100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Marketingový management

Marketingový management
Marketingový management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -   Marketingový management

Mgr. Bohdana Kašparová
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Předmět Marketingový management je kurz, kde získáte klíčové koncepty a nástroje marketingového řízení, které vám pomohou zorientovat se na trhu, kde působíte, a poznat vaše konkurenty a zákazníky.

Naučíte se, jak se orientovat na trhu, jak vytvořit a komunikovat vaši jedinečnou nabídku hodnoty, která uspokojí potřeby a přání vašich zákazníků a odliší vás od konkurence. Pochopíte význam a potřebu detailní definice cílové skupiny, jak ji vybrat a cílit podle různých kritérií. Získáte přehled, proč a jak stanovit a formulovat vaši firemní vizi, poslání a hodnoty a proč je implementovat směrem k zákazníkům i dovnitř firmy.  Jak používat nástroj Lean Canvas, který vám pomůže rychle a jednoduše vytvořit a validovat váš podnikatelský záměr. Osvojíte si marketingovou strategii podniku a marketingový mix produktu. Získáte zkušenost s se zpracováním podnikatelských nápadů a tipy, jak rozvíjet prodejní a sociální komunikační dovednosti vzhledem k marketingové strategii. Definujete si, jak volit a řídit vaše prodejní kanály a jak pracovat na rozvoji vztahů se zákazníky. Pochopíte význam komunikačního mixu a koordinaci nástrojů a médií vzhledem k jejich efektivitě a dopadu na cílovou skupinu. Připravíte si argumentační strategii pro vaše zákazníky a pochopíte vliv emocí v marketingu, prodeji i managementu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
  • Tržní pozice: analýza trhu – konkurence – jedinečnost
  • Cílová skupina: B2B, B2C, B2A(G), B2E – segmentace – sekundární CS
  • Marketingová strategie: firemní vize – poslání – firemní hodnoty
  • Business idea: Lean Canvas – týmová spolupráce – Elevator Pitch
  • Produkt: zboží vs služba – hodnota – obal
  • Cena: náklady a marže – konkurence – průzkum trhu
  • Distribuce: prodejní kanály – motivace prodejců – CRM
  • Komunikace: reklama – PR – přímý mkt – podpora prodeje – osobní prodej
  • Osobní prodej: 4 kroky osobního interview- vyvracení námitek – argumentace
  • Sociální komunikace: vliv vs moc – manipulace - emoce
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - FIREMNÍ KULTURA jako zrcadlo odrážející se zevnitř firmy ven a zpět dovnitř firmy
Oblast 2 - SEGMENTACE ZÁKAZNÍKŮ a jejich priority
Oblast 3 - PRODEJNÍ KANÁLY a nástroje včetně mediálního mixu
Oblast 4 - PRODEJNÍ ARGUMENTACE a emoční prodej
Oblast 5 - OBTÍŽNÉ SITUACE uvnitř i vně firmy vzhledem k marketingovým cílům managementu
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Implementace vize a firemních hodnot směrem k zákazníkům i dovnitř firmy          
2.  Nastavení komunikačního mixu (bez sociálních sítí – jiný předmět) včetně finanční analýzy
3.  Zpracování prodejního manuálu a standardů prodeje pro zástupce firmy
4.  Nové trendy v obchodě, jak na to jinak a nově
5.  Segmentace zákazníků a komunikace s pomocí CRM
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
KOTLER, Philip a KELLER, Kevin Lane. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5 (Online ZDE)
VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Expert (Grada). Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4843-6. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
TOMAN, Miloš. Intuitivní marketing pro 21. století. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-399-1.
HAZDRA, Adam. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4711-8.
SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. Expert (Grada). Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0564-8.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
Intuitivní marketing: https://intuitivnimarketing.cz/
Holky z marketingu:  https://www.holkyzmarketingu.cz/
Marketingový institut: http://www.mkti.cz/
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.