100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Korporátní právo

Korporátní právo
Korporátní právo

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Korporátní právo

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Předmět „Korporátní právo“ je zaměřen na akciové společnosti a další ekonomické entity – absolvování předmětu umožňuje získání znalostí o podstatě akciových společností a dalších ekonomických entit, zahrnujíc v to i základní přehled o jejich historickém vývoji. Komparace chápání akciových společností a dalších ekonomických entit v různých jurisdikcích, zejména v české, americké (delawarské) a britské (anglické), v menší míře pak ve francouzské a německé, je součástí obsahové materie předmětu.  Taktéž vývoj ohledně evropského práva (práva Evropské unie) v této oblasti nebude opomenut. Detailněji je pak předmět zaměřen na českou právní úpravu ekonomických entit a jejich členění na jednotlivé typy – tedy zejména na úpravu obsaženou v zákoně o obchodních korporací (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. a družstvo), na parametry jednotlivých obchodních společností. Stručně budou zmíněna i další právní odvětví mající vliv na korporátní právo, jako je zejména kapitálové právo a právo daňové (finanční).

Studenti absolvováním předmětu tak získají znalosti týkající se založení a vzniku právnických osob (obchodních korporací), jejich zrušení a zániku (stručně i likvidace a přeměny), znalosti o jejich fungování (vč. jejich právního jednání a jejich vnitřní struktury), účetnictví a zdrojů financování (corporate finance).

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Založení, vznik, zrušení, zánik a likvidace právnické osoby
Oblast 2 - Historický vývoj, societas v. korporace
Oblast 3 - Omezené ručení, prolomení omezeného ručení (piercing of corporate veil)
Oblast 4 - Entity shielding (zaštítění entity)
Oblast 5 - Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
Oblast 6 - Komanditní společnost (k.s.)
Oblast 7 - Společnost s ručením omezením (s.r.o.)
Oblast 8 - Družstvo
Oblast 9 - Akciová společnost
Oblast 10 - Fundamentální změny ve struktuře společnosti
Oblast 11 - Přeměny a převzetí společností, obranné mechanismy proti převzetí
Oblast 12 - Fiduciární povinnosti
Oblast 13 - Korporátní finance (corporate finance), účetní závěrka
Oblast 14 - Vlastní zdroje financování – emise akcií, burzy s cennými papíry
Oblast 15 - Cizí zdroje financování – úvěry, emise dluhopisů
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce na téma týkající se dané materie (níže je uveden demonstrativní výčet možných témat). Studentem vybrané či navržené téma seminární práce, a konkretizované ve studentem zpracované osnově, je poté předloženo lektorovi (zejm. e-mailem) k odsouhlasení. Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Důraz bude kladen i na formální náležitosti zpracovávané práce (konkretizované požadavky na náležitosti seminární práce budou studentům sděleny lektorem). Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Komparace jednotlivých českých obchodních společností – výhody a nevýhody, příležitosti a hrozby
2. Založení, vznik, zrušení, likvidace a zánik právnických osob
3. Dokumenty týkající se založení a správy akciové společnosti ve vybraných jurisdikcích
4. Monistický a dualistický model správy akciové společnosti – vývoj a globální srovnání
5. Přeměny společností a nabídky převzetí
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Eva DVOŘÁKOVÁ. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. 3. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-0872-5. (Online ZDE)

Zákon o obchodních korporacích s komentářem: s účinností od 1.1.2014 nahrazuje obchodní zákoník. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4834-4. (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
BORKOVEC, Aleš. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-7502-019-2.
ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ a Irena PELIKÁNOVÁ. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.
EISENBERG, Melvin Aron. Corporations and other business organizations: cases and materials. 8. ed. New York: The Foundation Press, 2000. University Casebook Series. ISBN 1-56662-899-7.
MAYSON, Stephen W., Derek FRENCH a Christopher RYAN. Mayson, French & Ryan on company law. London: Blackstone.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.