100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 99.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Corporate Governance

Corporate Governance
Corporate Governance

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Corporate Governance

 
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Předmět „Corporate Governance“ je zaměřen zejména na správu akciové společnosti (corporate governance), tedy na základní otázky o směřování a chodu akciové společnosti, respektive na vztahy mezi základními účastníky správy akciové společnosti, což jsou akcionáři, jakožto „vlastníci“ společnosti, na straně jedné, a manažeři, jako „agenti“ akcionářů, na straně druhé. Vyvažování vztahů pak zajišťují správní orgány (správní rada nebo představenstvo a dozorčí rada), kterým se corporate governance taktéž bezprostředně dotýká.

Aktuální otázky corporate governance budou zahrnuty, včetně takové problematiky jako je například spolurozhodování zaměstnanců (kodeterminace), odměňování manažerů (executive pay, remuneration, compensation) nebo správa akciových společností (a dalších entit) vlastněných státy (SOE).

Vedle korporátního práva se tak studenti nevyhnutelně seznámí i s jinými právními odvětvími, a to včetně právních odvětví jako je například právo hospodářské soutěže, insolvenční právo nebo právo trestní.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Správa akciové společnosti (corporate governance)
Oblast 2 - Dominance velkých akciových společností
Oblast 3 - Geneze corporate governance
Oblast 4 - Systémy corporate governance
Oblast 5 - Akciová společnost s rozptýleným vlastnictvím
Oblast 6 - Systém vnitřní struktury společnosti (monistický v. dualistický model)
Oblast 7 - Konvergence systémů corporate governance
Oblast 8 - Odlišný historický vývoj v oblasti společností
Oblast 9 - Sociální kapitál, politická ideologie, kulturní bariéry a psychologické důvody – jejich vliv corporate governance a na systém vlastnictví
Oblast 10 - Velikost trhu a vliv práva hospodářské soutěže na systém vlastnictví
Oblast 11 - Význam právní regulace pro rozptýlené vlastnictví
Oblast 12 - Spolurozhodování zaměstnanců
Oblast 13 - Nezávislí direktoři
Oblast 14 - Odměňování manažerů 
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce na téma týkající se dané materie (níže je uveden demonstrativní výčet možných témat). Studentem vybrané či navržené téma seminární práce, a konkretizované ve studentem zpracované osnově, je poté předloženo lektorovi (zejm. e-mailem) k odsouhlasení. Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Důraz bude kladen i na formální náležitosti zpracovávané práce (konkretizované požadavky na náležitosti seminární práce budou studentům sděleny lektorem). Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vývoj problematiky a postavení nezávislých direktorů v globální komparaci
2. Corporate governance společnosti Volkswagen AG
3. Recentní změny ve volbě správní rady a v oddělení funkce jejího předsedy od funkce CEO ve společnosti Caterpillar Inc.
4. Fúze a akvizice ve farmaceutickém sektoru v posledních desetiletích
5. Pokus o převzetí společnosti Endesa S.A. společností E.on SE v letech 2006–2007
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
BORKOVEC, Aleš. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-7502-019-2.
ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ a Irena PELIKÁNOVÁ. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.
EISENBERG, Melvin Aron. Corporations and other business organizations: cases and materials. 8. ed. New York: The Foundation Press, 2000. University Casebook Series. ISBN 1-56662-899-7.
MAYSON, Stephen W., Derek FRENCH a Christopher RYAN. Mayson, French & Ryan on company law. London: Blackstone.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.