Študijné podmienky

VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PODMIENKY

CEMI MBA Studies s.r.o.
Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4
IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311
E-mail: info@cemi.cz
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632

mající povahu obchodních podmínek 
ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., v platném znění


1. Předmět VSP

Tyto Všeobecné studijní podmínky (dále jen „VSP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran týkající se studia „Master of Business Administration (MBA)“ a „Master of Laws (LLM), a to ve všech jeho modifikacích (dále jen „vzdělávací program“), na základě smlouvy o studiu profesního vzdělávacího programu (dále jen „Smlouva o studiu“) uzavřené mezi CEMI MBA Studies s.r.o. (dále jen „Institut“) a studentem.

2. Struktura studia

Vzdělávací program v MBA a LLM vzdělávacích programech je zpravidla roční a členěn do dvou semestrů. Studijní cyklus a jeho studijní předměty jsou pro daný semestr konkretizovány Institutem nejpozději ke dni jeho zahájení a zveřejněny na webu Institutu na http://www.cemi.cz (dále jen „web Institutu“) anebo ve studentské sekci Institutu na http://cemi.itutor.cz (dále jen „studentský systém).

3. Přijetí ke studiu

Pro přijetí ke studiu v profesních vzdělávacích programech LLM je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání v oblasti práva. Pro přijetí ke studiu v profesních vzdělávacích programech MBA je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení alespoň bakalářského vysokoškolského vzdělání (bez ohledu na obor) anebo uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a profesní životopis s prokazatelnou manažerskou praxí. Doklady je uchazeč povinen předložit nejpozději v den zahájení studia na Institutu. Nepředloží-li je, nebo nesplňuje-li výše uvedené požadavky, jedná se o důvod k ukončení studia, respektive k nepřijetí ke studiu. V případě vysokoškolského vzdělání získaného na zahraniční vysoké škole je třeba předložit zároveň doklad o jeho nostrifikaci v České republice, kromě vysokoškolského vzdělání získaného ve Slovenské republice. O relevanci manažerské praxe uvedené v životopisu anebo o výjimkách z těchto podmínek pro přijetí rozhoduje ředitel Institutu na základě žádosti, zaslané uchazečem o studium. Žádost je možné podat emailem prostřednictvím studijního oddělení (studijni@cemi.cz). Ředitel Institutu pak nejpozději do 15 dnů ode dne doručení vyrozumí uchazeče prostřednictvím studijního oddělení o jejím schválení či neschválení. 

4. Organizační a personální zajištění studia

Vzdělávání je uskutečňováno odborníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním (dále jen „lektor“). Lektoři jednotlivých předmětů jsou pro každý semestr určeni Institutem nejpozději ke dni zahájení daného semestru a zveřejněni na webu Institutu. Tím není dotčena možnost změny v osobách lektorů i v průběhu vzdělávacího cyklu.

Studentům jsou v elektronické podobě zpřístupněny příslušné studijní materiály, zejména studijní opory, rozšiřující studijní texty, seznam literatury a další informace týkající se studia vzdělávacího programu. Za tímto účelem je na webu Institutu zřízena rubrika „studentská sekce“, která je zpřístupněna studentovi přidělením uživatelského jména a hesla. Vzdělávací program je uskutečňován převážně distančně, tj. prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, především pak elektronickou korespondencí a Skype komunikací (dále jen „e-learning“).

Student se k plnění studijních povinností připravuje podle ujednání ve Smlouvě o studiu, v těchto VSP a podle pokynů ředitele Institutu, studijního oddělení a jednotlivých lektorů, zejména pak samostudiem s možností e-learningových konzultací s příslušným lektorem.

5. Kontrola studia

Kontrola studia je prováděna průběžně (během semestru a ve zkouškovém období) a závěrečně (na konci vzdělávacího cyklu) prostřednictvím studijního oddělení.

Průběžnou formou kontroly studia je zkouška z každého absolvovaného předmětu. Zkouška je  provedena formou písemné seminární práce, kterou student vypracuje v rámci každého absolvovaného předmětu.  Lektor může v rámci kontroly studia zařadit také průběžně plněné dílčí úkoly.

