100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Manažerská kultura a společenská odpovědnost organizací

Manažerská kultura a společenská odpovědnost organizací
Manažerská kultura a společenská odpovědnost organizací

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu - Manažerská kultura a společenská odpovědnost organizací

doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studenti předmětu získají základní orientaci v problematice manažerské kultury, společenské odpovědnosti organizací a podnikatelské etiky. Budou schopni rozpoznat neetické jednání a rozhodovat v řešení etických dilemat. Získají schopnost analyzovat, vyhodnotit a integrovat principy společenské odpovědnosti v rámci organizační kultury a strategického plánování organizace. Základní témata předmětu jsou společenská odpovědnost firem, podnikatelská etika, manažerská kultura, udržitelnost a udržitelný rozvoj.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Společenská odpovědnost organizací
Oblast 2 - Podnikatelská etika
Oblast 3 - Udržitelnost a udržitelný rozvoj
Oblast 4 - Organizační a manažerská kultura
Oblast 5 - Management a manažerské dovednosti
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Identifikace společensky odpovědných a udržitelných aktivit ve vybrané organizaci
2. Projevy společensky odpovědných a udržitelných aktivit v organizační kultuře
3. Rešerše stávajících trendů společenské odpovědnosti a udržitelnosti ve společnosti
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
TETŘEVOVÁ, Liběna. Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0285-3. (Online ZDE)
KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3983-0. (Online ZDE)
PAVLÍK, Marek a Martin BĚLČÍK. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada, 2010. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3157-5. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
MÁDLOVÁ, L. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem: strategická CSR. 1. vyd. Plzeň: Nava, 2012. 173 s. ISBN 978-80-7211-408-5.
CHOUINARD, Y. -- STANLEY, V. Zodpovědná firma: jak podnikat tak, aby to bylo prospěšné nejen vlastníkům, ale i ostatním lidem a planetě. Praha: PeopleComm, 2014. 184 s. ISBN 978-80-87917-12-1.
CRANE, A. -- MATTEN, D. -- SPENCE, L J. Corporate social responsibility: readings and cases in a global context. 2. vyd. Oxon: Routledge, 2014. 596 s. ISBN 978-0-415-68324-1.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Kurz lektorky na Seduo (zdarma dostupné): Společenská odpovědnost a etika v podnikání, odkaz ke sledování zde: https://www.seduo.cz/spolecenska-odpovednost-a-etika-v-podnikani

 

www.spolecenskaodpovednostfirem.cz

www.narodniportal.cz

www.blf.cz

www.slusnafirma.cz

www.csrd.cz

 www.incien.org

www.byznysprospolecnost.cz

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.