100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

PR a komunikace

PR a komunikace
PR a komunikace

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  PR a komunikace

PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Vítejte ve fascinujícím světě Public Relations a komunikace! Tento předmět nabízí nejen teoretický vhled do klíčových konceptů, ale také praktické dovednosti pro efektivní komunikaci ve veřejné sféře i firemním prostředí. Získáte nejen znalosti, ale také nástroje potřebné k budování pozitivního vztahu s veřejností a strategickému řízení komunikace uvnitř i vně firem, státní správy i obecní samosprávy. PR manažer a tiskový mluvčí jsou prestižní profese a vyžadují řadu kompetencí: komunikace, strategie, organizační schopnosti, týmová spolupráce, loajalita, etika, odolnost vůči stresu v krizových situacích, strategické plánování, tvořivost, event management, znalosti „GDPR“ atd. Profesí tiskového mluvčího můžete svoji kariéru možná startovat, ale schopnost mediální prezentace a tah na branku vás patrně vynese mnohem výše. Umění „být vidět“ udělá viditelnými vás a vaši firmu, bez ohledu na obor!

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
  • Úvod do PR a komunikace
  • Strategické plánování komunikace
  • Media Relations a Publicity
  • Tiskový mluvčí
  • Interní komunikace a týmová spolupráce
  • Digitální PR a sociální média
  • Event Management
  • Etika v PR, etika organizace
  • Úspěšnost komunikace
  • Aplikace v praxi a závěrečný projekt – seminární práce
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Strategické plánování (kampaní, eventů, konferencí)
Oblast 2 - Tiskový mluvčí, profese, odlišnosti (státní správa, samospráva, firmy)
Oblast 3 - Tvorba tiskových materiálů a mediálních výstupů
Oblast 4 - Event Management (konkrétně)
Oblast 5 - Etické otázky v PR
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Vliv sociálních médií na firemní reputaci: zamyšlení nad přístupy k online komunikaci vybrané společností          
2.  Transparentnost a etika ve veřejné správě: Posouzení otevřenosti informací a dodržování etických standardů ve vybrané společnosti/instituci
3.  Inovativní přístupy k zvyšování účasti veřejnosti ve vybrané obci/městě: Propojení digitálních a fyzických iniciativ
4.  Efektivita participativního rozhodování ve veřejné správě: Případová studie ve vybraném městě
5.  Vybraná událost-produkt a komplexně pojatá prezentace za využití nástrojů a postupů media relations (tiskové nástroje, konference, prezentace v on-line prostředí, video spot, audio relace, podcast, leták…)
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

HEGER, Vladimír. Komunikace ve veřejné správě. Žurnalistika a komunikace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3779-9. (Online ZDE)

ESPOSITO, Janet E. Jak překonat strach z veřejného vystoupení. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3680-8. (Online ZDE)

 
URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef a MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Žurnalistika a komunikace. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3563-4. (Online ZDE)
SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Expert (Grada). Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Manažer. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4.

TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3457-3.

OSVALDOVÁ, Barbora a kol.  Zpravodajství v médiích. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4642-8
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
https://podnikanizplaze.cz/ - Stáňa Stiborová. Podnikání z pláže. Beach business. 2017.

INFORMAČNÍ CENTRUM BAŤA, Galerie, Tomasbata.org. Dostupné z: Galerie – Tomáš Baťa (tomasbata.org)

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.