Závěrečnou formou kontroly studia je diplomová práce a její obhajoba.

6. Hodnocení průběžné kontroly studia a organizace zkouškového období

Hodnocení průběžné kontroly studia provádí lektor daného předmětu. Pro splnění daného předmětu je student povinen získat hodnocení minimálně 50 %. Hodnocení 0 – 49 % je považováno za „Nevyhovující“. Student, jehož písemná práce či test je hodnocen jako „Nevyhovující“ je povinen opakovat zkoušku, tzn. písemnou práci přepracovat. Hodnocení průběžné kontroly studia je studentovi sděleno lektorem, prostřednictvím studentské sekce Institutu.

Organizace zkouškového období je upřesněna harmonogramem daného semestru, který studenti naleznou ve studentské sekci Institutu. Nesplní-li student studijní povinnosti daného semestru do jeho ukončení, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o možnost splnit příslušné studijní povinnosti po ukončení zkouškového období (prodloužení zkouškového období). Zkouškové období je možné prodloužit maximálně o jeden měsíc. Prodloužení zkouškového období je zpoplatněno částkou dle Sazebníku. Student má na splnění studijních povinností každého studijního předmětu 3 standardní pokusy v rámci zkouškového období, nesplní-li své studijní povinnosti během těchto tří pokusů, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o mimořádný opravný pokus. Jakmile dojde ke splnění předmětu, tj. student z něho získá hodnocení 50 % a více, předmět je tím úspěšně ukončen a není již možné zkoušku opakovat a hodnocení si dále vylepšovat.

Student má také možnost splnit své studijní povinnosti v předtermínu, tedy již před zahájením zkouškového období.

Nesplní-li student své studijní povinnosti z jednoho či více studijních předmětů, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o opakování daného předmětu/předmětů. Opakování daného studijního předmětu je zpoplatněno částkou dle Sazebníku.

7. Hodnocení závěrečné kontroly studia

Závěrečná kontrola studia je v případě diplomové práce uskutečňována v této klasifikační stupnici:

„doporučuji k obhajobě“

„nedoporučuji k obhajobě“

V případě hodnocení „doporučuji k obhajobě“ se připojuje též hodnocení podle bodu 6.

Závěrečná kontrola studia je v případě obhajoby diplomové práce uskutečňována v této klasifikační stupnici:

„obhájil/a“

„neobhájil/a“

V případě hodnocení „obhájil/a“ se uvede též hodnocení podle klasifikační stupnice uvedené v bodu 6.

8. Zkouška

Požadavky na písemnou práci stanoví lektor a uveřejní je na počátku studia v sylabu daného předmětu resp. studijní opoře.

9. Diplomová práce

Diplomovou prací se prověřují vědomosti studenta a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem v psaném projevu s následnou ústní obhajobou závěrů, k nimž student v diplomové práci dospěl. Veškerá administrativa spojená s diplomovou prací probíhá prostřednictvím studentské sekce Institutu (e-learningový studijní systém). Zde jsou studentům k dispozici veškeré potřebné formuláře.

V rozsahu předmětů, které jsou obsahem vzdělávacího programu, si student volí individuální téma diplomové práce včetně jejího vedoucího. Pro schválení tématu diplomové práce vyplní student formulář „Záměr DP“. Po jeho schválení zpracuje student v součinnosti s vedoucím diplomové práce „Zadání diplomové práce“. Vyplněný formulář vloží student do studentské sekce Institutu. Institut pak prostřednictvím studijního oddělení nejpozději do 14 dnů od termínu, do kterého je možné zadání diplomové práce vkládat, vyrozumí studenta o jeho schválení nebo neschválení. Pokud Zadání DP nebylo schváleno, student vloží nové či upravené Zadání diplomové práce do studentské sekce Institutu. Není-li ani toto nové téma schváleno, zašle Institut studentovi prostřednictvím studijního oddělení návrh Zadání DP s uvedením vedoucího DP z řad lektorů Institutu.

