100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Medicínské právo

Medicínské právo
Medicínské právo

Sylabus předmětu -  Medicínské právo

JUDr. Oldřich Vacek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s komplexem právních norem, upravujících vztah existující v oblasti zdravotnických služeb, mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví.  V průběhu studia bude objasňována problematika právní odpovědnosti lékaře při poskytování zdravotní péče.
Seznámíte se s právy a povinnostmi při poskytování zdravotních služeb, náležitostmi a specifiky kvalifikovaného souhlasu a povinností k náhradě újmy jako následku porušení povinností při poskytování zdravotních služeb. Pozornost bude věnována ochranně osobních údajů pacienta, mobilitě pacientů v EU a  právním aspektům specifických zdravotních služeb. Po absolvování budete ovládat principy nekalo-soutěžního jednání v rámci obchodu, jejich dopad na soutěžitele mezi sebou a zároveň spotřebitele. 

Po absolvování budete ovládat principy nekalo-soutěžního jednání v rámci obchodu, jejich dopad na soutěžitele mezi sebou a zároveň spotřebitele. 

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Zákon č.372/2011Sb. O zdravotních službách
Oblast 2 - Práva a povinnosti při poskytování zdravotních služeb
Oblast 3 - Práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb a pacienta podle smlouvy o péči o zdraví
Oblast 4 - Problematika právní odpovědnosti lékaře při poskytování zdravotní péče  
Oblast 5 - Kvalifikovaný souhlas
Oblast 6 - Ochrana osobních údajů pacienta    
Oblast 7 - Povinnost k náhradě újmy jako následek porušení povinností při poskytování zdravotních služeb   
Oblast 8 - Specifické zdravotní služby z pohledu práva
Oblast 9 - Mobilita pacientů v EU
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče
2. Práva a povinnosti zdravotnických pracovníků
3. Práva a povinnosti pacientů
4. Kvalifikovaný souhlas
5. Smlouva o péči o zdraví (předmět a forma, práva a povinnosti smluvních stran, změny a ukončení)
6. Způsobilost k výkonu lékařského povolání. Celoživotní vzdělávací proces.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
MACH, Jan. Medicínské právo - co a jak: praktické rady pro lékaře a zdravotníky. Praha: Galén, [2015]. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-218-3. (Online ZDE)
MACH, Jan. Univerzita medicínského práva. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5113-9. (Online ZDE)
MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9. (Online ZDE)
PTÁČEK, Radek, Petr BARTŮNĚK a Jan MACH. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5126-9. (Online ZDE)
UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků: komplexní rozbor aktuální právní úpravy : výjimky a právní odpovědnost : řešení sporných čí komplikovaných případů z praxe : praktickou součástí jsou zpracované vzory formulářů. Praha: Grada, 2008. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-2658-8. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
KOPSA TĚŠINOVÁ, Jolana, Tomáš DOLEŽAL a Radek POLICAR. Medicínské právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7179-318-2.
DOLEŽAL, Tomáš. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012. Praktik (Leges). ISBN 978-80-87576-24-3.
BURIÁNEK, Jan. Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-544-3.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
zejm. www.profipravo.cz, www.justice.cz judikatura

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.