100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS
Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

V rámci studia tohoto předmětu se seznámíte s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Získáte informace o významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit vám také řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Naučíte se také orientovat v základních právních předpisech, na jejichž základě je tato spolupráce možná a v dokumentaci, kterou při své práci tyto složky používají.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Integrovaný záchranný systém jako součást bezpečnostního systému státu
Oblast 2 - Policie České republiky jako jedna ze základních složek IZS
Oblast 3 - Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany jako jedna ze základních složek IZS
Oblast 4 - Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jako jedna ze základních složek IZS
Oblast 5 - „Ostatní“ složky integrovaného záchranného systému a jejich spolupráce v IZS
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Integrovaný záchranný systém v ČR
2. Policie České republiky jako jedna ze základních složek IZS
3. HZS ČR a JPO zařazené do plošného pokrytí kraje JPO jako základní složky IZS
4. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jako jedna ze základních složek IZS
5. Ostatní složky IZS a jejich součinnost v rámci IZS
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

ŠTĚTINA, Jiří. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4578-7. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

VILÁŠEK, Josef, FIALA, Miloš a David VONDRÁŠEK. Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2477-8

MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Základy integrovaného záchranného systému. Praha: PAČR v Praze, 2010.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
Typové činnosti složek IZS při společném zásahu. Praha: MV-GŘ HZS ČR.
https://www.hzscr.cz/
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.