Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech
Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)

 • Název předmětu: Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech
 • Lektor: Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test

Cíl předmětu: Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s řízením opatření k ochraně obyvatelstva a rozhodováním odpovědných subjektů na jednotlivých úrovních veřejné správy o těchto opatřeních. Jedná se o situace, kdy je potřeba rozhodnout a učinit určitá opatření k ochraně životů a zdraví obyvatel, jejich majetku či životního prostředí před nastalou či hrozící mimořádnou událostí (např. varovat obyvatelstvo v ohrožené lokalitě pomocí sirén, organizovat evakuaci z území ohroženého či zasaženého následky mimořádné události, zajistit evakuovaným lidem náhradní ubytování, stravování a zásobování pitnou vodou, zabezpečit výdej prostředků individuální ochrany atd.). Právní předpisy stanoví povinnosti na úseku ochrany obyvatelstva orgánům státní správy, územní samosprávy, výkonným složkám, ale i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Orientace v základních aspektech této problematiky je proto důležitá zejména pro střední a vyšší management všech těchto subjektů. Předmět nahlíží na problematiku ochrany obyvatelstva jak z pohledu těch, kterým zákon stanoví určité úkoly a povinnosti k ochraně obyvatel (vyplývající z výkonu jejich funkce), tak i z pohledu fyzických osob samotných, které jsou v důsledku těchto opatření omezovány na svých právech a povinovány se těmto opatřením podřídit.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Pojem a historie ochrany obyvatelstva v České republice.
  Vymezení pojmu „ochrana obyvatelstva“. Základní právní předpisy a koncepční dokumenty upravující problematiku ochrany obyvatelstva. Historie a vývoj ochrany obyvatelstva v podmínkách České republiky.
 • 2. kapitola: Systém ochrany obyvatelstva v České republice.
  Role Ministerstva vnitra České republiky. Povinnosti, pravomoci a úkoly subjektů státní správy, územně samosprávných celků, právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany obyvatelstva v rovině prevence, při bezprostředním ohrožení, a při řešení následků mimořádné události. Postavení fyzických osob při realizaci opatření k ochraně obyvatel.
 • 3. kapitola: Varování obyvatel ohrožených mimořádnou událostí.
  Možnosti a způsoby varování ohroženého obyvatelstva. Jednotný systém varování a vyrozumění (sirény, signály). Další možnosti varování obyvatelstva na ohroženém území. Prostředky a způsoby vyrozumění složek integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy.
 • 4. kapitola: Kolektivní ochrana se zaměřením na evakuaci. Zajištění opatření nouzového přežití.
  Pojem evakuace. Způsob provádění evakuace. Plánovaní a realizace evakuace. Evakuace samovolná/řízená. Evakuace objektová/plošná. Evakuace krátkodobá/dlouhodobá. Evakuace přímá/s předchozím ukrytím. Evakuační zavazadlo. Opatření navazující na evakuaci. Nouzové ubytování. Nouzové zásobování pitnou vodou. Stravování v podmínkách nouzového přežití (a další).
 • 5. kapitola: Kolektivní ochrana se zaměřením na ukrytí.
  Pojem ukrytí. Stálé úkryty civilní ochrany a možnosti jejich zpohotovování. Improvizované úkryty. Ochranné systémy podzemních dopravních staveb. Plánování opatření k ukrytí obyvatel. Ukrytí obyvatel v době míru.
 • 6. kapitola: Individuální ochrana.
  Pojem individuální ochrana. Způsob a rozsah individuální ochrany v České republice. Prostředky individuální ochrany pro dospělé/děti a jejich výdej. Improvizovaná ochrana.
 • 7. kapitola: Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva.
  Ochrana obyvatelstva ve světě. Ochrana obyvatelstva jako sdružený systém. Ochrana obyvatelstva v rámci Evropské unie. Ochrana obyvatelstva v rámci NATO. Ochrana obyvatelstva v rámci OSN.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
MARTÍNEK, Bohumír a Petr LINHART (a kol). Ochrana obyvatelstva – MODUL E: Učební pomůcka pro vzdělávání 
LINHART, Petr a ŠILHÁNEK Bohumil. oblasti krizového řízení. Praha: MVOchrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích -GŘ HZS ČR, 2004. . 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: MV
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s -GŘ HZS ČR, 2009. ISBN 978 výhledem do roku 203 -80-86640-630-1. . Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2013. ISBN 978-80-7251-304-8.
MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Ochrana obyvatelstva. Díl II. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup