100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Mezinárodní obchod a řešení krizových situací

Mezinárodní obchod a řešení krizových situací
Mezinárodní obchod a řešení krizových situací

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Mezinárodní obchod a řešení krizových situací

JUDr. Oldřich Vacek
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem tohoto předmětu je vysvětlit posluchačům problematiku mezinárodního obchodu ve spojitosti s postavením a možnostmi ČR, pochopit úzkou provázanost politické situace a obchodu a dále připomenout problémy, se kterými se ve své manažerské činnosti setkáváte. Společně s lektorem najdete jejich vysvětlení a řešení, umožňující vyvarovat se chyb a následných ztrát.  Lektor má díky dlouholetému působení při řízení obchodních firem doma i v zahraničí rozsáhlé zkušenosti v řízení krizového managementu a práce s lidmi v evropských i mimoevropských relacích. Konzultovaná výsledná seminární práce Vám může posloužit jako prostředek k řešení určitého problému, který před Vámi jako manažerem (manažerkou) stojí.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vývoj mezinárodního obchodu, jeho současné problémy. Následky pandemie a války na Ukrajině.
Oblast 2 - Bankovní svět, jeho problémy a předpokládaný vývoj. České bankovnictví. Světové finanční organizace. Tradiční i nové finanční nástroje. Měnová politika.
Oblast 3 - Organizace obchodního a platebního styku v mezinárodním obchodě. Využívané platební, dopravní a pojišťovací podmínky. Platební morálka, možná exportní a importní omezení, spory, arbitráže, embarga
Oblast 4 - Teritoriální a komoditní struktura českého zahraničního obchodu. Její přednosti a slabiny. Proč je nutná restrukturalizace.  Zapojení a postavení České republiky v mezinárodním obchodě. 
Oblast 5 - Budoucnost EU, postavení ČR v EU. Exportní expanze mimo EU. Výhody našeho členství, problémy mezi jednotlivými členskými zeměmi unie.
Oblast 6 - Lidský faktor v mezinárodním obchodě. Budování partnerských vztahů, umění vyjednávat.
Oblast 7 - Řešení krizových situací v obchodním styku obecně i aktuálních problémů v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. Dle potřeb a požadavků posluchačů lze s lektorem v rámci jeho působnosti dohodnout další témata.
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
Uvedené příklady nejsou obligatorní, dle požadavků a praktické potřeby posluchačů budou vždy vybrána ta,  která jsou pro  profesi posluchače (posluchačky) zajímavá a využitelná.
1. Mezinárodní obchod v roce 2022 a jeho vliv na Českou republiku.
2. Bankovní systém v ČR, postavení České národní banky, její funkce.
3. Průzkum domácího i zahraničního trhu.
4. Zastupitelská síť ČR v zahraničí.
5. Formy průzkumu trhu, vytváření prodejní a servisní sítě v zahraničí.
6. Příprava obchodního jednání se zahraničními partnery.
7. Prodáváme naše výrobky do zahraničí za dobré ceny?
8. Nakupujeme pro český trh v zahraničí efektivně?
9. Jak se zachovat, pokud obchodní partner neplní své závazky (mj. platby).
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4694-4. (Online zde)

SEDLÁČEK, Petr, Zapojení ČR do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability, Grada, 2020, ISBN 978-8O-271-1737-6. (Online zde)

 

MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. Mezinárodní obchodní operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0. (Online ZDE)

 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
CHALUPECKÝ, Petr. Mezinárodní hospodářské vztahy států střední Evropy v první polovině 20. století. Praha: Agentura Pankrác, 2015. ISBN 978-80-86781-25-9.
ŠTĚDROŇ, Bohumír. Mezinárodní marketing a informační technologie: vybrané kapitoly. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-690-5.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Časopisy, periodický tisk: EURO, Ekonom, Hospodářské noviny, Handelsblatt, Economist, Business Info.cz, blogy Svazu průmyslu a dopravy a Asociace malých a střeních podniků a živnostníků

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.