100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum
Marketingový výzkum

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Marketingový výzkum

Ing. Sandra Arbesová
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Předmět se zaměřuje na marketingového výzkumu a vysvětluje jeho postupy, metody a techniky, které lze následně prakticky aplikovat na různé oblasti. Dále seznamuje studenty s jednotlivými etapami procesu marketingového výzkumu. Absolvent předmětu je schopen vytvářet, zpracovávat a prezentovat výsledky marketingového výzkumu, které lze pak dále využít v praxi.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Role, proces a typy marketingového výzkumu
Oblast 2 - Orientační analýza, Plán výzkumného projektu
Oblast 3 - Hypotézy v marketingovém výzkumu
Oblast 4 - Kvalitativní výzkum a kvantitativní výzkum, jejich využití
Oblast 5 - Plánování výběru respondentů, sběr dat
Oblast 6 - Zpracování dat, kódování, analýza dat
Oblast 7 - Vizualizace, interpretace výstupů, prezentace doporučení
Oblast 8 - Moderní metody a Etika v marketingovém výzkumu
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vlastní kvalitativní výzkum zpracovaný do seminární práce na volitelné téma
2. Vlastní kvantitativní výzkum zpracovaný do seminární práce na volitelné téma
3. Literární rešerše vybraného tematického okruhu nebo více okruhů
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0206-8. (Online ZDE)

KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Kozel Roman. Moderní marketingový výzkum, Grada, 2006, ISBN 80-247-0966-X
Foret M., Melas D. Marketingový výzkum v udržitelném marketingovém managementu, Grada, 2021, ISBN 978-80-271-1723-9
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

The Marketing Research & Insights Group (AJ) https://www.linkedin.com/groups/1772348/

Marketing Research 45830 Course Video (AJ) https://youtube.com/playlist?list=PLmXNcJ-VjBYpwk2UylXglwY1Vq6aYFz3B

https://www.greenbook.org/

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.