Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance
Územní samospráva a finance

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

 • Název předmětu: Územní samospráva a finance
 • Lektor: Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Předmět si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s principy, postavením a fungováním soustavy orgánů veřejné správy ( zejm. samosprávy) jako jednoho z nástrojového mechanismu výkonné moci ve státě; vysvětlit základní vztahy mezi státní správou a územní samosprávou a podat stručný výklad o tom, jak ovlivňuje veřejný a soukromý sektor, včetně financování jejich činností; poskytnout základní poznatky o finančních vztazích, o principech hospodaření s majetkem, postupech rozpočtového plánování na územní úrovni, tvorbě a použití rozpočtů při zabezpečování veřejných statků a rozvoji.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Ústavní a právní základy výkonu veřejné správy a organizační výstavba veřejné správy
  Ústavní systémy. Vertikální a horizontální dělba moci. Úloha veřejné správy v různých politických systémech. Vymezení pojmu správy a veřejné správy, pojem subjekt a vykonavatel veřejné správy, otázky dělby moci atd. Organizační výstavba veřejné správy. Obecné organizační principy výstavby organizačních struktur. Principy výstavby organizací ve veřejné správě. Institucionální složky veřejné správy. Uspořádání veřejné správy v ČR. Postavení veřejné správy v ČR - veřejná správa jako nástroj výkonné moci, podzákonné postavení a nařizující i organizující úloha veřejné správy. Demokratický výkon samosprávy. Působnost a organizace orgánů územní samosprávy. Dvě úrovně územní samosprávy.
 • 2. kapitola: Působnost a organizace orgánů územní samosprávy
  Dvě úrovně územní samosprávy. Vymezení postavení a kompetencí. Orgány územních samospráv. Samostatná a přenesená působnost. Zájmová samospráva.
 • 3. kapitola: Kontrolní systémy ve veřejné správě
  Kontrola veřejné správy. Kontrola vykonávaná veřejnou správou. Formy kontroly.
 • 4. kapitola: Vztahy v soustavě veřejných rozpočtů a principy finančního systému
  Soustava veřejných rozpočtů. Centralizované a decentralizované rozpočty a fondy. Vzájemné vztahy v soustavě veřejných rozpočtů. Autonomie a odpovědnost, průhlednost, stabilita, účinnost, administrativní nenáročnost, struktura a hierarchizace.
 • 5. kapitola: Rozpočtová pravidla
  Principy rozpočtových pravidel. Rozpočet a rozpočtový výhled. Rozpočtová skladba a její použití. Rozpočtový proces. Fáze rozpočtového procesu. Rozpočtování a metody rozpočtování. Efektivnost. Struktura rozpočtu - běžný a kapitálový rozpočet, vyrovnaný, schodkový a přebytkový rozpočet.
 • 6. kapitola: Příjmy a jejich klasifikace
  Daňové příjmy a daňové určení. Daňová pravomoc. Alokační vzorec. Vlastní nedaňové příjmy. Příjmy z vlastního podnikání, uživatelské poplatky a ostatní nedaňové příjmy. Návratné finanční prostředky -význam z hlediska podílu na vlastních příjmech, předpoklady jejich použití, finanční produkty. Přerozdělovací procesy - pojem přerozdělovacích procesů, ekonomická soběstačnost jednotlivých článků veřejné správy.
 • 7. kapitola: Výdaje územních samospráv a zadluženost veřejných rozpočtů
  Klasifikace výdajů, faktory ovlivňující výdaje, příčiny růstu výdajů, deficit a dluh, příčiny zadluženosti, riziková zadluženost, regulace zadluženosti, dluhová služba. Kontrola hospodaření. Analýzy hospodaření.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorkou
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Hendrych, D. a kolektiv: Správní právo. Obecná část. 6. Vydání, C.H.BECK, 2006, ISBN 80-7179-442-2
Peková, J. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR, Wolters Kluwer Česká republika, Praha, 2011, ISBN 978-80-7357-614-1
Provazníková, R.: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2789-9
Půček, M. – Ochrana, F. a kolektiv. Chytrá veřejná správa. Kohezní politika. MMR ČR, 2009, ISBN 978-80-86616- 27-4
Příslušná legislativa (zákon o obcích a o krajích, rozpočtová pravidla, rozpočtové určení některých daní ÚSC apod.)
Kadeřábková, J. – Peková, J.: Územní samospráva – udržitelný rozvoj. Wolters Kluwer 2012, ISBN 978-807357- 910-4

 

Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup