100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Mezinárodní marketing

Mezinárodní marketing
Mezinárodní marketing

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Mezinárodní marketing

Mgr. Lenka Frýda
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s tématikou týkající se strategického procesu mezinárodního marketingu, který zahrnuje výzkum trhů, marketingový plán, formu vstupu, segmentaci, targeting, positiong, až po vytvoření vhodného marketingového mixu. Po absolvování budete schopni například vytvořit vhodný mezinárodní marketingový komunikační mix, nastavit proces marketingového výzkumu – od hypotézy až po interpretaci dat a analýzy, nebo si osvojit znalost pojmů SMART, SWOT, STP, 4P, 3 etapy realizace internacionálního marketingu, to vše s ohledem na mezinárodní či globální prostředí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Motivy a faktory pro vstup na mezinárodní trhy
Oblast 2 - Strategie marketingového komunikačního mixu
Oblast 3 - Proces marketingového výzkumu – od situační analýzy po sběr a interpretaci dat
Oblast 4 - Vnímání korporátní identity a její uchopení na lokálních trzích
Oblast 5 - CSR – Corporate social responsibility
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. NÁVRH MEZINÁRODNÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ZNAČKU XY
2. HR MARKETING V MEZINÁRODNÍM PODNIKU
3. THINK GLOBAL ACT LOCAL
4. ANALÝZA KOMUNIKACE ZNAČKY XY
5. PREFERENCE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Z HLEDISKA PŮVODU ZBOŽÍ
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Štrach, P. Mezinárodní management. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2987-9  (Online ZDE)
Machková, H. Mezinárodní marketing. 4. vydání Grada. Publishing. ISBN -80-247-1678-X (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-x.
Průcha, J. Interkulturní komunikace. Grada Publishing. ISBN 978-80-2473069-1t
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Seth's Site (sethgodin.com)

The 6 dimensions model of national culture by Geert Hofstede

Mezinárodní marketing a zákaznická zkušenost I Výtah se Zuzanou André Talán I #HolkyzMarketingu - YouTube

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.