Korporátní právo

Korporátní právo
Korporátní právo

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

 • Název předmětu: Korporátní právo
 • Lektor: 
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Prakticky orientovaná seminárna práca

Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti korporátního práva po rekodifikaci soukromého práva, jehož stěžejním pramenem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ve středu pozornosti budou změny nové právní úpravy oproti stávající právní úpravě, rovněž i zhodnocení vybraných soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu České republiky, z hlediska, zda zůstávají nadále relevantní, anebo zda se od nich zákonodárce odchýlit. Stranou nezůstane ani evropský rozměr korporátního práva. Reflektována bude zejména úprava kapitálových společností.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Jednání za obchodní korporaci
  V této kapitole probereme zastupování obchodní korporace členem statutárního orgánu, prokuristou, vedoucím odštěpného závodu, osobou pověřenou určitou činností při provozu obchodního závodu a nepověřenou osobou v provozovně obchodní korporace.
 • 2. kapitola: Corporate governance I.
  V této kapitole se zaměříme na některé otázky řízení a správy v kapitálových společnostech, pokud jde o členy orgánů, zejména na otázky péče řádného hospodáře, povinnost loajality, business judgment rule, wrongful trading.
 • 3. kapitola: Corporate governance II.
  V této kapitole rozebereme, jakým způsobem je v korporátním právu zajištěna ochrana věřitelů.
 • 4. kapitola: Corporate governance III.
  Tato kapitola bude věnována ochraně menšinových společníků v kapitálových společnostech.
 • 5. kapitola: Souběh funkcí
  Tato otázka stále rezonuje v českém právním prostředí. V rámci této kapitoly se pokusíme vyjasnit, jak to bude se souběhem funkcí po 1. lednu 2014.
 • 6. kapitola: Valná hromada v kapitálových společnostech
  Tato kapitola bude věnována základním otázkám spojeným s valnou hromadou jako nejvyšším orgánem kapitálových společností, tj. s její působností, pravidly pro její svolání, zasedání a rozhodování a s možností napadnutí jejích usnesení. Předmětem výkladu bude nejen srovnání nové a stávající úpravy, ale reflexe stávající judikatury z hlediska její využitelnosti po 1. lednu 2014.
 • 7. kapitola: Koncernové právo
  V této kapitole se zaměříme na novou úpravu koncernového práva. Budeme se zabývat postavením vlivné osoby, postavením ovládající a ovládané osoby a postavením členů v koncernu.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015
Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, Praha 2016
Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014
Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014
Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013
Havel, B., Lasák., J.: Kompendium korporačního práva. Praha: C.H.Beck, 2008
Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2010.
Hurychová, K., Borsík, D. (ed.): Corporate governance. Praha: WoltersKluwer, 2015.

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia