100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Zdravotní politika – management zdravotního systému

Zdravotní politika – management zdravotního systému
Zdravotní politika – management zdravotního systému

Sylabus předmětu -  Zdravotní politika – management zdravotního systému

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s konceptem zdravotní politiky. Seznámíte se se základním souborem nástrojů, mezi něž řadíme financování, organizaci, úhradové mechanismy, regulace a podporu zdraví. Kromě toho se zaměříme i na cíle, které by měla správně koncipovaná zdravotní politika sledovat, a to, jak cíle přechodné, jako je dostupnost, kvalita, efektivita a účinnost, tak cíle finální, jako je zdravotní stav populace, ochrana před finančním rizikem spojeným s výdaji na zdraví a spokojenost. Po absolvování předmětu budete rozumět problematice zdravotní politiky v širším pohledu, nejen z pohledu financování zdravotních služeb, jak se často prezentuje v naší společnosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Financování zdravotního systému
Oblast 2 - Organizace poskytování zdravotních služeb
Oblast 3 - Úhradové mechanismy
Oblast 4 - Kvalita ve zdravotnictví
Oblast 5 - Sledování indikátorů kvality v praxi
Oblast 6 - Efektivita poskytování zdravotních služeb
Oblast 7 - Dostupnost zdravotních služeb
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Srovnání zdravotní politiky vybraných zemí
2. Zdravotní politika vs. indikátory výkonnosti zdravotního systému
3. Rozhodování o zdravotní politice – analýza konkrétní situace – případová studie
4. Indikátory kvality zdravotního systému/ vybrané organizace
5. Případová studie – analýza konkrétního zdravotního systému
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

PROROK, Vladimír. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4179-6. (Online ZDE)

NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2628-1. (Online ZDE)

 

POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jana KUČEROVÁ a Jan MUŽÍK. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0720-9. (Online ZDE)

KOŠTA, Oto. Management úspěšné ordinace praktického lékaře. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4422-3. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

Hsiao, W. C. (2003), "What is a Health System? Why Should We Care?", August, 2003.

Hsiao, W.and Heller, P.S. (2007), “What Should Macroeconomists Know about Health Care Policy?”, working paper [WP/00/136], International onetary Fund (IMF), July 2000.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Euro Health Consumer Index (Online ZDE)

Journal – Health Policy (Online ZDE)

Přednáška – Hans Rosling – The best stats you´ve ever seen (Online ZDE)

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.