Oceňování podniku

Oceňování podniku
Oceňování podniku

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Ekonomika a finanční management)

 • Název předmětu: Oceňování podniku
 • Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Cílem předmětu MBA studia Oceňování podniku je pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, poznat základní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Chápat strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňování podniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovými metodami. Umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru, tržní riziko. Znát metody stanovení rizikových prémií. Umět definovat a zkonstruovat typy výnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkových a tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Studenti by měli být schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Úvod do oceňování podniku
  Vymezení základních pojmů a pojmu oceňování podniku, zásady zpracování znaleckého posudku, přehled přístupů a metod oceňování podniku.
 • 2. kapitola: Strategická analýza oceňovaného podniku
  Postup strategické analýzy, SWOT analýza a BCG matice, hodnocení finančního zdraví podniku a využití finanční analýzy.
 • 3. kapitola: Odhad budoucího tržního potenciálu podniku
  Vymezení relevantního trhu, sestavení finančního plánu.
 • 4. kapitola: Metody stanovení rizikových prémií
  Klasifikace rizika, model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), stavebnicové metody stanovení nákladů vlastního kapitálu.Metody stanovení rizikových prémií Klasifikace rizika, model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), stavebnicové metody stanovení nákladů vlastního kapitálu.
 • 5. kapitola: Výnosové metody
  Časová hodnota peněz, výpočet hodnoty podniku metodou kapitalizovaných zisků, konstrukce volných peněžních toků, kapitalizované čisté výnosy, dvou a třífázový model ocenění.
 • 6. kapitola: Majetkové metody
  Metoda účetní hodnoty, metoda substanční hodnoty, metoda likvidační hodnoty.
 • 7. kapitola: Metody tržního ocenění
  Metody založené na analýze trhu, metoda srovnatelných transakcí, synergický efekt a jeho ocenění, souhrnné ocenění podniku.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 367 s. ISBN 80-717- 9529-1.
MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění - základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007, 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3.
MAŘÍK, Miloš. Určování hodnoty firem. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 1998, 206 s. ISBN 80-861-1909-2.
MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: Proces ocenění základní metody a postupy. 3. Upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5.
MAŘÍKOVÁ, Pavla. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2001, 70 s. ISBN 80-861-1936-X.
 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup