100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Interkulturní komunikace a leadership

Interkulturní komunikace a leadership
Interkulturní komunikace a leadership

Sylabus předmětu - Interkulturní komunikace a leadership

Ing. Kateřina Půbalová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

V tomto předmětu využijete teorii zaměřenou na rozdíly mezi kulturami pro aplikaci směrem k úspěšnému fungování kulturně smíšených organizací či týmů. Naučíte se rozumět, v čem jsou jednotlivé kultury odlišné, jaké jsou požadavky a očekávání na vedení jednotlivců a týmů. Zabývat se budete také tématy jako jsou kulturní adaptabilita, senzitivita či inteligence.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Definice kultury
Oblast 2 - Kulturní dimenze a standardy, odlišnosti kultur
Oblast 3 - Interkulturně různorodé týmy
Oblast 4 - Kulturní adaptabilita
Oblast 5 - Kulturní šok
Oblast 6 - Kulturní senzitivita
Oblast 7 - Kulturní inteligence
Oblast 8 - Interkulturní vyjednávání
Oblast 9 - Diverzita v organizacích
Oblast 10 - Specifické otázky fungování organizací v interkulturním prostředí (etika, atd.)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Případová studie analýzy interkulturních odlišností v organizaci
2.  Plán rozvoje kulturní inteligence v organizaci
3.  Program na zvýšení adaptačního procesu pracovníků (přijíždějících či naopak vyjíždějících)
4.  Analýza vlastních schopností a dovedností ve vztahu k vedení interkulturně různorodých organizací
5.  Revize kompetenčních programů, plánů či požadavků ve směru k vedení interkulturních odlišností

PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT

Vedení jednotlivců v interkulturním prostředí
Vedení týmů v interkulturním prostředí
Zvýšení adaptability (jednotlivci, týmy)
Práce s kulturním šokem
Rozvoj kulturní inteligence
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

Průcha, Jan. Interkulturní komunikace. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3069-1 (Online ZDE)

Průcha, Jan.  Interkulturní psychologie: Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Portál, 2010. ISBN  978-80-7367-709-1 (Online ZDE)

 
Plamínek, Jiří.  Vedení lidí, týmů a firem: Praktický atlas managementu – 5., aktualizované a rozšířené vydání. Grada, 2018. ISBN  978-80-271-0629-5 (Online ZDE)
Pauknerová, Daniela a kolektiv.  Psychologie pro ekonomy a manažery: 3., aktualizované a doplněné vydání. Grada, 2012. ISBN  978-80-247-3809-3 (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Půbalová, Kateřina. Interkulturní komunikace. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2017. ISBN   978-80-87839-87-4

Hofstede, Geert a Hofstede, Geert Jan.  Cultures and organizations : software of the mind.  McGraw-Hill, 2005. ISBN  0-07-143959-5

Nový, Ivan.  Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Management Press, 2001. ISBN  80-7261-042-2

Nový, Ivan a Kislingerová, Eva.  Chování podniku v globalizujícím se prostředí. C. H. Beck, 2005. ISBN  ISBN: 80-7179-847-9
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Hofstede Insights:  https://www.hofstede-insights.com/

Project GLOBE:  https://www.globeproject.com/

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.