Management kvality ve zdravotní péči

Management kvality ve zdravotní péči
Management kvality ve zdravotní péči

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu: Management kvality ve zdravotní péči
 • Lektor: Ing. Daniela Kandilaki
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu: Po absolvování kurzu bude student znát teoretické základy, ze kterých vychází hodnocení kvality ve zdravotnictví a bude je umět aplikovat do praxe. Seznámí se s teorií kvality ve zdravotnictví, jejím složením a limitacemi, matematickým zdůvodněním role produkčních nákladů při uplatňování kvality v praxi, rolí marginálních nákladů ve vztahu k benefitu či užitečnosti. Naučí se metodiku tvorby standardů ve zdravotnictví a posouzení jejich role v systému posuzování kvality zdravotních služeb a zvládne kritéria, pomocí kterých je kvalita ve zdravotnických službách oceňována.


Obsah předmětu: 

 • 1. kapitola: Účastníci procesu kvality.
  Obecná definice kvality a její definování pomocí míry prospěšnosti. Historický vývoj sledování kvality ve světě. Nejznámější modely systému sledování kvality ve zdravotnictví.
 • 2. kapitola: Úrovně měření kvality.
  Role informací, informačního systému a zpětné vazby při sledování kvality zdravotnických služeb. Skryté náklady špatné kvality. Guisettova U křivka drahé nekvality. Obecný systém řízení zdravotnické organizace zaměřený na kontinuální zlepšování kvality. Kybernetický model zlepšování kvality. Principy managementu celkového zlepšování kvality.
 • 3. kapitola: Klíčové dimenze při zlepšování kvality zdravotnických služeb.
  Deming, Juran, Crosby. Splnění čtyř bodů pro definování kvality ZS dle Donabediana. Interakce tří hlavních hráčů na zdravotnickém trhu. Čtyři základní úkoly při oceňování kvality zdravotnických služeb. Předpoklady pro zajištění kvalitních zdravotnických služeb dle H. V. Vuoriho. Předpoklady pro produkci zdravotnických služeb.
 • 4. kapitola: Charakteristika prvků, které ovlivňují kvalitu zdravotnických služeb.
  Prostředí zajišťující kvalitu poskytovaných ZS. Ovlivnění zdraví dle WHO. Blumův předpoklad. Voluntární či mandatorní zajištění kvality. Motivace výzkumu účinnosti zdravotnických služeb. Strategie kvality, komponenty kvality, koncepce kvality.
 • 5. kapitola: Matematické zdůvodnění distribuce kvality.
  Distribuce kvality. Role nákladů při produkci kvality. Důvody pro chápání kvality jako optimalizačního problému. Reálná užitečnost služby. Vztah nákladů a služby. Vztah marginálního přírůstku kvality a marginálních nákladů. Vztah benefitu a kvality. Pole poskytování optimální kvality služeb.
 • 6. kapitola: Členění složení kvality dle Donabediana.
  Strukturální, procesní, výsledková kvalita. Typy strukturálního přístupu. Procesní přístup. Komponenty procesního hodnocení kvality zdravotní péče. Výsledkový přístup. Typy výsledků, komponenty výsledkového hodnocení kvality. Kritéria. Tři základy subjektu zajištění kvality.
 • 7. kapitola: Standardy a kritéria.
  Komponenty standardů. Kritéria. Ideální standard. Ekonomické limity standardů. Validita, Prediktivní validita a reliabilita standardů. Senzitivita. Vztah poskytovatele a pacienta. Tři aspekty kvality. Ideální organizační strategie kvality. Klíčové dimenze kvalitní zdravotní péče. Rozdělení standardů dle HAMS. Sledované oblasti medicínské péče. Sledované oblasti ošetřovatelské péče. Manažerská činnost. Co jsou to clinical pathways. Důvody proč standardizovat. Důsledky variací. Klíč pro úspěšný rozvoj a implementaci kvalitní zdravotní péče.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Kvalita zdravotní péče 3, prezentace u autora - bude zaslána na požádání.
Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice. Komentovaný oficiální překlad. Praha: Grada Publishing,2003

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup