100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy
Global Policy and Strategy

Sylabus předmětu -   Global Policy and Strategy

Isobel Cunningham PhD., MSc, BA Hons
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu vám umožní porozumět faktorům, které ovlivňují volbu mezinárodní strategie firem. Uvědomíte si význam politických, ekonomických, sociokulturních, technologických a právních otázek při výběru globální strategie.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni důkladně poznat základní koncepty, rámce a techniky strategického řízení. Získané odborné znalosti při aplikaci těchto konceptů, rámců a technik umožní: pochopit příčiny dobrých nebo špatných výsledků firmy; vytvářet varianty strategie pro firmu; posoudit dostupné možnosti v podmínkách nedokonalých znalostí; vybrat nejvhodnější strategii; doporučit nejlepší způsoby realizace zvolené strategie. Rozpoznat etické a společensky odpovědné otázky v podnikatelském prostředí a zkoumat etické a právní důsledky manažerských rozhodnutí a jejich vliv na zainteresované strany organizace.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Důvod, proč firma přijala určitou strategii mezinárodního růstu
Oblast 2 - Dopad PEST na strategická rozhodnutí
Oblast 3 - Význam vytváření hodnot v mezinárodním kontextu
Oblast 4 - Výhody mezinárodních strategií
Oblast 5 - Složitost a identifikace problémů spojených s implementací strategie
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vliv faktorů země na volbu globální strategie
2. Faktory, které ovlivňují volbu globální strategie
3. Vývoj globální strategie dané organizace
4. Diskuse o faktorech, které vedou ke změně globální strategie organizace
5. Dopad analýzy PEST na globální strategii firmy
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Cavusgil, T.,Knight, G., and Risenberger, J.R (2020), International Business: Strategy, Management and the New Realities, Pearson International, 2 nd Edition, ISBN: 10-0-13-245327-4 or ISBN: 13-978-0-13-245327-1

Johnson, Whittington, Angwin, Regner & Scholes (2019) Exploring strategy, 12th Editiona, Pearson

Scénáře pro strategické rozhodování a řízení https://www.bookport.cz/kniha/scenare-pro-strategicke-rozhodovani-a-rizeni-6030/

Léčení firem v krizi https://www.bookport.cz/kniha/leceni-firem-v-krizi-4077/

Světové standardy projektového řízení https://www.bookport.cz/kniha/svetove-standardy-projektoveho-rizeni-1224/

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Harvard Business Review

Strategic Management Review

https://www.globalstrategygroup.com/insights/blog/

https://ebn.eu/

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.