100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Regionální management

Regionální management
Regionální management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Regionální management

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními stavebními kameny teoretické i praktické stránky regionálního rozvoje. Jednotlivá témata umožňují pochopit vývoj, současný stav a hlavní trendy v rozmístění hospodářství a dalších sociálně ekonomických aktivit člověka (a jejich dopadů) na různé regionální úrovni. Znalost základních teoretických východisek regionálního rozvoje je nezbytné pro každého, kdo působí v praktické sféře regionálního rozvoje, ať již v soukromém či veřejném sektoru. Procesy, probíhající v území, mají značný dopad na rozvoj lokality jako takové, tak i na život jejích obyvatel. Vztahy (vnitřní i vnější povahy), které se v území vytvářejí, mají též zásadní efekt na tvorbu budoucího směřování regionu.  V průběhu studia bude objasňována problematika teorie regionu, regionálních teorií, praktické regionální politiky na úrovni ČR i EU, jejích nástrojů atp. Důraz je kladen též na procesy probíhající v území, související se sídelní strukturou a její proměnou (urbanizace, suburbanizace a další fáze vývoje měst). Významnou součástí je též problematika strategického regionálního plánování a jeho vztahu k územnímu plánování.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Teorie a koncepce regionu
Oblast 2 - Regionální ekonomické teorie
Oblast 3 - Regionální politika EU a ČR
Oblast 4 - Strategické regionální plánování a územní plánování
Oblast 5 - Metody a techniky využívané při tvorbě strategického plánu rozvoje
Oblast 6 - Vývoj a charakteristika sídelní struktury. Urbanizační a suburbanizační procesy
Oblast 7 - Regionální management a marketing
Oblast 8 - Význam vybraných ekonomických odvětví v rámci regionálního rozvoje
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Komparace přístupů k řešení regionálních disparit (rozdílů) mezi státy
2. Praktické dopady suburbanizačních procesů v území. Případová studie
3. Socioekonomické dopady eventů (akcí) na rozvoj území
4. Strategické regionální plánování ve vybraném území. Kritika vybraného plánu rozvoje města/obce/mikroregionu
5. Hlavní problémy rozvoje měst/obcí/regionů
6. Komunitní plánování – koncepce, případová studie
7. Význam a specifika marketingu v rozvoji obcí
8. Socioekonomická analýza vybraného územního celku (kraj, okres, obec, mikroregion, turistický region/oblast)
9. Porovnání keynesiánského a neoklasického přístupu k regionálnímu rozvoji a růstu
10.  Regionální politika EU a jejích členských zemí
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Vydání třetí, přepracované a doplněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4566-7.
(Online ZDE)

VITURKA, Milan a kol. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky, 2010. (Online ZDE).

STEJSKAL, J. – KOVÁRNIK, J.: Regionální politika a její nástroje. Portál, Praha, 2009. (Online ZDE)
MAIER, K. Udržitelný rozvoj území. Grada, Praha, 2010. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

WOKOUN, René a kol. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-304-9.

Černá Silovská, Hana -- Kolařík, Petr. Traditional and alternative methods of tourist event evaluation: case study of the Czech Republic. Ekonomska istraživanja = Economic research. 2019. sv. 32, č. 1, s. 2063--2079. ISSN 1331-677X.

Macháček, Jaroslav -- Silovská, Hana -- Říhová, Gabriela -- Jílek, Petr. Regionální multiplikační efekt jako indikátor lokálního rozvoje. E+M. Ekonomie a management = Economics and management. 2013. sv. XVI, č. 3, s. 20--33. ISSN 1212-3609. URL: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/detail/1056-regionalni-multiplikacni-efekt-jako-indikator-lokalniho-rozvoje/
Kutscherauer, A. a kol. Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země – pojetí, teorie, identifikace a hodnocení. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2010. 
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Časopis Obec & finance: http://www.obecafinance.cz/

 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.