100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance
Územní samospráva a finance

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Územní samospráva a finance

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základy ekonomie veřejného sektoru, postavením a fungováním veřejnoprávních organizací a způsoby zabezpečování veřejných statků. Schopnost základní orientace v současných otázkách veřejných financí je zásadní pro každého, kdo se v praxi pravidelně setkává, pracuje či komunikuje s orgány státní správy či územní samosprávy.

V průběhu studia bude objasňována problematika vztahu mezi státní správou a samosprávou, financování jejich činností, problematika hospodaření obcí a postupů rozpočtového plánování. V předmětu bude řešeno i velmi aktuální téma spolupráce soukromého a veřejného sektoru (tzv. Public Private Partnership – PPP).

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Veřejná správa – vymezení. Státní správa a samospráva. Principy, pravomoce, kompetence, legislativa.  Funkce veřejného sektoru
Oblast 2 - Historie územní samosprávy
Oblast 3 - Územní samospráva – postavení, působnost a orgány
Oblast 4 - Decentralizace veřejného sektoru
Oblast 5 - Struktura veřejného rozpočtu. Rozpočtový proces
Oblast 6 - Příjmy veřejných rozpočtů a jejich klasifikace
Oblast 7 - Výdaje veřejných rozpočtů
Oblast 8 - Zadluženost obcí
Oblast 9 - Spolupráce veřejného a soukromého sektoru 
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Územní samospráva České republiky, komparace s vybranými státy Evropy
2. Finanční analýza vybrané obce
3. Vliv podílu daní na příjmovém hospodaření obcí v ČR na příkladu obcí různých velikostních kategorií
4. Finanční aspekty podnikání obcí v ČR
5. Význam místních poplatků v rozpočtu obcí
6. Partnerství soukromého a veřejného sektoru v ČR při zajišťování veřejných statků
7. Analýza zadluženosti obcí v ČR
8. Specifika hospodaření krajů. Analýza hospodaření vybraného kraje
9. Vývoj územní struktury veřejné správy České republiky od roku 1918 do současnosti
10. Financování vybraného sektoru národního hospodářství v ČR.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

Financování měst, obcí a regionů. Provazníková, R. (Online ZDE)

Veřejné finance v teorii a praxi. Maatyová A. – Pavel, J. – Ochrana, F. a kol. (Online ZDE)

 

SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3494-1. (Online ZDE)

Veřejný sektor a veřejné finance. Ochrana, F. – Pavel, J. – Vítek, L. a kol. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

Peková, J. – Jetmar, M. – Toth, P. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2019 

Kadeřábková, J. – Peková, J. Územní samospráva – udržitelný rozvoj. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2012
VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-71-2.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Časopis Obec & finance: http://www.obecafinance.cz/
Zákon č. 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní (v aktuálním znění)
Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (v aktuálním platném znění)
Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (v aktuálním platném znění)

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.