100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Hospodářské a obchodní právo EU

Hospodářské a obchodní právo EU
Hospodářské a obchodní právo EU

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Hospodářské a obchodní právo EU

prof. JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte základní přehled o legislativním procesu EU, o aplikaci práva EU národními soudy, o řízeních před Soudním dvorem EU a mimosoudních způsobech řešení sporů, při kterých se aplikuje hospodářské a obchodní právo EU. Po absolvování kurzu budete ovládat problematiku nezbytnou pro volbu soudní či mimosoudní cesty řešení sporů, při kterých je aplikováno právo EU. Rovněž se dokážete snadno orientovat v legislativním procesu EU a sledovat, jaké právní předpisy týkající se Vaší profesní činnosti EU právě projednává. Dokážete dohledat relevantní judikaturu Soudního dvora EU včetně komentářů právní nauky a posoudit dopad judikátů Soudního dvora EU na Vaši profesní činnost.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Přístup jednotlivců (fyzických a právnických osob) k Soudnímu dvoru Evropské unie
Oblast 2 - Evropský veřejný ochránce práv; SOLVIT; mediace
Oblast 3 - Aplikace práva EU českými a slovenskými soudy
Oblast 4 - Obchodní spory mezi EU a WTO
Oblast 5 - Ochrana a podpora přímých zahraničních investic v EU po Lisabonské smlouvě.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Výhody a nevýhody „European Model Companies Act“ pro přeshraniční působení Vaší společnosti ve srovnání s národními či nadnárodními formami obchodních společností
2. Snížil rozsudek Soudního dvora EU ve věci Polbud umožňující přeshraniční přemístění sídla národních společností zájem o zakládání nadnárodních forem obchodních společností (EHZS, SE)?
3. Monitoring vývoje legislativního procesu EU v právní oblasti významné pro činnost Vaší obchodní společnosti.
4. Identifikace překážek realizace volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu na vnitřním trhu EU v praxi sítě SOLVIT – možné dopady pro přeshraniční činnosti Vaší společnosti
5. Analýza nejnovější judikatury Soudního dvora EU s dopadem na činnost Vaší společnosti
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

Zákon o obchodních korporacích s komentářem: s účinností od 1.1.2014 nahrazuje obchodní zákoník. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4834-4. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

GRMELOVÁ, Nicole. Vybrané kapitoly z Evropského obchodního práva. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2118-3.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Blog Jiné právo - http://jinepravo.blogspot.com/
Webový portál věnovaný řešení sporů mediací (v angličitně): http://mediation.turiba.lv/  

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.