100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Firemní ambasadoři a obsahový marketing

Firemní ambasadoři a obsahový marketing
Firemní ambasadoři a obsahový marketing

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Firemní ambasadoři a obsahový marketing

PhDr. Petra Drahoňovská
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Proč a jak tvořit uvnitř firmy vlastní “experty influencery” v oblasti vašeho businessu? Studiem tohoto předmětu získáte jasnou představu, jak podpořit potenciál práce vašeho marketingového týmu, a to zejména v oblasti obsahového marketingu skrze kvalitní nastavení systému firemních ambasadorů. Naučíte se, jak na principech win-win multiplikovat efekt aktivit vašeho marketingového týmu skrze vhodnou aktivizaci a podporu (nejen obsahového) marketingu již aktivních zaměstnanců, a nastartovat činnost těch doposud váhajících. 

Na základě konkrétních dat z několika dlouhodobých globálních průzkumů zaměřených právě na firemní ambasadory a potenciál aktivismu zaměstnanců zjistíte, s jakými skupinami zaměstnanců v tomto ohledu nepracovat, s jakými naopak zásadně ano.

Zjistíte jak a kde se právě téma obsahového marketingu podpořeného firemním ambasadorstvím může optimálně propojit s oblastí prodeje, náboru kvalitnějších zaměstnanců a s interní komunikací.  

Naučíte se, jakou nenáročnou (časově i finančně) podporu aktivním firemním ambasadorům můžete jednoduše dodat, aby se právě jejich aktivita a práce podílela na multiplikaci dopadu zejména firemního obsahového marketingu. Pochopíte, jakou vhodnou podporou individuálního brandu zaměstnanců zvýšíte prestiž vaší firemní značky.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
  • kdo jsou firemní ambasadoři, proč je aktivita/aktivismus a angažovanost zaměstnanců dlouhodobě na vzestupu a jak to souvisí s rozvojem sociálních sítí
  • jaké jsou klíčové průzkumy a dlouhodobé mezinárodní studie k tomuto tématu - co sledovat
  • 6 typů míry angažovanosti zaměstnanců - charakteristiky, míra užívání sociálních sítí, zájmy těchto dílčích skupin i potřeby
  • využití “síly hlasu zaměstnanců” - proč a jak multiplikovat potenciál již aktivních zaměstnanců, které je vidět a slyšet už nyní, jak podpořit aktivitu těch, co se teprve rozhodují
  • klasifikace aktivity a angažovanosti jednotlivých zaměstnanců a vazby na marketing  firmy jak online, tak offline 
  • bezpečné zarámování aktivity firemních ambasadorů - etický kodex, podpora vzdělávací a obsahová
  • vazba aktivity firemních ambasadorů na offline, online marketing běžného charakteru
  • vazba aktivity firemních ambasadorů na offline, online obsahový marketing
  • přehled současných trendů v obsahovém marketingu: znalostní huby, edutainment, práce s komunitami atp.
  • specifika rozvoje osobní profesní značky vašich zaměstnanců zejména na LinkedIn ve vazbě na další marketingovou aktivitu firmy
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Jak vybrat vaše firemní ambasadory (klasifikace základních skupin dle míry zapojení)
Oblast 2 - Jak nastavit systém podpory a vzdělávání pro vaše firemní ambasadory pro dlouhodobý efekt
Oblast 3 - Jak nastavit matici dopadu obsahového marketingu na jednotlivé sféry firmy & formy obsahu jako základ pro výběr zapojení se aktivních zaměstnanců (ambasadorů)
Oblast 4 -  Ideální typy příspěvků obsahového marketingu pro firemní ambasadory na LinkedIn
Oblast 5 - Jak v náboru propojit zájmy firemních ambasadorů s firemním HR marketingem 
Oblast 6 - Možnosti současného obsahového marketingu: znalostní huby, práce s komunitami, mentoring, edutainment, CSR a další trendy
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Nastavení výběru a dlouhodobé podpory firemních ambasadorů ve vaší firmě.
2.  Win-win propojení aktivit marketingového týmu firmy s promo individuálních brandů zaměstnanců.
3.  Obsahový marketing firmy na LinkedIn a jeho multiplikace skrze firemní ambasadory.
4.  Využití potenciálu firemních ambasadorů pro zvýšení efektu HR marketingu v náboru.
5.  Edutainment a firemní ambasadoři.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Expert (Grada). Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8. (Online ZDE)

Čevelová, Magdalena. Marketing bez reklamy. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-87749-12-9 (Online ZDE)

 
MACHKOVÁ, Hana a MACHEK, Martin. Mezinárodní marketing. 5. vydání. Expert (Grada). Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-3006-1. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
https://webershandwick.com/uploads/news/files/InRepWeTrust_ExecutiveSummary.pdf

https://webershandwick.com/uploads/news/files/employees-rising-seizing-the-opportunity-in-employee-activism.pdf

https://www.krcresearch.com/the-age-of-employee-activism/
https://www.edelman.com/trust/trust-barometer
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

https://ceskepodcasty.cz/podcast/vytah-1 podcast profesní komunity Holky z marketingu

https://ceskepodcasty.cz/podcast/demarketing-nejlepsi-cesti-marketeri-prozrazuji-sve-postupy-a-byznysmodely podcast Demarketing Pavla Šímy

https://ceskepodcasty.cz/podcast/jak-na-site podcast Jak na sítě

https://www.youtube.com/watch?v=hcr3MshYe3g&ab_channel=TEDxTalks Powerful Personal Branding | Ann Bastianelli | TEDxWabashCollege

https://www.youtube.com/watch?v=Quq4FiPk9Nw&ab_channel=Influencity%C2%B7InfluencerMarketing What Is a Brand Ambassador?

https://www.youtube.com/@influencity_official

https://magazin.lmc.eu/tv/datova-snidane

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.