Termíny pro odevzdání dokumentů, souvisejících se zpracováním diplomové práce, jakož i další podrobnosti jsou průběžně zveřejňovány ve studentské sekci Institutu. Student je povinen odevzdat diplomovou práci elektronicky (ve formátu MS Word) vložením do studentské sekce Institutu a zároveň ji doručit na adresu Institutu, a to jednou v tištěné podobě v pevné knihařské vazbě. Tento výtisk se studentovi nevrací a je archivován Institutem.

Závěrečné hodnocení diplomové práce provádí:

a) Vedoucí diplomové práce vyplněním formuláře „Posudek vedoucího diplomové práce“. Student je povinen zvolit si svého vedoucího diplomové práce. Vedoucí musí mít alespoň magisterské vysokoškolské vzdělání a měl by mít zkušenost s vedením diplomových či obdobných prací, jak po formální, tak obsahové stránce. Vedoucí diplomové práce by neměl být v příbuzenském vztahu s autorem práce. V případě, že se bude jednat o vedoucího diplomové práce z řad lektorů CEMI, je tato služba zpoplatněna částkou dle Sazebníku. Posudek vedoucího vkládá student do studentské sekce Institutu a zároveň jej zasílá v tištěné podobě na adresu Institutu v termínu, který je zveřejňován ve studentské sekci Institutu.

b) Oponent diplomové práce vyplněním formuláře „Posudek oponenta diplomové práce“. Oponenta si může zajistit sám student v případě, že vedoucím diplomové práce je lektor z CEMI. Oponent musí mít alespoň magisterské vysokoškolské vzdělání a měl by aktivně profesně působit v oblasti, jíž se týká téma diplomové práce. V případě, že si student nezajistí oponenta sám, jmenuje ho Institut v souladu s časovým harmonogramem uvedeným ve studentské sekci Institutu. Posudek oponenta, kterého si zajistil sám student, vkládá student do studentské sekce Institutu a zároveň jej zasílá v tištěné podobě na adresu Institutu v termínu, který je zveřejňován ve studentské sekci Institutu. V případě, že oponenta jmenuje Institut, zajistí také vložení posudku oponenta do studentské sekce Institutu a to s dostatečným předstihem před obhajobou diplomové práce.

Student, jehož diplomová práce nebyla oponentem anebo vedoucím doporučena k obhajobě anebo ji student neobhájil, je povinen předložit opravenou či doplněnou diplomovou práci vložením do studentské sekce Institutu a zároveň ji doručit na adresu Institutu v tištěné podobě k nové klasifikaci v nejbližším řádném či individuálně určeném termínu. Student, jehož opravená či doplněná diplomová práce byla opět nedoporučena k obhajobě, nebo ji student neobhájil, je povinen předložit novou diplomovou práci, tj. diplomovou práci zpracovanou na jiné téma. Tuto práci předloží nejpozději v nejbližším dalším termínu stanoveném pro odevzdávání diplomových prací ve studentské sekci Institutu.

Diplomová práce musí být vypracována v rozsahu minimálně 40 stran plynulého textu (přičemž do rozsahu se nezapočítávají přílohy), zároveň by však neměla překročit počet 80 stran. Pro formální a obsahovou úpravu, jakož i další náležitosti diplomové práce jsou závazné požadavky uvedené v dokumentu „Metodické pokyny pro zpracování DP“ příp. dalších dokumentech, které jsou k dispozici ve studentské sekci Institutu.Student může v textu práce použít své již dříve v rámci jednotlivých předmětů zpracované seminární práce, které je nezbytné citovat stejně jako jiné prameny použité při zpracování práce. Jako diplomovou práci nelze předložit text, který již byl obhájen, a to i jako obdobná práce na vysoké škole či jiné vzdělávací instituci v rámci profesního vzdělávání. Institut si vyhrazuje právo na porovnání textu diplomové či seminární práce pomocí online nástrojů pro odhalování plagiátorství (např. Odevzdej.cz, Theses.cz atd.), přičemž jakékoli plagiátorství je zcela nepřípustné a v případě jeho zjištění může vést k jednostrannému ukončení studia ze strany Institutu bez nároku na vrácení školného či jeho části.

