100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Cirkulární a sdílená ekonomika

Cirkulární a sdílená ekonomika
Cirkulární a sdílená ekonomika

Sylabus předmětu -  Cirkulární a sdílená ekonomika

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s nově rostoucí oblastí ekonomiky, která může výrazně řešit aktuální problémy dnešní společnosti. Jedná se o Cirkulární a Sdílenou ekonomiku.  Po absolvování předmětu budete ovládat implementaci těchto oblastí do podnikových kultur a nastavovat nové obchodní modely.

Úspěšné absolvování předmětu zvýší schopnost pracovního uplatnění v podnikatelském i neziskovém sektoru, a to nejenom na pozicích ekonomických, ale také na pozicích pro vlastní řízení firem v oborech oběhového hospodářství, a to jako pracovníci v odpadovém hospodářství, manažeři rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikoví ekologové.

V průběhu studia bude objasňována problematika konceptu environmentálně udržitelné ekonomiky, technologie a produkčního řetězce v současném celosvětově zatěžovaném životním prostředí. Student získá znalosti z oborů oběhového hospodářství, životního prostředí a seznámí se s problematikou ekodesignu, eko-vstupů a certifikací včetně orientace ve strategických dokumentech.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Přechod z lineární na cirkulární ekonomiku
Oblast 2 - Zavádění cirkulárních principů do praxe
Oblast 3 - Trendy v cirkulární a sdílené ekonomice a jejich využití v praxi
Oblast 4 - Sdílená ekonomika, její pozitiva a rizika v praxi daného odvětví
Oblast 5 - Ekodesign a environment design, ekovstupy, odpadové hospodaření, environment a technologie kolem nás
Oblast 6 - Nový koncept cirkulární ekonomiky k výrobě a spotřebě, metody a nástroje /metoda LCA Life Cycle Assessment, certifikace, aj.
Oblast 7 - Vliv cirkulární a sdílené ekonomiky na obchodní strategie společností
Oblast 8 - Fenomén sdílené ekonomiky v ČR
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Současný stav cirkulární ekonomiky a trendy ve světě a v ČR
2. Vliv cirkulární ekonomiky na obchodní strategie společností
3. Současný stav sdílené ekonomiky a trendy ve světě a v ČR
4. Ekoinovace v cirkulární ekonomice
5. Analýza platforem pro využití sdílené ekonomiky v Praze
6. Sdílená ekonomika, její pozitiva a rizika v praxi daného odvětví
7. Inovace firem působících v sektoru sdílené ekonomiky v oblasti financí
8. Význam controllingu v cirkulární ekonomice ke stabilizaci podniků
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Kislingerová Eva a kol. Cirkulární ekonomie a ekonomika - Společenské paradigma, postavení, budoucnost a praktické souvislosti, 1. vyd. Praha: Grada, 2021, ISBN 978-80-271-3230-0 (Online ZDE)
Kislingerová Eva a kol.  Cirkulární ekonomie a ekonomika 2 - Státy, podniky a lidé na cestě do doby postfosilní , 1. vyd. Praha: Grada, 2023, ISBN  978-80-271-2932-4 (Online ZDE)
Chovanculiak Róbert. Pokrok bez povolení - Jak sdílená ekonomika, crowfunding a kryptoměny změnily svět, 1. vyd. Praha: Grada, 2020, ISBN 978-80-271-1755-0 (Online  ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Weetman, C. A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains: Repair, Remake, Redesign, Rethink. New York, Kogan Page, 2016.
Charter, M, ed. Designing for the circular economy. London, Routledge, Taylor & Francis, 2019.
Lacey, P. Rutqist, J. Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage. London, Palgrave Macmillan, 2015.
Webster, K. The Circular Economy: A Wealth of Flows. Cowes, Ellen MacArthur Foundation Publishing, 2015.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Mynářová L., Víšek, V. Inovace v cirkulární ekonomice. Brno, Institut cirkulární ekonomiky. 2019.

Braungart, M. McDonough, W. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. New York, North Point Press, 2002.

Lovins, A. Braungart, M. A New Dynamic - Effective Business in a Circular Economy. Cowes, Ellen MacArthur Foundation, 2014.

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. - https://incien.org/

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.