a plánování osobního rozvoje zaměstnanců
  • Dopady rychlého vývoje technologií na budoucnost práce
  • Vybrané trendy v ŘLZ - agilní řízení, mindfullness nebo „štěstí v práci“

Během studia máte možnost průběžně konzultovat zvolená témata, která jsou pro Vaši praxi relevantní nebo Vás zajímají. Konzultace probíhají individuálně a jsou považované za důvěrné z hlediska firemních informací tak, abyste mohli otevřeně diskutovat témata, která Vás zajímají.

Závěrečnou prací by měla být případová studie propojující teoretické poznatky s jejich praktickou realizací v systému řízení lidských zdrojů Vaší společnosti v návaznosti na předpokládaný vývoj oboru Vašeho podnikání.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Strategie řízení lidských zdrojů
Oblast 2 - Rozvoj firemní kultury
Oblast 3 - Motivace, hodnocení výkonu a rozvoj zaměstnanců
Oblast 4 - Umělá inteligence a dopady rozvoje komunikačních technologií na ŘLZ (vzdělávání, robotizace, sociální sítě)
Oblast 5 - Agilní řízení
Oblast 6 - Koncept „Štěstí v práci“
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Analýza konkrétní firmy jako systému z hlediska strategie ŘLZ
2.  Motivace, hodnocení, odměňování a rozvoji zaměstnanců
3.  Plánování, vyhledávání a výběr zaměstnanců
4.  Využití nových technologií v ŘLZ Vaší společnosti
5.  Podmínky pro zavádění „agilního řízení“ do prostředí konkrétní společnosti
6.  Firemní kultura a její vliv na rozvoj společnosti
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, c2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3348-7. (Online ZDE)

GOLEMAN, Daniel. Jak se stát skutečným lídrem: proč je emoční inteligence tak důležitá : výběr prací z nejvýznamnějších podnikatelských časopisů. Přeložil Kateřina ORLOVÁ. V Praze: Metafora, 2015. ISBN 978-80-7359-453-4. (Online ZDE)

 
GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6. (Online ZDE)
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha: Grada, 2009. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2362-4. (Online ZDE)
PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4751-4. (Online ZDE)
PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace. Jak zařídit, aby lidé pro Vás rádi pracovali. (Online ZDE)
ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9.  (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
GLASER, Judith E. Konverzační inteligence: klíč k úspěchu v práci a byznysu. Přeložil Petr SOMOGYI. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614004.
HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců podruhé. Motiv Press, 2006, ISBN 978-80-254-0698-4
ROCK, David. Jak pracuje váš mozek: strategie pro překonání rušivých vlivů, obnovení soustředění a pro bystřejší práci po celý den. Praha: Pragma, 2010. ISBN 978-80-7349-242-7.
ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace - řeč života. Vyd. 3. Přeložil Norma GARCÍOVÁ. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0530-2.

ROSINSKI, Philippe. Koučování v multikulturním prostředí: nové nástroje využití národních, firemních a profesních odlišností. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-195-9.

SELIGMAN, Martin E. P. Vzkvétání: nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. V Brně: Jan Melvil, 2014. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-95-0.
SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vydání 1. (reedice). Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-428-8. ISBN
ŠOCHOVÁ, Zuzana a Eduard KUNCE. Agilní metody řízení projektů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4194-6.
TYSON, Shaun a Tony JACKSON. Organizační chování. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-296-4.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends.html?icid=left_human-capital-trends

https://www.youtube.com/watch?v=fIyOmwZz3f4 (v AJ) – emoční, sociální inteligence
https://www.youtube.com/watch?v=2l-AOBz69KU (v AJ) – práce s konfliktem
https://cs.wikipedia.org/wiki/McKinseyho_model_7S  - firma jako systém
https://www.linkedin.com  - skupiny zaměřené na tématiku řízení lidských zdrojů
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.