100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Podnikový management

Podnikový management
Podnikový management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Podnikový management

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení podniku. Pozornost bude věnována roli manažerů, jejich kompetencím a odpovědnostem při řízení klíčových podnikových aktivit a výčtu předpokladů pro manažerskou práci příslušného úseku firmy. V průběhu studia se seznámíte s rolí vlastníků a manažerů podniků, tvorbou střednědobých strategií a podstatou operativních řídících procesů v oblasti marketingu, obchodu, financí, kvality, inovací, ICT, personálu a rizik. Po absolvování budete schopni vysvětlit základní podnikové procesy řízení jednotlivých útvarů podniku, založené na strategickém a operativním řízení, a to ve vazbě na tvorbu finančních rozpočtů. Pochopíte modely řízení kvality, inovační řízení a řízení v době krize. Pochopíte význam soustavného zlepšování prostřednictvím využívání nových technologií pro dlouhodobou stabilitu podniku.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Úvod - Úloha managementu v konkurenčním prostředí
Oblast 2 - Procesní model řízení, strategické řízení a plánování, operativní plánování
Oblast 3 - Marketingové strategie a plánování, marketingové výzkumy a analýzy
Oblast 4 - Obchodní plánování, řízení obchodních forecastů, řízení distribučních procesů podniku, obchodně závazkové vztahy podniku a jejich řízení
Oblast 5 - Finanční řízení, finanční plánování, controlling, ukazatele měření úspěšnosti firmy
Oblast 6 - Řízení rizik
Oblast 7 - Řízení kvality (TQM, QMS, BSC)
Oblast 8 - Řízení inovací a změn, finanční a provozní restrukturalizace
Oblast 9 - Profese manažera a práce v manažerském týmu, budování manažerských týmů
Oblast 10 - Řízení ICT, nové technologie v řízení podniku (Průmysl 4.0)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Aplikace procesního řízení ve zvoleném podniku.
2. Aplikace marketingového řízení ve zvoleném podniku.
3. Aplikace marketingového výzkumu trhu zvoleného podniku.
4. Aplikace obchodního plánování ve zvoleném podniku.
5. Aplikace řízení obchodně závazkových vztahů ve zvoleném podniku.
6. Aplikace řízení rizik ve zvoleném podniku.
7. Aplikace řízení kvality ve zvoleném podniku.
8. Aplikace inovačního řízení ve zvoleném podniku.
9. Aplikace řízení restrukturalizace ve zvoleném podniku.
10. Aplikace řízení transferu technologií ve zvoleném podniku.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4429-2. (Online ZDE)

FIŠER, Roman. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5038-5. (Online ZDE)

 

JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: [praktické postupy pro úspěšný rozvoj]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0. (Online ZDE)

KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4564-0. (Online ZDE)

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0075-0. (Online ZDE)

VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5. (Online ZDE)

VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

HAVLÍČEK, Karel. Management & controlling: malé a střední firmy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. Eupress. ISBN 978-80-7408-056-2.

VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.