100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Oceňování nemovitostí

 Oceňování nemovitostí
Oceňování nemovitostí

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Oceňování nemovitostí

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními principy a prvky oceňování nemovitostí směřujícími k souhrnnému ocenění dané nemovitosti/objektu pro potřeby realitního makléře. Získáte základní znalosti v oblasti oceňování nemovitostí, pochopíte pojem oceňování, jeho účel, poznáte základní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování nemovitosti odhadcem ceny. Budete znát možnosti využití tržních metod a umět je zakomponovat do souhrnného ocenění nemovitosti pro zjištění ceny obvyklé (tržní hodnoty). Po absolvování budete schopni zpracovat souhrnné ocenění vybrané nemovitosti/objektu pro potřeby prodeje a nákupu nemovitosti.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Úvod do oceňování nemovitostí (vymezení základních pojmů a pojmu oceňování nemovitostí)
Oblast 2 - Činnost znalce, odhadce, realitního makléře
Oblast 3 - Přehled přístupů a metod oceňování nemovitostí, zásady zpracování cenového odhadu
Oblast 4 - Kontribuční analýza (metoda střední hodnoty, metoda váženého průměru)
Oblast 5 - Metody tržního ocenění (metody založené na analýze trhu, metoda srovnatelných transakcí, synergický efekt a jeho ocenění)
Oblast 6 - Analýza lokálního trhu nemovitostí
Oblast 7 - Souhrnné ocenění nemovitosti
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Zpracování analýzy lokálního trhu nemovitostí
2. Zpracování odhadu budoucího tržního potenciálu oceňované nemovitosti
3. Zpracování analýzy tuzemského trhu nemovitostí
4. Zpracování souhrnného ocenění nemovitosti (byt, garáž, dům) metoda srovnatelných transakcí
5. Zpracování souhrnného ocenění nemovitosti (byt, garáž, dům) metodou tržního ocenění
6. Ocenění rezidenční nemovitosti k investičním účelům
7. Zpracování souhrnného ocenění zvolené nemovitosti
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
KLEIN, Štěpán a Petra KESSLEROVÁ. Jak prodat nemovitost v době krize: [stanovení ceny nemovitosti : spolupráce s realitním makléřem : proces prodeje nemovitosti : příprava nemovitosti na prodej : jak najít kupujícho]. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3200-8. (Online ZDE)
KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2865-0. (Online ZDE)
KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4866-5. (Online ZDE)
RONOVSKÁ, Kateřina. Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4204-5. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-630-0.
DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitých věcí. V Praze: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2110-7.
MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-80-4.
MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: Proces ocenění základní metody a postupy. 3. Upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 


 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.