Management osobního rozvoje

Management osobního rozvoje
Management osobního rozvoje

Sylabus pro MBA a LLM studium

 • Název předmětu: Management osobního rozvoje
 • Lektor: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce, výběr z nabídky témat v rámci systému. Rozsah cca 15-20stran, Forma: seminární práce, tj. teoretická a praktická část  vlastní empirická  analýza nebo konfrontace s vlastními zkušenostmi.

Cíl předmětu: Předmět zahrnuje problematiku duševní hygieny, sebeřízení a efektivního životního stylu. Staví na aplikovaných psychologických poznatcích a poznatcích dalších věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně poznat své předpoklady a možnosti, jakož i  způsoby, jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Dále pak to, jak  cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení žádoucího work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Základní pojmy z oblasti duševní hygieny a její význam pro náš život
  člověk a podněty; duševní hygiena – pojem a stručná historie; duševní hygiena v práci a denním životě: životní rytmy, režim práce a odpočinku, zdravá životospráva, práce a volný čas.
 • 2. kapitola: Neuropsychická a psychická zátěž - její charakteristika; možnosti jejího zvládání (stres management)
  pojem a specifika psychické zátěže, zdroje zátěže a její příčiny, projevy a důsledky psychické zátěže, možnosti a způsoby vyrovnávání se zátěží; obranné mechanismy; možnosti a způsoby relaxace; hromadná zátěž; psychické poruchy – jejich příčiny a možnosti terapie.
 • 3. kapitola: Základy sebeřízení a time management
  pozitivní myšlení; životní cíle a priority; profesní zaměření a uplatnění; možnosti optimalizace režimu studia a duševní práce. Time management jako efektivní hospodaření s časem; jeho podstata a význam; čtyři generace time managementu, zvládání důležitých a naléhavých úkolů. Analýza času a časové snímky; program života a práce.
 • 4. kapitola: Člověk mezi lidmi a zásady efektivní komunikace
  osobnost a společnost; pravidla soužití lidí obecně a ve speciálních případech; sociální styk; specifika sociálních vztahů a kontaktů z hlediska sociální blízkosti, vertikálních, horizontálních a dalších typů vztahů; asertivita.
 • 5. kapitola: Sociální zakotvení a rozvoj sociálních vztahů
  sociální percepce, interakce a komunikace; komunikační styl; podporující a limitující komunikace. Sociální útvary; pozice a role jedinců v nich; pracovní skupiny a týmy. Význam partnerských vztahů, rodiny a přátel v životě člověka.
 • 6. kapitola: Nepříznivé psychické a sociální jevy a možnosti jejich zvládání
  ohrožující faktory; workholismus a burn out syndrom; konflikty: jejich druhy, specifika a možnosti jejich zvládání; mobbing, stalking…
 • 7. kapitola: Optimalizace pracovního a životního uplatnění; efektivní životní styl
  pracovní činnost a formy pracovního uplatnění, aktivity volného času, rodina, přátelé, partnerské vztahy, výchova dětí, smysl života, jeho etické a estetické aspekty; radost a štěstí v individuálním životě.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Bedrnová, E., Pauknerová,D. a kol.: Management osobního rozvoje. Praha Management Press 2015
Bedrnová, E. a kol: Management osobního rozvoje. Praha, Management Press 2009
Bedrnová, E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery, Praha, Fortuna 1999
Bedrnová, E.: Člověk hledá člověka. Praha, Management Press 2001
Bedrnová, E.: Včera děti, zítra dospělí. Praha, Avicenum 1991
Bedrnová, E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 3.vydání 2007
Bedrnová,E., Jarošová,E.,Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press, 2012
Vztah mezi nároky na výkon profese a předpoklady… Carnegie, D.: Jak se zbavit starostí a začít žít. Praha, Talpress 1994
Caunt,J: Time management. Jak hospodařit s časem. Praha, Computer Press 2001
Covey, S.R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Praha, Management Press 2006
Covey, S.R.: 8. Návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha, Management Press 2008
Covey, S.R.: To nejdůležitější na první místo. Praha, Management Press 2008
Czikszentmihalyi, M.: O štěstí a smyslu života. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996
Davidson, J.: Jak hospodařit se svým časem, Praha, Pragma 1998
Fromm, E.: Umění být. Praha, Naše vojsko 1994 (a další publikace tohoto autora)
Geue, B.: Jak si udělat ze života peklo: zaručeně osvědčené strategie, jak uškodit sami sobě. Praha, Portál 2001
Gregor, O.: Žít se stresem, to je kumšt. Praha, HaH 1993
Hoschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Praha, TIGIS 2002
Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Grada 2002
Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha, Portál 2004
Křivohlavý, J: Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha, Grada 2009
Payne, S : Zdravě žít. Praha, Ikar 2000 a další prameny uvedené v literatuře v rámci povinného studijního textu.
 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup