100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Oceňování podniku

Oceňování podniku
Oceňování podniku

Sylabus předmětu -  Oceňování podniku

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními principy a prvky oceňování podniku směřujícími k souhrnnému ocenění daného objektu. Získáte základní znalosti v oblasti oceňování podniku, pochopíte pojem oceňování podniku, jeho účel, poznáte základní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Pochopíte strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňování podniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovými metodami. Po absolvování budete umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru, tržní riziko. Budete znát metody stanovení rizikových prémií. Budete umět definovat a zkonstruovat typy výnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkových a tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Po absolvování budete schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Úvod do oceňování podniku (vymezení základních pojmů a pojmu oceňování podniku, zásady zpracování znaleckého posudku, přehled přístupů a metod oceňování podniku)
Oblast 2 - Strategická analýza oceňovaného podniku (postup strategické analýzy, SWOT analýza a BCG matice, hodnocení finančního zdraví podniku a využití finanční analýzy)
Oblast 3 - Odhad budoucího tržního potenciálu podniku (vymezení relevantního trhu, sestavení finančního plánu)
Oblast 4 - Metody stanovení rizikových prémií (klasifikace rizika, model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), stavebnicové metody stanovení nákladů vlastního kapitálu)
Oblast 5 - Výnosové metody (časová hodnota peněz, výpočet hodnoty podniku metodou kapitalizovaných zisků, konstrukce volných peněžních toků, kapitalizované čisté výnosy, dvou a třífázový model ocenění)
Oblast 6 - Majetkové metody (metoda účetní hodnoty, metoda substanční hodnoty, metoda likvidační hodnoty)
Oblast 7 - Metody tržního ocenění (metody založené na analýze trhu, metoda srovnatelných transakcí, synergický efekt a jeho ocenění, souhrnné ocenění podniku)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Zpracování strategické analýzy oceňovaného podniku.
2. Zpracování odhadu budoucího tržního potenciálu oceňovaného podniku.
3. Stanovení hodnoty oceňovaného podniku zvolenou výnosovou metodou.
4. Stanovení hodnoty oceňovaného podniku zvolenou majetkovou metodou.
5. Stanovení hodnoty oceňovaného podniku zvolenou metodou tržního ocenění.
6. Volba a zdůvodnění výběru metody oceňování podniku.
7. Zpracování souhrnného ocenění vybraného podniku.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. Praha: Grada, 2005. Finance (Grada). ISBN 80-247-0938-4. (Online ZDE)

KRABEC, Tomáš. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2865-0. (Online ZDE)

 

KRABEC, Tomáš. Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe. 2., aktualiz., dopl. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4866-5. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 367 s. ISBN 80-717-9529-1.

MAŘÍK, Miloš a kolektiv. Metody oceňování podniku: Proces ocenění základní metody a postupy. 3. Upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5.

MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-80-4.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.