100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 12. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Marketingový management

Marketingový management
Marketingový management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Marketingový management

 
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s Marketing Managementem. Po absolvování předmětu budete mít přehled o roli marketingu v podniku, budete schopni sestavit marketingovou strategii na základě definování cílové skupiny a tuto marketingovou strategii exekvovat. V průběhu studia bude objasňována problematika řízení marketingu jako klíčové činnosti v podniku, přinášející dlouhodobý růst.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Marketing v podniku (orientace na zákazníka, role marketing)
Oblast 2 - Marketingový výzkum (poznání zákazníků)
Oblast 3 - Tvorba marketingové strategie
Oblast 4 - Role 4 P v rámci marketingové strategie
Oblast 5 - Brand
Oblast 6 - Marketingové plánování – tvorba marketingového rozpočtu
Se svojí lektorkou můžete po vzájemné dohodě konsultovat i další specifické oblasti, které jsou typické pro Vaší organizaci nebo zajímají Vás osobně v rámci dalšího rozvoje.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Zpracování marketingového výzkumu pro identifikování cílové skupiny
2. Vytvoření marketingového rozpočtu pro vybraný podnik
3. Zhodnocení marketingové strategie vybraného podniku
4. Analýza cenotvorby vybraného podniku z pohledu marketingové strategie
5. Sestavení marketingového teamu ve vybraném podniku s ohledem marketingovou strategii
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2022. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-3535-6. (Online ZDE)
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

RIES, Al a Jack TROUT. 22 věčných zákonů marketingu. Praha: Management Press, 1997. ISBN isbn80-85943-39-5.

O strategickém marketingu: 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review. Přeložil Tomáš PIŇOS. Praha: Management Press, 2019. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-567-4.

SHARP, Byron. How brands grow: what marketers don't know. South Melbourne: Oxford University Press, 2010. ISBN 0195573560.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Mark Ritson – Mini MBA in Marketing

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.