Evropské mezinárodní právo soukromé

Evropské mezinárodní právo soukromé
Evropské mezinárodní právo soukromé

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

 • Název předmětu: Evropské mezinárodní právo soukromé
 • Lektor: Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: písemná práce - případová studie

Cíl předmětu: Cílem tohoto předmětu LLM studia je prohloubit znalosti studentů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého, jehož páteří je nařízení Brusel I upravující mezinárodní příslušnost soudů a nařízení Řím I a Řím II regulující rozhodné právo pro smluvní a mimosmluvní závazky. Ve středu pozornosti LLM kurzu bude schválená revize nařízení Brusel I označovaná jako Brusel Ia. Součástí výkladu bude také analýza vybraných rozsudků Soudního dvora Evropské unie týkající se aplikace nařízení Brusel I, včetně předběžných otázek, kterými české soudy obohatily evropskou judikaturu ve zkoumané oblasti.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Druhy příslušnosti soudu podle nařízení Brusel I.
  Nařízení Brusel I rozlišuje několik druhů soudní příslušnosti a současně upravuje jejich vzájemné vztahy. Součástí výkladu budou také rozsudky Soudního dvora Evropské unie specifikující přednostní aplikaci vybraných druhů soudní příslušnosti
 • 2. kapitola: Specifické postavení Dánska, Luganská úmluva a revize nařízení Brusel I.
  Luganská úmluva rozšiřuje působnost nařízení Brusel I na země Evropského hospodářského prostoru. Také k ní se váže řada rozsudků Soudního dvora Evropské unie. Dále bude pojednáno o stěžejních změnách zavedených v revidovaném znění nařízení Brusel I.
 • 3. kapitola: Volba soudu podle nařízení Brusel I v mezinárodním obchodě.
  Možnost sjednání jurisdikční doložky (prorogace) je praktická zejména v oblasti mezinárodního obchodu. V této souvislosti vyložíme podmínky, které nařízení a Soudní dvůr Evropské unie kladou na platnou dohodu o prorogaci. Budeme se věnovat také případu tzv. italského torpéda.
 • 4. kapitola: Odepření uznání a výkonu rozhodnutí podle nařízení Brusel I; výhrada veřejného pořádku.
  V této kapitole se zaměříme na rozsudky Soudního dvora Evropské unie týkající se mezinárodního obchodu v oblasti odepření uznání a výkonu rozhodnutí a pojednávající o výhradě veřejného pořádku.
 • 5. kapitola: České předběžné otázky k nařízení Brusel I.
  I české soudy již přispěly k rozvoji judikatury Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k nařízení Brusel I. Podíváme se, do jaké míry je význam těchto předběžných otázek čistě lokální, a do jaké míry má naopak širší dopad pro další členské státy Evropské unie.
 • 6. kapitola: Nařízení Řím I.
  Toto nařízení upravuje rozhodné právo pro smluvní závazky a nahrazuje dřívější Římskou úmluvu. Soustředíme se na význam volby práva s ohledem na vhodnost jeho souladu s volbou soudu v mezinárodním obchodě. Také upozorníme na křehké hranice mezi hmotněprávními a procesními normami v právních řádech vybraných členských států EU (zejména common law vs. právní řády s římskoprávní tradicí).
 • 7. kapitola: Nařízení Řím II.
  Toto nařízení umožňuje volbu práva i v případě mimosmluvních závazků. Zaměříme se na typické právní situace a pomalu se rodící judikaturu Soudního dvora Evropské unie v dané oblasti.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Pauknerová, Monika: Evropské mezinárodní právo soukromé. C.H. Beck, 2013, ISBN: 978-80-7400-504-6.
Rozehnalová, Naděžda. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. WKCR, 2013. ISBN 978-80-7478-016-5.
Bříza, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7179 606-0.

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup