100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management nemocnic a větších zdravotnických zařízení

Management nemocnic a větších zdravotnických zařízení
Management nemocnic a větších zdravotnických zařízení

Sylabus předmětu - Management nemocnic a větších zdravotnických zařízení

MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, LL.M
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu se seznámíte s managmentem nemocnic a větších zdravotnických zařízení. Naučíte se orientovat v potřebné legislativě a normách, které jsou nutné pro znalostní managment každého řídícího pracovníka zdravotnických zařízení.  Naučíte se v praxi uplatnit získané teoretické vědomosti všech fází managmentu od operativního až po strategický. Naučíte se, jak zabezpečovat medicinskou efektivitu, a tak optimalizovat finanční zdroje.  Na závěr budeme diskutovat o efektivním managmentu, pravidelném reportování a nastavovaní pravidel pro chod nemocnic.   

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Tvorba analýz zaměřených na hodnocení nemocnic z pohledu státu a z pohledu řídicího pracovníka nemocnice
Oblast 2 - Stratifikace nemocníc (historie, současnost, buducnost)
Oblast 3 - Strategický management zdravotnického zařízení
Oblast 4 - Personální politika zdravotnického zařízení
Oblast 5 - Medicínská efektivita zdravotnického zařízení
Oblast 6 - Finanční efektivita zdravotnického zařízení a úhradové mechanismy
Oblast 7 - Operativní management zdravotnického zařízení
Oblast 8 - Využívaní digitálních technologií
Oblast 9 - Budovaní značky a významného postavení v regionu
Oblast 10 - Management krizových situaci v zdravotnickém zařízení
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Efektivní analýzy a hodnoticí parametry zdravotní péče
  • Telemedicína v zdravotní péči
  • Zdravotní systémy a zdravotní pojištění
  • Efektivita procesů řízení zdravotních zařízení
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vize a strategie nemocnice regionálního významu
2. Efektivní medicínský managment v zdravotnickém zařízení
3. Managment změn v zdravotnickém zařízení
4. Efektivní nastavení kapacity operačních sálů
5. Budovaní značky a efektivní komunikace zdravotnického zařízení
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
POKORNÁ, Andrea; DOLANOVÁ, Dana; ŠTROMBACHOVÁ, Veronika; BÚŘILOVÁ, Petra; KUČEROVÁ, Jana et al. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. Sestra (Grada). Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0720-9. (Online ZDE)
FOTR, Jiří; VACÍK, Emil; SOUČEK, Ivan; ŠPAČEK, Miroslav a HÁJEK, Stanislav. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 2., aktualizované a doplněné vydání. Expert (Grada). Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2. (Online ZDE)
 
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.