100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Praktické řízení inovací a Lean Six Sigma projektů

Praktické řízení inovací a Lean Six Sigma projektů
Praktické řízení inovací a Lean Six Sigma projektů

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Praktické řízení inovací a Lean Six Sigma projektů

Ing. Lukáš Mazánek, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu se naučíte jak systematicky přistupovat ke zlepšovacím projektům. Jak efektivně získávat nápady na zlepšení, kde je evidovat, jak je ekonomicky zhodnotit, prioritizovat a realizovat formou vhodné projektové metodologie. Lean six sigma je způsob myšlení a práce jak dělat věci které již děláme lépe, rychleji, kvalitněji a levněji. Pochází z minulého století ale jsou stále relevantní a patří mezi nejpopulárnějsí metody procesního zlepšování na světě. Jedním z klíčových aspektů Lean je zapojení všech lidí ve firmě do zlepšování - lidé sami ví jak dělat věci lépe a co změnit. Pozornost je věnována tomu co přináší přidanou hodnotu zákazníkovi a odstranění plýtvání za které zákazník nechce platit. Six sigma poskytuje metodiku pro DMAIC pro standardizaci zlepšovacích projektů a umožňuje řídit inovační snahy pomocí dat.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
  • Filosofie Lean six sigma pro řízení inovačních projektů
  • 8 druhů plýtvání které nepřináší přidanou hodnotu zákazníkovi
  • Uplatnění metody kaizen pro podporu inovační kultury a neustálé zlepšování
  • Six sigma přístup DMAIC pro podporu standardizace zlepšování
  • Kde inovační projekty evidovat a jak vzniká idea pool
  • Jak ekonomicky zhodnotit inovační projekty pomocí cost benefit analýzy
  • Jak prioritizovat inovační projekty
  • Jak zvolit vhodnou projektovou metodologii (Waterfall x Agile)
  • Jak inovační projekty plánovat a řídit z pohledu zdrojů a kapacit
  • Specifické aspekty digitalizace, robotizace a automatizace při řízení inovačních projektů
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Jak na praktické uplatnění metody Kaizen a rozvoj inovační kultury
Oblast 2 - Jak rozpoznat příležitosti pro odstranění plýtvání v konkrétní firmě
Oblast 3 - Jaký nástroj zvolit pro evidenci inovačních projektů a jak nastavit governance
Oblast 4 - Jak vyčíslit business case a ekonomicky zhodnotit smysl inovačního projektu
Oblast 5 - Jak prakticky uplatnit agilní metody řízení inovačních projektů
Oblast 6 - Na co si dát pozor v případě inovačních projektů zaměřených na automatizaci a robotizaci
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Návrh praktického uplatnění přístupů lean 6 sigma (Kaizen, 8 druhů plýtvání, DMAIC).
2.  Nastavení systému sběru, revize, prioritizace a projektového řízení inovačních projektů.
3.  Ekonomické zhodnocení konkrétního inovačního projektu
4.  Návrh inovačního projektu se zaměřením na digitalizaci, automatizaci či robotizaci
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

SVOZILOVÁ, Alena. Zlepšování podnikových procesů. Expert (Grada). Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3938-0. (Online ZDE)

KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů: systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0408-6. (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
MACHAČ, Jan. Lean Six Sigma: workbook. Praha: Lean Six Sigma, 2021. ISBN 978-80-11-00674-7.
BAUER, Miroslav. Skrytá hodnota firmy. V Brně: BizBooks, 2023. ISBN 978-80-265-1186-1.
DOLEŽAL, Jan. Projektový management. 2. vydání. Expert (Grada). Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-3619-3.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.