100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Efektivní leadership pro 21. století

Efektivní leadership pro 21. století
Efektivní leadership pro 21. století

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Efektivní leadership pro 21. století

Ing. Kateřina Půbalová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

V tomto předmětu navážeme na Vaše znalosti z předmětu Moderní management a leadership. Budeme se věnovat tématu lídra a leadershipu a jeho ukotvení ve firemní praxi. Podíváme se na důležitost followerů (následovníků) v procesu vedení lidí. Naučíte se rozumět rozdílu mezi rozvojem lídrů a leadershipu, proč je toto téma důležité pro efektivní fungování organizace a jaké jsou metody či nástroje, které můžete používat. Také probereme, jaké jsou trendy ve vedení lidí a jak jsou tyto moderní teorie aplikovatelné pro praxi.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Definice lídra a leadershipu
Oblast 2 - Rozvoj lídra a leadershipu v organizaci
Oblast 3 - Vývoj teorií leadershipu až k současnosti
Oblast 4 - Followership
Oblast 5 - Servant leadership
Oblast 6 - Autentický leadership
Oblast 7 - Etika a leadership
Oblast 8 - Leadership a vedení virtuálních týmů či vedení na dálku
Oblast 9 - Toxický leadership a temné stránky lídrů
Oblast 10 - Leadership a diverzita v organizacích
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Rozvoj lídrů a/či leadershipu v organizaci

  • Rozvoj followerů v organizaci

  • Efektivní followership

  • Vztah mezi lídry a followery a jeho vliv na efektivitu organizací

  • Servant leadership v praxi

  • Rozvoj autentického leadershipu v organizaci

  • Toxický leadership a jeho vliv na fungování organizací

  • Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Analýza rozvoje lídrů a/či leadershipu v organizaci a návrhy na zlepšení
2. Plán rozvoje lídrů a/či leadershipu ve Vaší organizaci
3. Plán rozvoje followerů a/či followershipu ve Vaší organizaci
4. Analýza vlastního stylu vedení lidí založená na některém z přístupů post-heroických teorií
5. Případová studie vybraného typu leadershipu ve Vaší organizaci
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
Pilařová, Irena.  Leadership & management development. Role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5721-6 (Online ZDE)
Radcliffe, Steve.   Leadership. Lídrem jednoduše a přirozeně.  Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4163-5 (Online ZDE)
Procházka, Jakub, Vaculík, Martin a Smutný, Petr.  Psychologie efektivního leadershipu.  Grada, 2013. ISBN  978-80-247-4646-3 (Online ZDE)
Goleman, Daniel.  Jak se stát skutečným lídrem. Metafora, 2015. ISBN  978-80-7359-453-4 (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
NORTHOUSE, Peter Guy, Leadership: theory and practice. Seventh edition, 2016, ISBN 978-1-4833-1753-3
DUBRIN, Andrew J. Principles of leadership. 7th ed., international ed. [Mason]: South-Western/Cengage Learning, 2013. xxxii, 534 s. ISBN 978-1-133-43529-7.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://simonsinek.com/podcast/

https://www.ted.com/talks?sort=relevance&q=leadership

.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.