100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 15. DUBNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé
Evropské mezinárodní právo soukromé

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Evropské mezinárodní právo soukromé

Doc. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem předmětu získáte základní, avšak rozhodně nikoli pouze teoretické, informace o mechanismech a prioritách mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. S lektorem můžete konzultovat jako současnou „architekturu“ konkrétních mezinárodních organizací (Evropská unie, Organizace spojených národů, Severoatlantická aliance, Rada Evropy a další), tak perspektivu jejího dalšího směřování, stejně jako roli bezpečnostních otázek v prioritách těchto organizací (institucí, konkrétních agentur či jiných platforem). Studentům neuniknou aktuální či perspektivní budoucí bezpečnostní výzvy, které tyto organizace řeší. Zmapovat budete moci i kanály a způsoby zapojení České republiky do fungování výše sledovaných organizací.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Motivace a limity pro mezinárodní spolupráci – nejenom v bezpečnostní oblasti. Negativa „nespolupráce“, hmatatelná přidaná hodnota plynoucí ze studia a využívání fungujících zahraničních úprav a nejlepší praxe.
Oblast 2 - Členství České republiky v mezinárodních organizacích bezpečnostního charakteru a jeho přínosy. Role různých „hodnoticích mechanizmů“ a jejich praktické aspekty. Jak organizačně a obsahově zvládnout zahraniční přijetí nebo interakci se zástupci mezinárodní organizace.
Oblast 3 - Evropská unie: střechové a pracovní orgány. Důležitost bezpečnostní agendy v „unijním procesu“. Podrobnější vhled do rozhodovacího mechanismu, demonstrovaný na konkrétních projednávaných tématech (od neformálních kanálů a pracovních skupin až po Evropskou radu a „boční vstupy“). Aktuální výzvy a odhad dalšího vývoje.
Oblast 4 - Severoatlantická aliance. Stěžejní bezpečnostní témata v rámci Aliance. „Vojenské“ versus „nevojenské“ pojetí bezpečnosti. Pozitiva a přínosy versus závazky a náklady, plynoucí České republice ze členství v Alianci.
Oblast 5 - Organizace spojených národů. Stěžejní bezpečnostní témata světové organizace.  Cíle udržitelného rozvoje do roku 2030. Peacekeeping versus peacebuilding. Konkrétní příklady mezinárodního angažmá pod hlavičkou Organizace a jejich limity.
Oblast 6 - Visegrádská skupina. Náplň jejich činnosti s důrazem na bezpečnostní otázky. Možné „úspory z rozsahu“ a jiná potenciální pozitiva, plynoucí z restartu Visegrádu.
Oblast 7 - „Policejní“ platformy pro mezinárodní spolupráci. Interpol, Europol, Pracovní skupina policejních náčelníků, Policejní pracovní skupina k terorismu a další struktury. Kanály a mechanismy spolupráce. Co od této spolupráce očekávat a jaké jsou její limity?
Oblast 8 - Regionální a lokální aspekty mezinárodní bezpečnostní spolupráce. Spolupráce a komunikace bezpečnostních složek České republiky se sousedními zeměmi. Spolupráce na místní úrovni, „mezinárodní bezpečnostní“ politika krajů a obcí. Euroregiony a role bezpečnosti v jejich agendě.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Konkrétní součást bezpečnostní agendy Evropské unie, související návrhy a dosahování kompromisu.
2. Pozitiva a přínosy versus závazky a náklady, plynoucí České republice ze členství v Severoatlantické alianci.
3. Konkrétní zahraniční mise za účasti zástupců České republiky a její zhodnocení.
4. Jakým způsobem vytěžit maximum z regionální přeshraniční spolupráce. Možnosti kofinancování relevantních projektů.
5. Perspektivy zefektivnění přínosu spolupráce zemí Visegrádské skupiny.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

GRMELOVÁ, Nicole. Vybrané kapitoly z Evropského obchodního práva. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2118-3.

PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6.
BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. V Praze: C.H. Beck, 2012. Právní praxe. ISBN 978-80-7179.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Blog Jiné právo - http://jinepravo.blogspot.com/
Video v angličtině o revizi nařízení Brusel I: https://www.youtube.com/watch?v=S7zq10sbJik
Video v angličtině o dopadu Brexitu na EMPS: https://www.youtube.com/watch?v=-WGXBaGF1GM  

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.