100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Startup projekty

Startup projekty
Startup projekty

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Startup projekty

JUDr. Oldřich Vacek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Proč jsou dnes startupy tak populární? Jejich historie v oblasti výroby, vývoje a podnikání vůbec je poměrně krátká. Oblíbenost souvisí s konkrétní myšlenkou, nápadem a vizí podnikatelů, kteří chtějí realizovat něco nového a teprve v průběhu vývoje dostane jejich aktivita určitou pevnou právní formu. Teprve v této finální fázi se podnikatel musí podřídit běžným povinnostem při zakládání firmy.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Základní myšlenka a důvod pro vznik startupu.
Oblast 2 - Charakteristické znaky startupu.
Oblast 3 - Rozdíl mezi startupem a korporátem.
Oblast 4 - Fáze života startupu.
Oblast 5 - Jak startup založit, vést a rozvíjet.
Oblast 6 - Možné formy jejich financování.
Oblast 7 - Příklady úspěšných startupů ve světě a v České republice.
Oblast 8 - Rizika, která startup může způsobit.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Čím je pro začínající podnikatele forma startupu zajímavá?
2. Moje vlastní zkušenosti se startupem.
3. Vhodný výběr finančního zajištění funkce startupu.
4. Pro jakou právní formu se po poslední fázi vybudování startupu rozhodnout?
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
GUILLEBEAU, Chris. Startup za pakatel: objevte způsob, jak pracovat na sebe a živit se tím, co vás baví. V Brně: Jan Melvil, 2013. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-59-2. zde
THIEL, Peter a Blake MASTERS. Od nuly k jedničce: úvahy o startupech, aneb, jak tvořit budoucnost. Přeložil Lubomír SEDLÁK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2015. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-72-1. zde
CARREYROU, John. Zlá krev: jak majitelka startupu ze Silicon Valley oklamala svět. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019. Hvězdy (Jan Melvil). ISBN 978-80-7555-082-8. zde
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
RIES, Eric. Startup jako princip podnikání: jak dosáhnout dlouhodobého růstu v moderní firmě. Přeložil Petr SOMOGYI. Praha: Management Press, 2019. ISBN 978-80-7261-573-5.
NORRIS, Dan. Startup za 7 dní: dokud to nespustíte, nic se nedozvíte. Praha: Blue Vision, [2018]. ISBN 978-80-87672-66-2.
Carreyrou John.  Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Starup, Pan MacMillan, 2019. ISBN 978-1-5098-6808-7
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Materiály Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, 2022

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.