100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Diplomový seminář

Diplomový seminář
Diplomový seminář

Sylabus předmětu -  Diplomový seminář

Mgr. Eva Mečířová
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se zásadami tvorby diplomové práce, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahové a formální stránky. Závěrem zpracujete Záměr diplomové práce, ve kterém si zvolíte vlastní téma diplomové práce, související s Vámi zvolenými předměty MBA studia, a vedoucího DP – odborníka na Vámi zvolené téma.

Po absolvování tohoto semináře budete ovládat práci s informačními zdroji z pohledu autorské legislativy a etiky, budete připraveni zpracovat diplomovou práci a její prezentaci k obhajobě DP. Získáte především možnost průběžně konzultovat Vámi vybraný reálný problém, případ či situaci z vaší praxe a navrhnout optimální řešení. Konzultace k vedení DP probíhají individuálně po celou dobu Vašeho studia – až do obhajoby Vaší diplomové práce.

Výstupem po absolvování Diplomového semináře a celého MBA studia je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s vedoucím Vaší DP a cennými komentáři oponenta Vaší práce a členů zkušební komise. 

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Formální a obsahové požadavky pro zpracování MBA diplomové práce
Oblast 2 - Volba tématu diplomové práce a zpracování Záměru DP
Oblast 3 - Postup při tvorbě diplomové práce
Oblast 4 - Odevzdání diplomové práce a příprava na její obhajobu
Oblast 5 - Citační normy a citační etika
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním Záměru DP, v němž si student zvolí téma diplomové práce a vedoucího diplomové práce. Záměr DP je lektorem ohodnocen procentuálně, přičemž 50 % a více znamená jeho schválení a úspěšné absolvování semináře. 
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2019-05-30]. Dostupné z: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-173-7.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://www.citace.com

https://odevzdej.cz/

https://www.cemi.cz/studijni-podminky

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.