10. Obhajoba diplomové práce

Smyslem a účelem obhajoby diplomové práce je umožnit studentovi ústně prezentovat svoji diplomovou práci, objasnit její cíle a závěry a obhájit je před zkušební komisí.K tomuto účelu je student povinen zpracovat PowerPointovou prezentaci. Student může přistoupit k obhajobě diplomové práce pouze tehdy, pokud tato byla doporučena k obhajobě jak od vedoucího, tak od oponenta.

Obhajoba diplomové práce probíhá v sídle Institutu v rozsahu cca 20 minut před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem Institutu, která o výsledku obhajoby rozhodne hlasováním v nepřítomnosti studenta.

11. Diplom a titul

Studentovi, který úspěšně uzavřel všechny předměty dané studijní specializace, obhájil diplomovou práci a splnil všechny další případné závazky vůči Institutu (především zaplacení školného dle Smlouvy o studiu), je udělen profesní titul „Master of Business Administration“ (ve zkratce „MBA“) psaný za jménem bez tečky a vydán diplom, jakož i potvrzení o absolvovaných předmětech, respektive „Master of Laws“ (ve zkratce LL.M.), psaný za jménem a vydán diplom, jakož i potvrzení o absolvovaných předmětech.

12. Prodloužení studia/ Překročení stanovené délky studia

Nesplní-li student stanovené studijní povinnosti (absolvování studijních předmětů/obhajoba diplomové práce) v řádném termínu, určeném pro dokončení studia, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o prodloužení studia. O prodloužení stanovené délky studia rozhoduje ředitel Institutu a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na studijní oddělení. Prodloužení studia je zpoplatněno částkou dle Sazebníku. Prodloužit studium je však možné maximálně až na 3 roky celkem.

13. Přerušení studia

Student může ze závažných důvodů požádat Institut prostřednictvím studijního oddělení (studijni@cemi.cz) o přerušení studia. O přerušení studia rozhoduje ředitel Institutu a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na studijní oddělení. Podmínkou pro vyhovění žádosti o přerušení studia je vyrovnání finančních závazků studenta za přerušovaný akademický rok, nebo dohoda obou stran na jiném řešení. Přerušení studia je možné pouze do jednoho měsíce od zahájení prvního semestru studia, respektive do jednoho měsíce od zahájení druhého semestru studia za podmínky, že má student zároveň splněny všechny studijní povinnosti z prvního semestru. Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, pokračuje automaticky student ve studiu v nejbližším možném termínu příslušného studijního kurzu. Celková doba přerušení však nesmí přesáhnout dva roky. Za přerušení studia je účtován jednorázový administrativní poplatek dle Sazebníku.

14. Skončení studia

Studium řádně končí splněním všech studijních povinností dle specifikace studia. Předčasné ukončení studia je možné písemnou dohodou mezi studentem a Institutem nebo jednostranným ukončením studia Institutem pro neplnění studijních povinností. V případě předčasného ukončení studia je student povinen zaplatit školné za celý studijní kurz, v plné výši dle smlouvy o studiu, a to nejpozději do dne ukončení studia. Písemnou dohodou Institutu a studenta lze stanovit splatnost školného jinak. Student má možnost studium jednostranně písemně ukončit kdykoli během studia, bez udání důvodu, to ho však nezbavuje povinnosti zaplatit školné za celý studijní kurz v plné výši, a to nejpozději do dne ukončení studia.

15. Sazebník poplatků

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

16. Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí těchto VSP je poučení o ochraně osobních údajů obsažené v Podmínkách ochrany osobních údajů, které se nacházejí zde. Zájemce o studium prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil před podpisem smlouvy o studiu.

Institut si vyhrazuje právo jednostranně tyto VSP měnit.

 

Tyto VSP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu Institutu. Dnem nabytí účinnosti těchto VSP se ruší VSP ze dne 20.5.2019. Tyto VSP byly na webu Institutu zveřejněny dne 11.10.2019.

 

V Praze dne 11. 10. 2019

Mgr. Štěpán Mika
ředitel Institutu

Prihláška

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia